2020. október 28., szerda English version
Archívum  --  2009  --  13. szám - 2009. december 7.  --  Fókusz
Út a tu­dás­tár­sa­da­lom fe­lé
Két hó­nap­pal ez­előtt dön­tött úgy az ELI ne­vű lé­ze­res ku­ta­tó­köz­pont lét­re­ho­zá­sá­ra ala­kí­tott kon­zor­ci­um, hogy Ma­gyar­or­szág (sze­ge­di hely­szín­nel), Cseh­or­szág és Ro­má­nia ad­hat ott­hont a beru-házásnak. A ma­gyar­or­szá­gi pro­jekt­hely­szín a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem tíz­hek­tá­ros öthal­mi te­rü­le­te. Az ELI-vel a je­len­leg Fran­cia­or­szág­ban, il­let­ve az USA-ban épü­lő rend­sze­rek­nél mint­egy ezer­szer na­gyobb tel­je­sít­mény­sű­rű­ség lesz el­ér­he­tő. A há­rom részt ve­vő or­szág más-más te­rü­let­re fókuszál, és 2015-ig ké­szí­tik el a be­ren­de­zé­se­i­ket. Ha­zánk pá­lyá­za­tá­nak si­ke­ré­ben el­évül­he­tet­len ér­de­me­ket szer­zett Lip­pényi Ti­va­dar, a Nem­ze­ti Ku­ta­tá­si és Tech­no­ló­gi­ai Hi­va­tal (NKTH) el­nök­he­lyet­te­se, az ELI ma­gyar­or­szá­gi kor­mány­za­ti meg­bí­zott­ja. Ve­le be­szél­get­tünk a pro­jekt­ről.
Címkék: FókuszEgyetemi élet
Kom­pe­ten­cia és együtt­mű­kö­dé­si kész­ség. Lip­pényi Ti­va­dar sze­rint ez a két elem volt a ma­gyar pá­lyá­zat ered­mé­nyes­sé­gé­nek kul­csa. „A leg­fon­to­sabb­nak azt tar­tom, hogy Ma­gyar­or­szá­gon meg­van az a szak­mai, tu­do­má­nyos kom­pe­ten­cia, mely szük­sé­ges a pro­jekt vég­hez­vi­tel­éhez. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem, a Pé­csi Tu­do­mány­egye­tem, a KFKI és a Mű­egye­tem ös­­sze­fog­tak, s olyan ja­vas­la­tot dol­goz­tak ki, mely alap­ján a hely­színt ér­té­ke­lő bi­zott­ság meg­ál­la­pí­tot­ta: Ma­gyar­or­szág­gal ko­mo­lyan kell szá­mol­ni. Szin­tén lé­nye­ges, hogy meg­ta­pasz­tal­tuk és meg­ta­nul­tuk: Eu­ró­pá­ban kell gon­dol­kod­ni. Az ELI egy pán­eu­ró­pai prog­ram, s ah­hoz, hogy ez a nagy­sza­bá­sú ter­vet meg­va­ló­sít­has­suk, együtt kell mű­köd­nünk part­ne­re­ink­kel. Ezért dön­töt­tünk úgy – elő­ször a cseh kol­lé­gák­kal –, hogy in­teg­rál­juk ter­ve­ze­te­in­ket” – így a kor­mány­za­ti meg­bí­zott.
Ok­tó­ber 1-jén je­len­tet­te be ünnepélyes keretek között Baj­nai Gor­don mi­nisz­ter­el­nök, Botka Lász­ló pol­gár­mes­ter és Sza­bó Gá­bor rek­tor, hogy Ma­gyar­or­szág, Sze­ged szá­má­ra po­zi­tív dön­tés szü­le­tett.
lezer
Lippényi Tivadar (balról a harmadik), az ELI magyarországi kormánymegbízottja a beruházás leendő öthalmi helyszínén. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Cs.

A ha­zai szak­mai fe­le­lő­sök az­óta azon dol­goz­nak, mi­lyen for­má­ban és struk­tú­rá­ban kez­dőd­jön meg a prog­ram meg­va­ló­sí­tá­sa. A múlt hé­ten Brüs­­szel­ben foly­tat­tak tár­gya­lá­so­kat. „A há­rom or­szág il­le­té­ke­sei a ver­seny­ké­pes­sé­gi ta­nács ülé­sén szá­mol­tak be, ezt kö­ve­tő­en ta­lál­koz­tunk a ku­ta­tá­si, il­let­ve a re­gi­o­ná­lis fő­igaz­ga­tó­ság ve­ze­tő­i­vel. Mi­vel mind Ma­gyar­or­szág, mind Cseh­or­szág, mind Ro­má­nia zö­mé­ben a struk­tu­rá­lis ala­pok­ból fi­nan­szí­roz­ná a be­ru­há­zást, át­be­szél­tük, ezt mi­lyen mó­don, mi­lyen for­má­ban te­het­jük meg” – árul­ta el Lip­pényi Ti­va­dar.
Ha­ma­ro­san a konk­rét ki­vi­te­le­zés ter­ve­zé­se is fel­gyor­sul majd. Az NKTH el­nök­he­lyet­te­se el­mond­ta, ve­ze­tő épí­té­szek­kel már fo­lya­ma­tos az egyez­te­tés, ar­ról tár­gyal­nak, ho­gyan és mi­lyen for­má­ban le­het egy-más­fél év alatt az ös­­szes szük­sé­ges ter­vet el­ké­szí­te­ni. Egy ilyen nagy prog­ram­nál – vall­ja a szak­em­ber – az a leg­fon­to­sabb, hogy az el­ső lé­pé­se­ket mi­nél ala­po­sab­ban ter­vez­zék meg.
„A jö­vő év el­ső fe­lé­ben a struk­tu­rá­lis alap pá­lyá­za­tát be kell nyúj­ta­nunk, ez­zel pár­hu­za­mo­san el­in­dul­nak a ha­zai ter­ve­zé­sek, me­lyek ar­ra vo­nat­koz­nak, mi­lyen pon­to­san hol, mi­lyen tí­pu­sú épü­le­tek­ből és ho­gyan áll majd ös­­sze a köz­pont. Ezt kö­ve­tő­en in­dul­hat a köz­be­szer­zé­si el­já­rás a ter­ve­zés­re. Cé­lunk, hogy a leg­jobb ter­ve­ző­vel dol­goz­tas­sunk, hogy mél­tó he­lye le­gyen Sze­ge­den en­nek a nagy eu­ró­pai pro­jekt­nek. Mind­eköz­ben per­sze fo­lyik a nem­zet­kö­zi szer­ve­zés, zaj­la­nak azok a ku­ta­tó­mun­kák, me­lyek a még vi­tás kér­dé­se­ket tisz­táz­ni hi­va­tot­tak. A részt ve­vő or­szá­gok ezen ku­ta­tá­si te­vé­keny­sé­gek ál­tal vál­nak az ELI ré­sze­sé­vé. Az el­ért ered­mé­nyek tük­ré­ben pe­dig a nem­zet­kö­zi irá­nyí­tó­tes­tü­let vár­ha­tó­an 2012-ben dönt ar­ról, hogy a há­rom or­szág kö­zül hol épül­het meg a leg­na­gyobb tel­je­sít­mé­nyű be­ren­de­zés, az úgy­ne­ve­zett szu­per­lé­zer” – árul­ta el, ho­gyan néz ki az üte­me­zés 2015-ig, a konk­rét meg­va­ló­su­lá­sig.

lippenyi
Lippényi Tivadar: az egész ország profitál az ELI-ből.
A ma­gyar fel­ké­szü­lés elő­se­gí­té­sé­re az NKTH ki­ír­ta a hELIos szak­mai prog­ra­mot, amely­nek ke­re­té­ben egy­elő­re fél­mil­li­árd fo­rint­ra le­het pá­lyáz­ni a lé­zer­hez kap­cso­ló­dó gaz­da­sá­gi, k+f vagy ok­ta­tá­si prog­ra­mok­kal. „Há­rom év alatt 3,5 mil­li­árd fo­rin­tot for­dí­tunk majd ku­ta­tá­si és tech­no­ló­gi­ai in­no­vá­ci­ós alap­ból a ké­pes­sé­ge­ink fej­lesz­té­sé­re, in­dí­tás­ként egy­elő­re 500 mil­li­ót. Azért ja­va­sol­tam ezt, hogy a a ma­gyar rész­vé­tel mi­nél meg­ha­tá­ro­zóbb le­gyen a prog­ram­ban. Ezért az­tán pá­lyáz­hat­nak in­téz­mé­nyek, ku­ta­tó­he­lyek­nek, il­let­ve olyan cé­gek, me­lyek tech­no­ló­gi­át kí­ván­nak fej­lesz­te­ni. Az­zal is tisz­tá­ban kell len­nünk, hogy az ELI fi­a­tal te­het­sé­ges fi­zi­ku­so­kat, mér­nö­kö­ket, ku­ta­tó­kat igé­nyel. En­nek meg­fe­le­lő­en kell ki­ala­kí­ta­ni az ok­ta­tá­si-kép­zé­si prog­ra­mot” – mond­ta.
S hogy mit pro­fi­tál­hat Sze­ged, il­let­ve az or­szág az ELI-ből? Lip­pényi Ti­va­dar amon­dó: a nagy­be­ren­de­zés meg­épü­lé­se olyan fo­lya­ma­to­kat tud majd el­in­dí­ta­ni, me­lyek a tu­dás­tár­sa­da­lom, a tu­dás­gaz­da­ság fe­lé vi­szik ha­zán­kat. „Egy vá­ros imázsa szem­pont­já­ból rend­kí­vül po­zi­tív, ha ar­ról hí­res, hogy a vi­lá­gon egye­dül­ál­ló ku­ta­tá­si nagy­be­ren­de­zés­sel ren­del­ke­zik, s az ot­ta­ni egye­te­men ta­nu­lók és ku­ta­tók hasz­nál­ni tud­ják azt. Az ELI hasz­nos a ré­gi­ó­nak és az or­szág­nak is. Az ered­mé­nye­it hasz­nál­ni óhaj­tó vi­lág­cé­gek je­len­nek majd meg Sze­ge­den. Cé­lunk, hogy en­nek az eu­ró­pai prog­ram­nak ré­vén is Ma­gyar­or­szág a je­len­le­gi sú­lyá­nál meg­ha­tá­ro­zóbb le­gyen Eu­ró­pá­ban, eh­hez ezen a te­rü­le­ten is elő­re kell lép­ni. Ha a k+f és in­no­vá­ció te­rén be­hoz­zuk le­ma­ra­dá­sun­kat, kö­ze­lebb ke­rü­lünk ah­hoz a vá­gyunk­hoz, hogy erős és meg­ha­tá­ro­zó or­szá­gai le­gyünk a Eu­ró­pai Uni­ó­nak.”

Pin­tér M. La­jos

Bezár