2022. október 4., kedd English version
Archívum  --  2009  --  13. szám - 2009. december 7.  --  Irodalom
Mol­nár-Tóth Ist­ván
Címkék: Irodalom

„Cím nél­kü­li vers, ahogy Te akar­o­d…”

Né­ha írok ver­se­ket
Be­lül­ről fa­ra­gom a rí­me­ket és
Ki­fe­lé for­dí­tom a se­be­ket
Mint fil­mek­ben a jó labradorok
Sze­gőd­nek mel­lém a
Ki­vont szab­lyá­jú sza­vak
Tud­ják ilyen­kor bár­mit sza­bad
Együtt táp­lál­juk az újabb ta­vaszt
Mon­dunk e vi­har­vert vi­lág­nak szevaszt

Van, hogy alig bí­rok jár­ni
Pe­dig va­la­ha anyám ta­ní­tott meg
Min­den­ben a jót lát­ni
Ve­rem he­lyett a má­sik­nak vi­rá­got ás­ni,
mert egyet­len nem le­het akár­ki
Azt mond­ta még, hogy az élet csu­pa szép­ség
S a teg­nap le­gyen örök emlék…

Né­ha írok ver­se­ket
Be­lül­ről fa­ra­gom a rí­me­ket és
Ki­fe­lé for­dí­tom a se­be­ket
Sze­rin­tem szép lett
Az ég kék­jé­re se le­het­ne
Emel­ni ősz­in­téb­bet….

Sze­ged, 2009. X. 2.

Bezár