2020. július 4., szombat English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  OTDK
Közel hetven első hely (második rész)
Áp­ri­lis­ban ren­dez­ték meg a XXIX. Or­szá­gos Tu­do­má­nyos Di­ák­kö­ri Kon­fe­ren­cia ti­zen­hat szek­ci­ó­já­nak ver­se­nye­it. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem hall­ga­tói ez­út­tal is szép si­ke­re­ket ér­tek el. Aláb­bi ös­­sze­ál­lí­tá­sunk­ban fog­lal­juk ös­­sze ered­mé­nye­i­ket.
Címkék: OTDK

Köz­gaz­da­ság-tu­do­mány

 
(Deb­re­ce­ni Egye­tem):
I. he­lye­zet­tek (6): Darazsacz Pé­ter – Szlatárovics Lász­ló (GTK, Vál­la­lat­fi­nan­szí­ro­zás, bank­ügy­le­tek, A ma­gyar kock­áza­titőke-pi­ac ke­res­le­ti ol­da­lá­nak vizs­gá­la­ta, Kosz­top­u­losz Andreász), Hoc­zopán Or­so­lya (GTK, Vál­la­lat­elem­zés és -ter­vezés, Te­rü­le­ti Bal­anced Score­card: egy le­het­sé­ges vá­lasz a te­rü­le­ti ter­ve­zé­si fo­lya­mat hi­á­nyos­sá­ga­i­ra, Lukovics Mik­lós), Rittgassz­er Imo­la (GTK, Re­gi­o­ná­lis gaz­da­ság­tan II., A kre­a­tív kis­tér­sé­gek Ma­gyar­or­szá­gon, Len­gyel Im­re, Ko­vács Pé­ter), Tóth Mó­ni­ka (GTK, Fo­gyasz­tói ma­ga­tar­tás, Fo­gyasz­tás és fenn­tart­ha­tó­ság – az öko­ló­gi­ai láb­nyo­mot be­fo­lyá­so­ló té­nye­zők vizs­gá­la­ta a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem hall­ga­tó­i­nak kö­ré­ben, Málovics Györ­gy), Ud­va­ri Be­á­ta (GTK, Vi­lág­gaz­da­ság II., „Lát­vá­nyos ered­mény­te­len­ség”: a Lo­méi egyez­mé­nyek ha­tá­sa­i­nak sta­tisz­ti­kai vizs­gá­la­ta, Lukovics Mik­lós), Vas Zsó­fia (GTK, Re­gi­o­ná­lis gaz­da­ság­tan I., IT-klaszterek ki­ala­ku­lá­sá­ban a kö­zel­ség sze­re­pe /Szegeden és vonzáskörzetében/, Len­gyel Im­re).
III. he­lye­zet­tek (2): Bekk Éva – Olasz Or­so­lya – Schulz Gá­bor (GTK, Fo­gyasz­tói ma­ga­tar­tás, A kör­nye­zet­tu­da­tos ma­ga­tar­tás fel­mé­ré­se a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem hall­ga­tói és a sze­ge­di fel­nőtt la­kos­ság kö­ré­ben, Het­e­si Er­zsé­bet, Málovics Györ­gy), Jan­kó Lász­ló – Tari Sza­bolcs (GTK, Tő­ke- és pénz­pi­ac­ok II., Tőzs­dén ke­res­ke­dett, ér­ték­pa­pí­ro­sí­tott ter­mé­kek: cer­ti­fiká­tok, tőzs­dén ke­res­ke­dett ala­pok és kö­ve­té­si hi­bá­juk, Kosz­top­u­losz Andreász).
Kü­lön­dí­ja­sok (3): Ádám Zsu­zsa – Csovc­sics And­rea – Kóró­di Ka­ta­lin (GTK, Mé­dia, kom­mu­ni­ká­ció, ese­mény­mar­ke­ting, A rek­lá­mok­ban meg­je­le­nő mez­te­len­ség és sze­xu­a­li­tás fo­gyasz­tói meg­íté­lé­se, Het­e­si Er­zsé­bet), Kiri Ma­ri­et­ta (GTK, Ok­ta­tás-, tu­dás­me­nedzs­ment, A vál­la­la­ti-egye­te­mi kap­cso­la­tok vizs­gá­la­ta a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Kar in­for­ma­ti­kus­hall­ga­tói és -ku­tatói vé­le­mé­nye alap­ján, Imreh Sza­bolcs), Ta­kács Klá­ra – Végh Mar­cell Zol­tán (GTK, Re­gi­o­ná­lis gaz­da­ság­tan I., Kül­föl­di működőtőke-be­fek­tetések kis­tér­sé­gi ha­tá­sai Ma­gyar­or­szá­gon, Bajmó­cy Zol­tán).
 

Mű­vé­sze­t és mű­vé­szet­tu­do­má­ny

 
(Ma­gyar Kép­ző­mű­vé­sze­ti Egye­tem):
I. he­lye­zet­tek (2): Laky Szil­via (JGYPK, Ze­ne­el­mé­let, Zacharias Zarewu­tius kot­ta­be­jegy­zé­se Hoss­mann Já­nos 17. szá­za­di al­bum ami­co­rumában, Latzkovits Mik­lós, Szik­la­vá­ri Kár­oly), Vlc­skó Já­nos (JGYPK, Vi­zu­á­lis mű­vé­sze­tek ta­go­zat – szob­rász­mű­vé­szet 2., Je­lek, Ger­le Mar­git).
II. he­lye­zet­tek (2): Rad­ványi Ma­ri­ann (JGYPK, Vi­zu­á­lis mű­vé­sze­tek ta­go­zat – szob­rász­mű­vé­szet 2., Szö­gek, Popovics Lő­rinc), Se­reg Zuzsan­na (ZMK, Elő­adó-mű­vé­szet – Hang­sze­res, Fran­cia ba­rokk stí­lus a hang­sze­res ka­ma­ra­ze­né­ben, Újváriné Il­lés Má­ria).
III. he­lye­zet­tek (2): Dó­sa Ju­dit (JGYPK, Vi­zu­á­lis mű­vé­sze­tek ta­go­zat – szob­rász­mű­vé­szet 2., A szí­nek tér­be­li ha­tá­sai, Ger­le Mar­git), Pálfi Lász­ló (ZMK, Elő­adó-mű­vé­szet – Vo­ká­lis, A can­zona XVIII. szá­za­di di­vat­ja és előz­mé­nyei, Újváriné Il­lés Má­ria).
Kü­lön­dí­ja­sok (7): Ba­logh Jó­zsef Zsolt (JGYPK, Vi­zu­á­lis mű­vé­sze­tek ta­go­zat – fes­té­szet 3., Fa­lu­si reg­gel I-II., Ma­ro­si Ka­ta), Balony­iné Szetlik Il­di­kó (JGYPK, Vi­zu­á­lis mű­vé­sze­tek ta­go­zat – egyéb, Négy evan­gé­lis­ta /tűz­zománc/, Papp Györ­gy), Far­kas Hel­ga (JGYPK, Vi­zu­á­lis mű­vé­sze­tek ta­go­zat – fo­tó, Rez­dü­lé­sek, Ara­nyi Sán­dor), Haj­nal Ba­lázs (JGYPK, Vi­zu­á­lis mű­vé­sze­tek ta­go­zat – fes­té­szet 1., Üve­ge­im I-II-III., Ara­nyi Sán­dor), Sin­del Csil­la (JGYPK, Elő­adó-mű­vé­szet – hang­sze­res, Dopp­ler Fe­renc: Ma­zur­ka, Dom­bi Józsefné Ke­mény Er­zsé­bet), Soczó Gab­ri­el­la (JGYPK) – Er­dei And­rás (ZMK) – Ró­zsa Már­ton (TTIK) – Christo­pher Ser­ke (ÁOK) fagot­t-kvartett (Elő­adó-mű­vé­szet – hang­sze­res, Szergej Prokof­jev mű­vé­sze­te, Maczel­ka No­é­mi), Soczó Gab­ri­el­la (JGYPK) – Er­dei And­rás (ZMK) – Ró­zsa Már­ton (TTIK) fa­gott-trió (Elő­adó-mű­vé­szet – hang­sze­res, A fa­fú­vós hang­sze­rek tör­té­ne­te, Maczel­ka No­é­mi).
 

Or­vos- és egész­ség­tu­do­má­nyok

 
(Pé­csi Tu­do­mány­egye­tem):
I. he­lye­zet­tek (2): De­ák Il­di­kó – Arany Lász­ló Le­ven­te (ÁOK, Élet­tan, kór­élet­tan, gyógy­szer­tan, la­bo­ra­tó­ri­u­mi di­ag­nosz­ti­ka I., A VIP ál­tal lét­re­ho­zott piális arte­lio­la di­la­tá­ció jel­lem­zé­se új­szü­lött ma­lac­ban, Ba­ri Fe­renc), Szabari Mar­git (ÁOK, Élet­tan, kór­élet­tan, gyógy­szer­tan, la­bo­ra­tó­ri­u­mi di­ag­nosz­ti­ka II., Az emphy­se­ma ki­ala­ku­lá­sá­nak vizs­gá­la­ta rein­tubált ege­rek­ben, Han­tos Zol­tán, Adam­icza Ág­nes).
II. he­lye­zet­tek (5): Markotics Il­di­kó – Zsikai Bet­ti­na – Bi­zánc La­jos – Sztányi Pé­ter (ÁOK, Ope­ra­tív kli­ni­kai or­vos­tu­do­mány­ok I., Kli­ni­ka­i­lag re­le­váns kí­sér­le­tes szep­szis mo­dell al­ta­tott tör­pe­ser­té­sek­ben, Kasza­ki Jó­zsef, Ér­ces Dá­ni­el), Oláh Or­so­lya – Herte­lendy Pé­ter (ÁOK, Élet­tan, kór­élet­tan, gyógy­szer­tan, la­bo­ra­tó­ri­u­mi di­ag­nosz­ti­ka I., A hid­ro­gén ha­tá­sa a ko­rai COX-2 expressz­ióra asz­fix­iás új­szü­lött ma­lac­agy­ban, Ba­ri Fe­renc), Se­res Ad­ri­enn (GYTK, Gyógy­sze­ré­sze­ti tu­do­má­nyok, He­re­tej androgén ha­tá­sá­nak vizs­gá­la­ta hím pat­ká­nyo­kon in vivo, Gás­pár Ró­bert), Ve­réb Bri­git­ta (ÁOK, Ope­ra­tív kli­ni­kai or­vos­tu­do­mány­ok II., Agyi aneur­izmákkal ke­zelt be­te­gek el­lá­tá­sá­nak ös­­sze­ha­son­lí­tá­sa a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­men, Pe­tő Zol­tán, Barzó Pál), Zom­bor Me­lin­da (ÁOK, Kon­zer­va­tív kli­ni­kai or­vos­tu­do­mány­ok I., Mo­le­ku­lá­ris ge­ne­ti­kai vizs­gá­la­tok autoszomális recesszív Alport sy-s /ARAS/ be­teg csa­lád­já­ban, Endr­effy Emő­ke, Tú­ri Sán­dor).
III. he­lye­zet­tek (4): Ká­dár Mag­dol­na Ka­ta­lin (ETSZK, Egész­ség­tu­do­mány II., A ká­bí­tó­szer-fo­gyasz­tás hát­tér­té­nye­zői – ki­emel­ten a csa­lá­di kap­cso­la­tok­ra, sza­bad­idő el­töl­té­sé­re és ér­ték­rend­szer­re vo­nat­ko­zó­an – ál­la­mi és egy­há­zi kö­zép­is­ko­lás­ok kö­ré­ben, Ba­logh Mó­ni­ka), Ola­jos Gá­bor (GYTK, Gyógy­sze­ré­sze­ti tu­do­má­nyok, b-pep­tidek de novo szer­ke­zet­ter­ve­zé­se: szte­reo­ké­mi­ai LEGO, Mar­tinek Ta­más, Mán­di­ty Ist­ván), Szal­cz­er Est­il­la (ÁOK, Kon­zer­va­tív kli­ni­kai or­vos­tu­do­mány­ok I., Az Apo-E és a TNF-alfa gé­nek po­li­mor­fiz­mu­sa pri­mer prog­res­­szív kór­for­má­jú scle­ro­sis mul­tip­le­xes /PPSM/ be­te­gek­ben Ma­gyar­or­szá­gon, Benc­sik Krisz­ti­na), Var­ga Zol­tán – Töl­gye­si Csa­ba (ÁOK, Élet­tan, kór­élet­tan, gyógy­szer­tan, la­bo­ra­tó­ri­u­mi di­ag­nosz­ti­ka II., A BNP-cGMP-PKG szig­ná­lút sze­re­pe a kar­dio­pro­tek­cióban, Gör­be Ani­kó).
Kü­lön­dí­ja­sok (3): Sárközy Már­ta (ÁOK, Élet­tan, kór­élet­tan, gyógy­szer­tan, la­bo­ra­tó­ri­u­mi di­ag­nosz­ti­ka I., A prekondi­cionálás kar­dio­pro­tek­tív ha­tá­sa el­vész hiper­lipidémiában: a nitroza­tív stressz sze­re­pe, Cson­ka Csa­ba), Szél Ta­más (ÁOK, Élet­tan, kór­élet­tan, gyógy­szer­tan, la­bo­ra­tó­ri­u­mi di­ag­nosz­ti­ka II., A brady­cardizáló gyógy­szer Ivabradin újon­nan fel­tárt szívelek­trofizioló­giai ha­tás­me­cha­niz­mu­sai, Koncz Ist­ván, Var­ró And­rás), Vojcek Esz­ter (ÁOK, Kon­zer­va­tív kli­ni­kai or­vos­tu­do­mány­ok I., Kreat­in­hiány vizs­gá­la­ta men­tá­li­san re­tar­dált gyer­me­kek­ben, Karg Esz­ter).
 

Pe­da­gó­gia, pszi­cho­ló­gia, köz­mű­ve­lő­dés, könyv­tár­tu­do­mány

 
(Pé­csi Tu­do­mány­egye­tem):
I. he­lye­zet­tek (4): Baras­se­vich Ta­más (BTK, Di­dak­ti­ka és köz­ok­ta­tás-po­li­ti­ka, A kri­ti­kai gon­dol­ko­dás fo­gal­ma és mé­ré­sé­nek valid­itása, Csa­pó Be­nő), Janac­sek Ka­ro­li­na (BTK, Fej­lő­dés­lé­lek­tan, Az öre­ge­dés ha­tá­sa az imp­li­cit kész­ség­ta­nu­lás­ra, Né­meth De­zső), Ma­ró­di Ág­nes (JGYPK, In­ter­disz­cip­li­ná­ris ta­nul­má­nyok, Az elő­í­té­le­tek és szte­re­o­tí­pi­ák sze­re­pé­nek ala­ku­lá­sa a rek­lá­mok­ban, Démuth Ág­nes), Né­meth Kor­nél (BTK, Ál­ta­lá­nos lé­lek­tan 1., Utak és ke­rü­lők em­lé­ke­ink­hez: Hoz­zá­fér­he­tő­ség vs. Ren­del­ke­zés­re Ál­lás Irá­nyí­tott fe­lej­tés után, Rac­smány Mi­hály).
II. he­lye­zett (2): Tom­pa Zsó­fia (JGYPK, Ne­ve­lés­tör­té­net és ne­ve­lés­szo­ci­o­ló­gia, „Egész­ség a fa­la­kon in­nen és túl – Szük­ség van-e egész­ség­tan ta­nár­ra, egész­ség­fej­lesz­tő szak­em­ber­re a Ma­gyar­or­szá­gi bün­te­tés-vég­re­haj­tá­si in­té­ze­tek­ben?”, Benkő Zsu­zsan­na, Tar­kó Klá­ra), Turi Zsolt – Janac­sek Ka­ro­li­na (BTK, Ál­ta­lá­nos lé­lek­tan 2., A mun­ka­me­mó­ria, a szó­gya­ko­ri­ság és a kon­tex­tus sze­re­pe a le­xi­ká­lis két­ér­tel­mű­ség fel­dol­go­zá­sá­ban, Né­meth De­zső).
III. he­lye­zet­tek (6) : Ba­logh Vi­rág – Fa­ze­kas Már­ta (BTK, Fej­lő­dés­lé­lek­tan, Egy újabb da­rab az autiz­mus ki­ra­kó­já­té­ká­ból: Autiz­mus és imp­li­cit ta­nu­lás, Né­meth De­zső), Csa­ná­di And­rás – Lan­tos Nó­ra (BTK, Szo­ci­ál­pszi­cho­ló­gia 3., Dön­té­se­ink nyo­má­ban, Harsányi Sza­bolcs Ger­gő, Né­meth De­zső), Cse­hó Or­so­lya (JGYPK, Andragó­gia 3., Kul­tú­ra és kör­nye­zet – Az öko­ló­gi­ai ant­ro­po­ló­gia ku­ta­tá­si ered­mé­nye­i­nek je­len­tő­sé­ge az öko­ló­gi­ai vál­ság ko­rá­ban, Új­vá­ri Edit), Fo­dor Ádám – Miha­lik Ár­pád – Nagy­györ­gy Ka­ta­lin (BTK, Sze­mé­lyi­ség-lé­lek­tan, Vir­tu­á­lis vi­lág­ba zár­kó­zott fi­a­ta­lok – Ma­gyar MMORPG-játékosok mo­ti­vá­ci­ó­já­nak és sze­mé­lyi­ség­vo­ná­sa­i­nak vizs­gá­la­ta, Harsányi Sza­bolcs Ger­gő), Pász­tor At­ti­la (BTK, Ál­ta­lá­nos lé­lek­tan 1., A ta­nu­lás ha­tá­sa az au­tó­ve­ze­tés vi­zu­á­lis kont­roll­já­ra, Ká­dár End­re), Szan­ka Szil­via – Lovassy No­é­mi – Gazsó Do­rot­­tya (BTK, Ál­ta­lá­nos lé­lek­tan 2., A deklaratív/pro­ce­durális mo­dell pszi­chol­ingvisztikai vizs­gá­la­ta ma­gyar fő­ne­vek töb­bes szám kép­zé­se és ma­gyar igék múlt idő kép­zé­se ese­tén, Né­meth De­zső).
Kü­lön­dí­ja­sok (5): Fe­ke­te Re­gi­na – Filep Or­so­lya – Gyüre Ta­más – Ujvári Ka­ta­lin (BTK, Fej­lő­dés­lé­lek­tan, A mun­ka­me­mó­ria fej­lő­dé­sé­nek vizs­gá­la­ta: Új ma­gyar nyel­vű szten­derdizált mé­rő­el­já­rá­sok, Né­meth De­zső), For­rai Szil­via (JGYPK, In­ter­disz­cip­li­ná­ris ta­nul­má­nyok, „Ment­sük meg a kun­hal­mo­kat!” A kör­nye­ze­ti ne­ve­lés je­len­tő­sé­ge a fel­nőtt­kép­zés­ben a kun­ha­lom-vé­de­lem kap­csán, Új­vá­ri Edit), Janac­sek Ka­ro­li­na (BTK, Ál­ta­lá­nos lé­lek­tan 2., A mun­ka­me­mó­ria, a szó­gya­ko­ri­ság és a kon­tex­tus sze­re­pe a le­xi­ká­lis két­ér­tel­mű­ség fel­dol­go­zá­sá­ban, Né­meth De­zső – a Pro Sci­en­tia Arany­ér­me­sek Tár­sa­sá­ga kü­lön­dí­já­ban ré­sze­sült), Látos Me­lin­da (BTK, Sze­mé­lyi­ség-lé­lek­tan, Az em­pá­tia a gyó­gyí­tó fo­lya­mat­ban – Pszi­cho­ló­gus- és or­vos­tan­hall­ga­tók em­pá­ti­ás kész­sé­gé­nek össze­ha­son­lí­tá­sa, Csa­bai Már­ta), Pol­gár Szil­via (BTK, Al­kal­ma­zott pszi­cho­ló­gia, A rek­lám­szlo­ge­nek elő­fe­szí­tő ha­tá­sa, Kra­jc­si At­ti­la).
 

Tan­tár­gypedagó­gia és ok­ta­tás­tech­no­ló­gia


(Nyu­gat-Ma­gyar­or­szá­gi Egye­tem, Szom­bat­hely):
I. he­lye­zett (1): Ta­kács Ist­ván Kár­oly (TTIK, Men­tál­hi­gi­é­né al­kal­ma­zott pe­da­gó­gi­á­ja, Elő­í­té­le­tek és szte­re­o­tí­pi­ák a homoszex­u­al­itás­ról – Fel­mé­rés 14-20 éves kö­zép­is­ko­lás­ok kö­ré­ben, Nagy Lás­zlóné An­tal Er­zsé­bet).
II. he­lye­zett (1): Haj­dú Csa­ba (TTIK, Ter­mé­szet­tu­do­mány­ok pe­da­gó­gi­á­ja II., Mo­dern fi­zi­kai kí­sér­le­tek a kö­zép­is­ko­lá­ban, Papp Ka­ta­lin).
Kü­lön­dí­jas (1): Mol­nár Mi­lán (TTIK, Ter­mé­szet­tu­do­mány­ok pe­da­gó­gi­á­ja II., A mű­vé­sze­tek hasz­ná­la­ta a fi­zi­ka ta­ní­tá­sá­ban, Papp Ka­ta­lin).
 

Tár­sa­da­lom­tu­do­mány­ok


(Bu­da­pes­ti Gaz­da­sá­gi és Mű­sza­ki Egye­tem):
I. he­lye­zet­tek (2): Gol­low­itzer Dó­ra Di­á­na (BTK, Film­tu­do­mány II., Kép és szub­jek­tum. A CSI: Hely­szí­ne­lők cí­mű te­le­ví­zi­ós so­ro­zat a nar­ra­toló­gia tük­ré­ben, Füzi Iza­bel­la), Vincze Ani­kó (BTK, Szo­ci­o­ló­gia II., Önkat­e­go­rizá­ció és in­di­vi­du­a­li­zá­ció, Feleky Gá­bor).
II. he­lye­zett (1): Fa­ra­gó Eme­se (BTK, Fi­lo­zó­fia I., A tü­csök és a han­gya fi­lo­zó­fi­á­ja. Nietz­sche és Kierkegaard az eti­ka le­he­tő­sé­gé­ről és ha­tá­rá­ról, Gyen­ge Zol­tán).
III. he­lye­zett (2): Nyer­ges Ádám (ÁJTK, Po­li­ti­ka­tu­do­mány II. – Ma­gyar po­li­ti­ka, po­li­ti­ka­el­mé­let, A po­li­ti­kai dön­tés­ho­za­tal ra­ci­o­na­li­tá­sá­nak kér­dé­se, Tóth Já­nos), Vukov Ani­kó Ve­ro­ni­ka (BTK, Val­lás- és hit­tu­do­mány II., A „ha­gyo­mány­őr­zés val­lá­sos­sá­ga”. Az egyé­ni val­lá­sos­ság pél­dái, Szilár­di Ré­ka).
Kü­lön­dí­ja­sok (12): Be­ne­dek Dá­ni­el (BTK, Szo­ci­o­ló­gia III.), Gébert Ju­dit (BTK, Fi­lo­zó­fia I., Ki­ta­lál­hat­tam-e Is­ten fo­gal­mát? A kép­ze­let és Is­ten fo­gal­má­nak vi­szo­nya Descartes me­ta­fi­zi­ká­já­ban, Pavlovits Ta­más), Kis Mi­hály (BTK, Szo­ci­o­ló­gia I., Test­épí­tés. A szteroid­f­o­gyasztók szub­kul­tú­rá­ja, Rácz At­ti­la, Szűcs Nor­bert), Koczisz­ki Zsa­nett (Po­li­ti­ka­tu­do­mány II. – Ma­gyar po­li­ti­ka, po­li­ti­ka­el­mé­let, Új ki­sebb­ség és po­li­ti­ka. A ho­mo­sze­xu­á­li­sok ki­sebb­sé­gé­nek meg­je­le­né­se a po­li­ti­kai gon­dol­ko­dás­ban és a po­li­ti­ka esz­köz­tá­rá­ban), Lau­rinyecz Re­gi­na (ÁJTK, Po­li­ti­ka­tu­do­mány II. – Ma­gyar po­li­ti­ka, po­li­ti­ka­el­mé­let, Légy Te is ben­ne! E-be­vo­nás: a sé­rült cso­por­tok pél­dá­ján, a lis­­sza­bo­ni stra­té­gia fé­nyé­ben, Ré­vész Bé­la), Máthé Tí­mea (JGYPK, Szo­ci­o­ló­gia III., A Rézler Gyu­la ala­pít­vány és sze­re­pe az al­ter­na­tív konf­lik­tus­ke­ze­lés ma­gyar­or­szá­gi in­téz­mé­nye­sü­lé­sé­ben, Far­kas Já­nos), Or­szág Tí­mea (BTK, Szo­ci­o­ló­gia I., Ál­la­mi gon­dos­ko­dás­ban élő gyer­me­kek fo­gyasz­tá­si szo­ká­sai, ér­ték­pre­fe­ren­ci­ái, Kothencz Já­nos), Paulecz­ki And­rea (BTK, Szo­ci­o­ló­gia III., „Nem tud­ják, de te(t)szik.” A kor­rup­ció tár­sa­dal­mi meg­íté­lé­se és a cse­lek­vés kö­zöt­ti el­lent­mon­dás­ok, Feleky Gá­bor, Janc­sák Csa­ba), Szénási Rá­hel (ÁJTK, Szo­ci­o­ló­gia III.), Szűcs Szil­via (JGYPK, Szo­ci­á­lis mun­ka, szo­ci­ál­po­li­ti­ka II., Meg­va­ló­su­ló /?/ mun­ka­he­lyi egész­ség­fej­lesz­tés Ma­gyar­or­szá­gon – em­pi­ri­kus vizs­gá­lat, Benkő Zsu­zsan­na, Tar­kó Klá­ra), Vi­téz Ve­ro­ni­ka (BTK, Mű­ve­lő­dés­tör­té­net és -elmélet, A tánc­írás­tör­té­net sza­ka­szai, Z. Kar­val­ics Lász­ló), Vö­rös Dó­ra – Miha­lik Ka­ta­lin (BTK, Mé­dia- és kom­mu­ni­ká­ció­tu­do­mány I., Mo­dern rek­lám­ka­rak­te­rek. Az iden­ti­fi­ká­ci­ó­tól a már­ka­épí­té­sig – ban­kok ar­cai, Sződy Ág­nes).
Meg­jegy­zés: a szek­ció szer­ve­ző­i­től lap­zár­tán­kig nem kap­tunk min­den rész­let­re ki­ter­je­dő ered­ményt, így az ös­­sze­ál­lí­tás­ban ap­róbb hi­á­nyos­sá­gok for­dul­nak elő.
 

Test­ne­ve­lés- és sport­tu­do­mány

 
(Nyu­gat-Ma­gyar­or­szá­gi Egye­tem, Sop­ron):
I. he­lye­zett (1): Gabrovits Pé­ter – Tö­rök Sán­dor (JGYPK, A test­ne­ve­lés és a sport tan­tárgy-pe­da­gó­gi­ai kér­dé­sei, Si­ker­ke­re­ső és ku­darc­ke­rü­lő ma­ga­tar­tás vizs­gá­la­ta ál­ta­lá­nos is­ko­lás ta­nu­lók kö­ré­ben, Szat­má­ri Zol­tán).
Kü­lön­dí­ja­sok (4): Bal­a­jti Re­ná­ta (JGYPK, A test­ne­ve­lés és a sport tan­tárgy-pe­da­gó­gi­ai kér­dé­sei, A te­nisz­já­ték he­lye és sze­re­pe az ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban, Szat­má­ri Zol­tán), Nagy Ibo­lya (JGYPK, Gyó­gytest­n­evelés és moz­gás­te­rá­pia, Hal­lás­ká­ro­sult gyer­me­kek mo­to­ros kom­pe­ten­cia vizs­gá­la­ta, Schaub Gáborné), Szi­ge­ti Ka­ta­lin – Tóth Lea Éva (JGYPK, Sportrekreá­ció, sport­tu­riz­mus, Rek­re­á­ció mo­ti­vá­ció ku­ta­tás Sze­ge­den, Fritz Pé­ter), Taba­j­di Tün­de (JGYPK, Óvo­dás és kis­is­ko­lás ko­rú gyer­me­kek test­ne­ve­lés­ének kér­dé­sei, Tor­na alap­ele­mek mi­nő­sé­gi vizs­gá­la­ta 3. osz­tály­ban, Rácz Il­di­kó).
Nem szü­le­tett sze­ge­di he­lye­zés a Had- és Ren­dé­szet­tu­do­má­nyi, il­let­ve a Mű­sza­ki Tu­do­má­nyi Szek­ci­ó­ban.
 
REKORD
Az idei ver­se­nyek so­rán a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem hall­ga­tói még a 2007-es (il­let­ve a 2005-ös) fan­tasz­ti­kus sze­rep­lé­sü­ket is fe­lül­múl­ták.
A 2009. évi OTDK-n a sze­ge­di hall­ga­tók 184 do­bo­góst he­lye­zést: 67 el­ső, 55 má­so­dik, 62 har­ma­dik dí­jat sze­rez­tek, be­zse­bel­tek to­váb­bá több mint öt tu­cat kü­lön­dí­jat, di­csé­re­tet, ki­emelt di­csé­re­tet, egyéb el­is­me­rést.
A do­bo­gós he­lye­zé­sek meg­osz­lá­sa az SZTE ka­rai kö­zött 2009-ben (zá­ró­jel­ben az el­ső dí­jas dol­go­za­tok szá­ma: TTIK 78 (27), BTK 50 (19), ÁJTK 17 (7), GTK 8 (6), JGYPK 8 (4), ÁOK 8 (2), MK 7 (1), GYTK 4, ZMK 2, MGK 1 (1), ETSZK 1.
Ös­­sze­ha­son­lí­tás­kép­pen: a 2007-es OTDK-n a sze­ge­di hall­ga­tók 153 do­bo­gós he­lye­zést: 50 el­ső, 60 má­so­dik és 43 har­ma­dik dí­jat nyer­tek el (emel­lett kö­zel 90 kü­lön­dí­jat, ki­emelt di­csé­re­tet és di­csé­re­tet). Négy év­vel ez­előtt 134 el­ső, má­so­dik és har­ma­dik dí­jat nyert az SZTE 41, 51, 42 meg­osz­lás­ban.
2007-ben egyéb­ként így né­zett ki a több mint más­fél száz do­bo­gós he­lye­zés ka­rok kö­zöt­ti meg­osz­lá­sa (zá­ró­jel­ben az el­ső he­lye­zé­sek szá­ma; egyes ese­tek­ben egy hall­ga­tó több ka­ron is ta­nult): TTK 66 (27), BTK 39 (14), JGYPK 13 (2), ÁJTK 12 (3), GTK 8 (2), ÁOK 8, GYTK 2 (1), MK 2 (1), ZMK 2, MGK 1 (1), ESZK 1.
 
Ös­­sze­ál­lí­tot­ta: Arany Mi­hály és Pin­tér M. La­jos
Bezár