2022. július 2., szombat English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Iskolapad
Böl­csé­sz siker a Só­fi-pá­lyá­za­ton
A Sófi Jó­zsef-ösz­tön­díj idei győzte­seiről ös­­szes­sé­gé­ben el­mond­ha­tó, hogy ötöd­éve­sek, több­sé­gé­ben böl­csé­szek, több ku­ta­tá­si te­rü­le­tük is van, a mun­ká­juk a hob­bi­juk is egy­ben, és Ma­gyar­or­szá­gon sze­ret­nék ka­ma­toz­tat­ni a tu­dá­su­kat. De itt vé­get is ér­tek a ha­son­ló­sá­gok. Innen­től mind az ötüknek kü­lön tör­té­ne­te van.
Címkék: Iskolapad

Öt em­ber, öt tör­té­net

 
Kezd­jük a már ta­pasz­talt Sófi Jó­zsef-ösz­tön­dí­jas­nak mond­ha­tó Arany Mi­hály Györg­­gyel, aki idén har­mad­szor ve­het­te át a dí­jat. Az SZTE Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar kom­mu­ni­ká­ció-né­met sza­kos vég­zős hall­ga­tó­ja né­met sza­kon az oszt­rák je­len­ko­ri iro­dal­mat ku­tat­ja, a TDK-dolgozata és a szak­dol­go­za­ta is eb­ben a té­má­ban szü­le­tett. Mel­let­te új­ság­író­ként dol­go­zik a Sze­ge­di Egye­tem, a SZEGEDma.hu és a Dé­li Szó cí­mű la­pok szer­kesz­tő­sé­gé­ben. Mi­si – mint mond­ta – a jö­vő­ben is új­ság­írás­sal ke­res­né meg a ke­nyér­re va­lót, és mel­let­te el sze­ret­né vé­gez­ni az Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Dok­to­ri Is­ko­lát.

sofi
Az idei győztesek: Arany Mihály, Balogh Virág, Janacsek Karolina, Nagy Dóra és Devosa Iván.
Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba


Janac­sek Ka­ro­li­na és Ba­logh Vi­rág jól is­me­rik egy­mást, év­fo­lyam­tár­sak a BTK-n pszi­cho­ló­gia sza­kon, és kö­zö­sen iz­gul­ták vé­gig az idei OTDK-t, ahol mind­két lány na­gyon jól sze­re­pelt. Ka­ro­li­na már ta­nul­má­nyai kez­de­te óta az em­lé­ke­zet és ta­nu­lás élet­hos­­szon át tar­tó vál­to­zá­sa­it, fej­lő­dé­sét ku­tat­ja. A fej­lő­dés­lé­lek­tan egy­re nép­sze­rűbb te­rü­le­tén, az öre­ge­dés té­ma­kör­ében ké­szí­tett mun­ká­já­val nyer­te meg az idei OTDK-t. Az idős em­be­rek­nél is az em­lé­ke­ze­ti és a ta­nu­lá­si funk­ci­ó­kat vizs­gál­ja, és el­árul­ta, PhD-hallgatóként is ezt a té­ma­kört sze­ret­né to­vább­vin­ni, nagy hang­súlyt he­lyez­ve a gya­kor­la­ti ol­da­lá­ra, pél­dá­ul a di­ag­nosz­ti­ká­ra.
Ba­logh Vi­rág az autiz­mus és az imp­li­cit (kész­ség­szin­tű) ta­nu­lás te­rü­le­tén vég­zett mun­ká­já­val ért el har­ma­dik he­lye­zést az idei OTDK-n. A ku­ta­tá­sok mel­lett két men­tor­prog­ram­ban vesz részt men­tor­ként (egy sze­ge­di­ben és a Ka­ta­pult­ban), va­la­mint önkén­teskedik a Bá­tor Tá­bor Ala­pít­vány­nál, ahol ed­dig rá­kos gye­re­kek­kel fog­lal­ko­zott. Ezek mel­lett a Pszi­cho­ló­gi­ai In­té­zet egyik füg­get­len ku­ta­tó­cso­port­já­nak mun­ká­já­ban is részt vesz, ahol a Rorschach-teszt új ma­gyar stan­dard­ján dol­goz­nak. Vi­rág el­mond­ta, nagy di­lem­má­ban van, hogy az el­mé­le­ti-ku­ta­tá­si vagy a gya­kor­la­ti irány­ba moz­dul­jon el az egye­tem után, szí­ve sze­rint a jö­vő­ben is pár­hu­za­mo­san vé­gez­né a ket­tőt.
Devosa Iván is pá­lyá­zott már Só­fi-ösz­tön­díj­ra, ta­valy kü­lön­dí­jas lett. A TTIK in­for­ma­ti­kata­nár sza­kos vég­ző­se, az ÁOK Ma­ga­tar­tás­tu­do­má­nyi In­té­ze­té­nek PhD-hallgatója egy há­rom­fős ku­ta­tói cso­port tag­ja­ként a ti­né­dzse­rek egész­ség­ma­ga­tar­tá­sát vizs­gál­ja. „El­ső kör­ben fel kell mér­ni, mit tud­nak a fi­a­ta­lok az egész­sé­gük­ről az ál­ta­lá­nos is­ko­la után, mi­lyen tév­hi­te­ik van­nak, és mi­lyen pe­da­gó­gia mód­sze­rek­kel le­het eze­ket meg­vál­toz­tat­ni” – me­sél­te. Iván en­nek az in­for­ma­ti­kai vo­na­lá­ban ér­de­kelt: „Ez a kor­osz­tály sok­kal több időt tölt el az inter­neten, mint az ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek­ben. Az egész­ség­ne­ve­lé­si prog­ra­mok­nak is el kell jut­ni­uk a vir­tu­á­lis te­rek­be, mert így tud­ják meg­szó­lí­ta­ni eze­ket a fi­a­ta­lo­kat. Je­len­leg szoft­ve­rek fej­lesz­té­sé­ben ve­szek részt.” A ku­ta­tá­suk­tól azt vár­ja, hogy egy kor­sze­rű szoft­vert ad­ja­nak az egész­ség­fej­lesz­tők ke­zé­be, ame­lyet más té­ma­kö­rök­ben is fel tud­nak hasz­nál­ni. Iván a ku­ta­tás-fej­lesz­tés mel­lett ta­ní­ta­ni is na­gyon sze­ret, el tud­ná kép­zel­ni ma­gát egye­te­mi ok­ta­tó­ként a jö­vő­ben.
Nagy Dó­ra ötöd­éves or­vos­tan­hall­ga­tó, aki má­sod­éves ko­ra óta dol­go­zik az MTA Sze­ge­di Bi­o­ló­gi­ai Köz­pont Hu­mán­ge­ne­ti­ka Mun­ka­cso­port­já­ban. A té­má­ja a tej­cu­kor-ér­zé­keny­ség ge­ne­ti­kai hát­te­ré­nek vizs­gá­la­ta a ma­gyar po­pu­lá­ci­ó­ban, il­let­ve újab­ban archeo­genetikai vizs­gá­la­tok is fog­lal­koz­tat­ják. Mind­emel­lett az ÁOK Gyer­mek­gyógy­ásza­ti Kli­ni­kán a gyer­mekpul­monoló­giai rész­leg­nél TDK-zik, a té­má­ja a kró­ni­kus kö­hö­gés hát­te­ré­ben ál­ló dif­fe­ren­ci­ál­di­ag­nosz­ti­kai kór­ké­pek. Ha­zai és kül­föl­di kon­fe­ren­ci­á­kon is tar­tott már elő­adást, va­la­mint 2007-ben har­ma­dik he­lye­zést ért el az OTDK-n. Bel­gyó­gyá­szat, gye­rek­gyógy­ászat vagy hu­mán­ge­ne­ti­ka te­rü­le­ten sze­ret­ne dol­goz­ni a ké­sőb­bi­ek­ben – tud­tuk meg tő­le.

A kö­zös­ség

 
A Só­fi-ösz­tön­díj­ról mind­any­­nyi­an lel­ke­sen és sze­re­tet­tel be­szél­tek. „Ez a díj azért kü­lön­le­ges, mert egy sze­mé­lyes ösz­tön­díj. A leg­több el­is­me­rés­nél szo­ká­sos kéz­fo­gá­son túl Sófi Jó­zsef sze­mé­lye­sen kí­sé­ri fi­gye­lem­mel a pá­lyán­kat, a rész­le­tesen tud­ja, mi­vel fog­lal­ko­zunk. Ez az ér­dek­lő­dés és oda­for­du­lás sem­mi­vel sem pó­tol­ha­tó” – így Mi­si.
Devosa Iván el­me­sél­te, a Sófi Ösz­tön­díj Klub­bot ő ja­va­sol­ta a díj ala­pí­tó­já­nak: „A Camb­rid­ge-ben lá­tott ta­pasz­ta­la­ta­im alap­ján ve­tő­dött fel ben­nem ez az öt­let, pont azért, mert ez a díj nemcsak egy­sze­ri al­ka­lom, ha­nem in­nen­től egy olyan kö­zös­ség­hez tar­to­zunk, ahol meg­oszt­hat­juk a gon­do­la­ta­in­kat, ku­ta­tá­sa­in­kat. Olyan kap­cso­la­tok szü­let­nek, ame­lyek mind a sze­mé­lyes, mind a szak­mai fej­lő­dé­sünk­nél se­géd­erők le­het­nek, még­hoz­zá olya­nok, ame­lyek­re más­hol nem te­het­nénk szert.”
A dí­ja­zot­tak egyet­ér­te­nek ab­ban, hogy a Só­fi-ösz­tön­díj nem a ve­le já­ró na­gyobb ös­­szeg mi­att von­zó, ha­nem a presz­tí­zse mi­att, va­la­mint at­tól, hogy a díj név­adó­ja va­ló­di ér­dek­lő­dés­sel fi­gye­li a kar­ri­er­jük ala­ku­lá­sát. Ka­ro­li­na hoz­zá­tet­te, amel­lett, hogy el­ső­sor­ban a bel­ső mo­ti­vá­ció hajt­ja őket a ku­ta­tá­sa­ik­ban, so­kat je­lent szá­muk­ra, hogy má­sok iga­zol­ják, fon­tos, amit csi­nál­nak és ér­de­mes foly­tat­ni. A pénz per­sze so­sem jön ros­­szul, de – szá­mom­ra – meg­le­pő mó­don nem pi­he­nés­re, szó­ra­ko­zás­ra, ha­nem több­nyi­re to­vább­kép­zés­re vagy a ku­ta­tá­sa­i­kat (is) se­gí­tő esz­köz­re, pél­dá­ul lap­top­ra for­dít­ják majd az ösz­tön­dí­jat.

ÖSZTÖNDÍJ
Az SZTE Sófi Jó­zsef Ala­pít­vány cél­ja 2001 óta a leg­jobb ta­nul­má­nyi és tu­do­má­nyos össz­tel­je­sít­ményt nyúj­tó, te­het­sé­ges egye­te­mis­ták anya­gi tá­mo­ga­tá­sa és er­köl­csi el­is­me­ré­se. A pá­lyá­zat ere­de­ti­leg csu­pán bi­o­ló­gus­hall­ga­tók­nak szólt, két éve azon­ban az egye­tem min­den olyan di­ák­ja pá­lyáz­hat, aki­nek az ed­dig el­vég­zett sze­mesz­te­rek­ben egy fél­év­re ve­tí­tett ta­nul­má­nyi át­la­ga négy egész fe­lett van. Sófi Jó­zsef ma­ga is ku­ta­tott sze­ge­di egye­te­mi évei alat­t, és meg­ta­pasz­tal­ta, mi­lyen az, ha egy hall­ga­tó kar­ri­er­jé­nek a pénz­tár­cá­ja szab ha­tárt. Így szí­vén vi­se­li a te­het­sé­ges hall­ga­tók sor­sát, si­ke­res vál­lal­ko­zó­ként az ala­pít­vá­nyán ke­resz­tül tá­mo­gat­ja a ki­emel­ke­dő tel­je­sít­mé­nyű di­á­ko­kat. Aki pá­lyáz­ni sze­ret­ne a kö­vet­ke­ző év­ben, az 2010-ben ta­vas­­szal te­he­ti meg. Ér­de­mes fi­gyel­ni az egye­tem hon­lap­ján az In­for­má­ci­ók / Hall­ga­tó­ink­nak / Bel­föl­di ösz­tön­dí­jak, pá­lyá­za­tok me­nü­pon­tot és ol­vas­ni a Sze­ge­di Egye­te­met!
 

Kül­föld vagy bel­föld? Bel­föld!

 
Mi­kor szó­ba ke­rült a kül­föl­di kar­ri­er le­he­tő­sé­ge, is­mét na­gyon egyet­ér­tet­tek az „ötök”. A kül­föl­di ta­pasz­ta­la­tok­ra úgy ér­zik, szük­ség van, és rö­vi­debb idő ere­jé­ig biz­to­san mind­an­­nyi­an részt vesz­nek majd ta­nul­mány­uta­kon más or­szá­gok­ban. Mi­si úgy lát­ja, az oszt­rák iro­da­lom mint ku­ta­tá­si te­rü­let igény­li a kül­ho­ni ta­pasz­ta­la­tot, az új­ság­írás ugyan­ak­kor Ma­gyar­or­szág­hoz kö­ti. Dó­rá­nak már van­nak ide­gen­be­li ta­pasz­ta­la­tai: „A bel­gyó­gyá­szat gya­kor­la­tot Graz­ban, a se­bé­sze­tet pe­dig Göt­tin­gen­ben vé­gez­tem el. Nagy él­mény volt mind­ket­tő.” Ab­ban azon­ban egyet­ér­tett az ös­­szes dí­ja­zott, hogy Ma­gyar­or­szá­gon kép­ze­lik el a jö­vő­jü­ket.
Iván biz­tat­ja azo­kat, ad­dig ed­dig nem pá­lyáz­ták meg a Só­fi-ösz­tön­dí­jat, hogy te­gyék meg bát­ran, mert több szem­pont­ból is meg­éri. Akik pe­dig már meg­tet­ték, de idén nem nyer­tek, ne ke­se­red­je­nek el, hi­szen jö­vő­re plusz­pon­tot ér majd az is, hogy egy­szer már meg­pró­bál­ták, így nő az esé­lyük: „Nem­csak ne­gyed-ötöd­év­ben, ha­nem el­ső­től kezd­ve ér­de­mes olyan ku­ta­tá­si te­rü­le­tet ke­res­ni, ami iz­gat­ja az em­bert, és ér­zi, hogy jó is le­het ben­ne. Ak­kor érik be iga­zán egy té­ma, ha nagy ered­mé­nyek­re tör­nek a hall­ga­tók. Ne­künk sze­ren­csé­re ös­­sze­jött. Ar­ról nem is be­szél­ve, hogy egy ilyen bel­ső mo­ti­vá­ci­ó­tól fű­tött ku­ta­tás se­gít­he­ti az egyéb ta­nul­má­nya­i­kat is.”
Ők már csak tud­ják.
Nagy Timea
Bezár