2022. október 5., szerda English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Irodalom
Ge­ril­la­ker­té­szek és fesz­ti­vál­kom­poszt
Öko­tudatos fesz­ti­vá­lok a Ti­sza part­ján.
Címkék: Irodalom

Ami­kor ar­ra ké­szül­tem, hogy szo­ká­sos évi fesz­ti­vál­aján­ló­mat meg­ír­jam, be­val­lom, elég sab­lo­nos meg­ol­dá­son gon­dol­koz­tam: fel­ke­re­sem az ál­ta­lam előny­ben ré­sze­sí­tett két fesz­ti­vál weboldalát, cse­me­gé­zek a fel­lé­pők kö­zül, eset­leg el­anek­do­tá­zok ko­ráb­bi kon­cer­tek em­lé­ke­i­ről. Ám az idén nem így lesz. Bár az el­ső lé­pé­se­ket meg­tet­tem, a fel­lé­pők he­lyett még­is in­kább a Hegy­al­ja Fesz­ti­vál és a SZIN kör­nye­zet­vé­de­lem­mel fog­lal­ko­zó fel­hí­vá­sa­i­ra kat­tin­tot­tam.
A to­ka­ji ren­dez­vény a fesz­ti­vál­pa­let­tán egy­re „zöl­dü­lő” je­len­lé­té­vel már évek óta fel­kel­tet­te fi­gyel­me­met, em­ber­lép­té­kű mé­re­te­i­vel he­lyet ka­pott a szí­vem­ben. Va­la­hány­szor írok a vá­ros­ról, min­den eset­ben meg­érint köz­vet­len­sé­gé­vel és már-már köl­tői szép­sé­gé­vel. Nagy­já­ból ez az a fesz­ti­vál, amit még az em­ber sem tud el­ron­ta­ni. A ren­de­zők évek óta jel­zik, hogy töb­bet akar­nak, nem­csak né­hány na­pig hasz­nál­ni a ter­mé­sze­tes kör­nye­zet egy da­rab­ját, ha­nem mind­ab­ból az erő­ből, amit több tíz­ezer em­ber ad­hat, vis­­sza akar­nak for­gat­ni, le­gyen jö­vő­jük hos­­szú tá­von is. A két fesz­ti­vál ta­valy együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást kö­tött, en­nek kö­szön­he­tő, vagy nem, Sze­ged is sok­kal lát­vá­nyo­sabb kör­nye­zet­po­li­ti­ká­val lé­pett fel. Ugyan­az a fo­lyó, ugyan­az a víz és rész­ben ugyan­azok a fesz­ti­vál­pol­gá­rok. Két cso­dá­la­tos hely­szín, mind­ket­tő a Ti­sza öle­lé­sé­ben, mind­ket­tő tu­da­to­san fel­vál­lal­va, hogy „be­zöl­dül”. És ne­kem en­­nyi bő­ven elég. Most, ami­kor e so­ro­kat írom a bor­so­di fesz­ti­vál vis­­sza­szám­lá­ló­ja 84, a csong­rá­di fesz­ti­vá­lé pe­dig 126 na­pot mu­tat. A he­gyal­ja­i­ak ge­ril­la­ker­tész­ke­dés­re szó­lít­ják fel lá­to­ga­tó­i­kat, har­ma­dik al­ka­lom­mal hir­det­ték meg a ZéroCO2 moz­gal­mat. A Hegy­al­ja ZéróCO2 moz­ga­lom előd­je­ként az el­múlt két év­ben le­zaj­lott Zöld Vad­mű­ve­let részt­ve­vői egyet­len éj­sza­ka alatt vi­rág­ba bo­rí­tot­ták a Mar­git hi­dat. Ta­valy 20 te­le­pü­lé­sen ös­­sze­sen 270 négy­zet­mé­ter­nyi ti­tok­ban be­ül­te­tett zöld­fe­lü­let volt a hegy­al­jás ge­ril­la­ker­tész­ke­dés ered­mé­nye. 57 csa­pat 270 il­le­gá­lis ker­té­sze mint­egy 1300 pa­lán­tát, cser­jét és vi­rá­got ül­te­tett, és ez­zel min­den egyes ge­ril­la­ker­tész át­la­go­san egy négy­zet­mé­ter­nyi te­rü­le­ten ha­gyott nyo­mot. Sze­ge­den a szer­ve­zők lép­tek, száz cser­jét ül­tet­tek el a vá­ros fő­te­rén a Föld Nap­ján. Nagy ügy – mond­hat­nánk, de a lé­nyeg a kom­poszt­ban van. Az ér­té­kes anya­got a ta­va­lyi fesz­ti­vá­lon fel­hasz­nált, kom­posz­tál­ha­tó ét­kész­le­tek­ből nyer­ték, így a fesz­ti­vál­lá­to­ga­tók sze­mé­lye­sen is hoz­zá­já­rul­tak a cser­jék ül­te­té­sé­hez. Le­gyen még­is egy él­mény, ami ide­kí­ván­ko­zik. Az in­gye­nes ke­rék­pár­tá­ro­ló­nak kö­szön­he­tő a haj­na­li bi­cik­li­zés cso­dá­la­tos em­lé­ke. To­kaj­ról Sze­ged­re a fo­lyó­val itt ért vis­­sza a köl­té­szet va­rá­zsa.
Né­há­nyan a ked­ven­ce­im kö­zül: Trans­glob­al Under­ground, Base­ment Jaxx, Ignite, Russka­ja, Guano Apes, ColorStar és a Ko­rai Öröm. Nem kell ke­res­ni, me­lyik csa­pat hol ze­nél, hi­szen az idén is van SZIN-Hegyalja kom­bi­nált bér­let.

Petró Já­nos

Bezár