2022. október 5., szerda English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Irodalom
Rad­nó­ti-vers­sel in­dult az Egye­te­mi Ta­vasz
Címkék: Irodalom

Áp­ri­lis 20-án meg­kez­dő­dött a VI. Egye­te­mi Ta­vasz há­rom hé­ten át tar­tó prog­ram­so­ro­za­ta a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­men.
A VI. Egye­te­mi Ta­vasz meg­nyi­tó­ját az idei év­ben a Rek­to­ri Hi­va­tal fel­újí­tá­sa mi­att a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont ki­ál­lí­tá­si te­ré­ben tar­tot­ták. Az idei év azért is kü­lön­le­ges, mert a ta­va­szi fesz­ti­vál­lal együtt ün­ne­pel­jük Rad­nó­ti Mik­lós szü­le­té­sé­nek szá­za­dik év­for­du­ló­ját is; az em­lék­év­hez ren­ge­teg ese­mény kap­cso­ló­dik, me­lyek ré­vén az egye­tem egy­ko­ri fran­cia-ma­gyar sza­kos di­ák­já­ra, a ké­sőb­bi köl­tő-mű­for­dí­tó­ra em­lé­ke­zünk.
Gö­rög Már­ta hall­ga­tói és köz­kap­cso­la­ti igaz­ga­tó sze­mé­lyes han­gú meg­nyi­tó­ját kö­ve­tő­en – mely­ben az Egye­te­mi Ta­vasz szü­le­té­sé­ről em­lé­ke­zett meg – a Fa­bu­la Rasa há­rom tag­ja, Szir­tes Edi­na Mó­kus, Var­ga Kor­nél és Cser­ta Ba­lázs egy meg­ze­né­sí­tett Rad­nó­ti-ver­set adott elő (pár órá­val ké­sőbb pe­dig tel­jes lét­szám­mal, sőt a Sheket ze­ne­kart ven­dé­gül lát­va az IH Ren­dez­vény­köz­pont ká­vé­zó­já­ban tar­tot­tak kon­cer­tet). A ha­gyo­má­nyok­hoz hí­ven Tajti Gab­ri­el­la, a SZTE Kul­tu­rá­lis Iro­da ve­ze­tő­je eb­ben az év­ben is az Egye­te­mi Ta­vasz meg­nyi­tó­ja­kor hir­det­te ki az ál­ta­luk ki­írt al­ko­tói pá­lyá­za­tok ered­mé­nyét.
Az idei év új­don­sá­gá­nak szá­mí­tó drá­ma­pá­lyá­zat nyer­te­se, Mol­nár Dá­vid (BTK, ma­gyar III.) nem­csak te­kin­té­lyes pénz­ju­tal­mat nyert, ha­nem da­rab­ját áp­ri­lis 29-én a Sze­ge­di Nem­ze­ti Szín­ház ba­lett-ter­mé­ben Bodolay Gé­za, a zsű­ri el­nö­ke ren­de­zé­sé­ben fel­ol­va­só­szín­ház­ként be is mu­tat­ják. Má­so­dik he­lye­zést sen­ki nem ér­de­melt ki, a har­ma­dik leg­jobb drá­ma di­cső­sé­gén azon­ban ket­ten osz­toz­tak: Sza­bó Eni­kő (BTK, ma­gyar I.) és Bar­lai Bá­lint (TTIK, al­kal­ma­zott ma­te­ma­ti­kus III.).
Az Egye­te­mi Fo­tó­pá­lyá­zat zsű­ri­je sze­rint idén Bí­ró Bog­lár­ka fo­tó­ja bi­zo­nyult a leg­jobb­nak (JGYPK, rajz I.). A ta­va­lyi év ter­mé­szet­fo­tó ka­te­gó­ri­á­já­nak har­ma­dik he­lye­zett­je, Kühn And­rás (JGYPK, webpro­gramozó I.) idén má­so­dik lett; Nagy Zsom­bor (ÁJTK, nem­zet­kö­zi ta­nul­má­nyok III.) pe­dig har­ma­dik (ah­ogy 2008-ban az egye­te­mi élet ka­te­gó­ri­á­ban). Ju­tal­mat ka­pott Mucsi Eme­se (BTK, ma­gyar V.). A ki­ál­lí­tott ké­pek áp­ri­lis 30-áig te­kint­he­tő­ek meg a TIK nyit­va tar­tá­si ide­jé­ben (hét­köz­nap 8-20, szom­ba­ton 9-16 óra kö­zött).
A vers­pá­lyá­za­ton Bárt­fai Ri­ta (TTIK, gaz­da­ság­in­for­ma­ti­kus III.) köl­te­mé­nye bi­zo­nyult a leg­jobb­nak. Garaczi Zol­tán (BTK, tör­té­ne­lem I.) és a ta­va­lyi el­ső he­lye­zett, Hujbert Ág­nes (JGYPK, rajz) a má­so­dik, il­let­ve har­ma­dik leg­szebb ver­set ír­ta a zsű­ri sze­rint.
A szí­ni­kri­ti­ka pá­lyá­za­ton a Kul­tu­rá­lis Iro­da nem hir­de­tett ered­ményt, mi­vel na­gyon ke­vés mun­ka ér­ke­zett be.
Az Egye­te­mi Ta­vasz rész­le­tes prog­ram­ja a http://www.u-szeged.hu/e­tavasz ol­da­lon ér­he­tő el.

Sze­ke­res Ni­ko­let­ta

Bezár