2020. július 4., szombat English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  OTDK
Közel hetven első hely (első rész)
Áp­ri­lis­ban ren­dez­ték meg a XXIX. Or­szá­gos Tu­do­má­nyos Di­ák­kö­ri Kon­fe­ren­cia ti­zen­hat szek­ci­ó­já­nak ver­se­nye­it. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem hall­ga­tói ez­út­tal is szép si­ke­re­ket ér­tek el. Aláb­bi ös­­sze­ál­lí­tá­sunk­ban fog­lal­juk ös­­sze ered­mé­nye­i­ket.

Ag­rár­tu­do­mány


(Szent Ist­ván Egye­tem, Gö­döl­lő):
I. he­lye­zet­tek (2): Du­dás Mi­hály (kar: MK, tagozat: Kör­nye­zet­gaz­dál­ko­dás II., téma: Má­sod­ge­ne­rá­ci­ós bioetanol elő­ál­lí­tá­sa lig­no­cel­lulóz ala­pú mel­lék­ter­mé­kek hid­ro­lí­zi­sé­vel, témavezető: Hodúr Ce­cí­lia, Lász­ló Zsu­zsan­na – a Kör­nye­zet­vé­del­mi és Víz­ügyi Mi­nisz­té­ri­um dí­jat is el­nyer­te), Kon­koly Ma­ri­an­na (MGK, Növény­geneti­ka és -biotech­noló­gia, Új ge­ne­ti­kai for­rá­sok lét­re­ho­zá­sa gén­csen­de­sí­tés ta­nul­má­nyo­zá­sá­ra, Mo­nos­to­ri Ta­más, Pauk Já­nos, Mi­hály Ró­bert – a Frank Helianthus Ala­pít­vány dí­ját és a Pro Sci­en­tia Arany­ér­me­sek Tár­sa­sá­gá­nak dí­ját is el­nyer­te).
II. he­lye­zet­tek (2): Kiss An­na­má­ria (MK, Élel­mi­szer­tech­no­ló­gia I., Kecs­ke­tej ol­tós al­va­dá­sá­nak vizs­gá­la­ta, Csa­ná­di Jó­zsef), Kiss-Csepregi Ág­nes (MK, Ag­rár­mar­ke­ting, Tej- és ka­kaó­fo­gyasz­tá­si szo­ká­sok vizs­gá­la­ta 7-8. osz­tá­lyo­sok kö­ré­ben, Vincze-Lendvai Edi­na).
III. he­lye­zett (4): Lévár­di Ta­más (MK, Élel­mi­szer­tech­no­ló­gia I., Nanoszűrés, ult­ra­szű­rés és óno­zás mint hib­rid mód­sze­rek ha­tá­sai tej­ipa­ri szenny­vi­zek szen­­nye­zé­se­i­nek csök­ken­té­sé­re, Hodúr Ce­cí­lia, Ker­tész Sza­bolcs), Masa At­ti­la (MK, Ag­rár­mű­sza­ki, Sa­vó­ala­pú bio­ha­jtóanyag-­gyártás le­he­tő­sé­ge­i­nek vizs­gá­la­ta, Hodúr Ce­cí­lia, Be­szé­des Sán­dor), Rácz Ber­na­dett (MK, Kör­nye­zet­gaz­dál­ko­dás III., Mik­ro­hul­lá­mú ener­gia­köz­lés ha­tá­sa a szenny­víz­isza­pok szer­ves­anyag-ter­he­lé­si mu­ta­tó­i­ra, Hodúr Ce­cí­lia, Be­szé­des Sán­dor), Var­ga Fru­zsi­na (MK, Élel­mi­szer­tech­no­ló­gia II., A fű­szer­pap­ri­ka-őr­le­mény szí­ne­zék­tar­tal­ma és ola­jos ext­rak­tu­má­nak szín­jel­lem­zői kö­zöt­ti kap­cso­la­tok vizs­gá­la­ta, Halászné Fe­ke­te Má­ria).
Kü­lön­dí­ja­sok (3): Sza­bó Tí­mea – Tapolc­sányi Ju­dit (MK, Ag­rár­mar­ke­ting, Egy in­no­va­tív sü­tő­ipa­ri ter­mék­csa­lád ki­fej­lesz­té­se és mar­ke­ting­stra­té­gi­á­já­nak ki­ala­kí­tá­sa, Pany­or Ágo­ta), Sza­bó Zé­nó – Szőnyi Ad­ri­án (TTIK-MK, Ag­rár­mű­sza­ki, Pne­u­ma­ti­kus mes­ter­sé­ges izom­elem-pár ál­tal pozi­cionált humanoid ro­bot­kar ki­ne­ma­ti­ká­já­nak és vir­tu­á­lis mo­dell­jé­nek ki­dol­go­zá­sa, mé­ré­sek vég­zé­se, Endrődy Ta­más, Gye­vi­ki Já­nos, Sárosi Jó­zsef), Vé­kony Tí­mea (MK, Vi­dék- és te­rü­let­fej­lesz­tés I., Szank köz­ség tu­risz­ti­kai le­he­tő­sé­gei, Gál Jó­zsef).
 

Ál­lam- és jog­tu­do­mány

 
(Eöt­vös Ló­ránd Tu­do­mány­egye­tem):
I. he­lye­zet­tek (7): Amb­rus Ist­ván (ÁJTK, Bün­te­tő­jog I. /Ál­talános rész/, A tör­vé­nyi egy­ség­ről, Nagy Fe­renc, Szomo­ra Zsolt), Auer Ádám (ÁJTK, Ma­gyar ál­lam- és jog­tör­té­net I., A kép­vi­se­lők men­tel­mi jo­gá­nak sza­bá­lyo­zá­sa és gya­kor­la­ta /1865-1875/, Homoki-Nagy Má­ria, Var­ga Nor­bert – a Pro Sci­en­tia Arany­ér­me­sek Tár­sa­sá­gá­nak az Ál­lam- és Jog­tu­do­má­nyi Szek­ció leg­jobb dol­go­za­tá­ért já­ró kü­lön­dí­ját is megkapta), De­li Pet­ra Esz­ter (ÁJTK, Mun­ka­jog, A mun­ka­vál­la­ló vét­kes­sé­gi fe­le­lős­sé­ge né­met és ma­gyar jo­gi ös­­sze­ha­son­lí­tás­ban, Rúzs Mol­nár Krisz­ti­na), Ko­vács Ilo­na (ÁJTK, Szo­ci­á­lis jog, A fe­ke­te­mun­ka szo­ci­á­lis jo­gi prob­le­ma­ti­ká­ja, Lőrinc­sikné Lajkó Dó­ra, Haj­dú Jó­zsef), Nacsa Mó­ni­ka (ÁJTK, Ma­gyar ál­lam- és jog­tör­té­net II., A gaz­da­sá­gi le­he­tet­le­nü­lés sza­bá­lyo­zá­sa és rend­szer­ta­ni he­lye Ma­gyar­or­szág Ma­gán­jo­gi Tör­vény­ja­vas­la­tá­ban, Homoki-Nagy Má­ria), Néme­di Márk (ÁJTK, Bün­te­tő­jog II. /Különös rész I./, Til­tott por­nog­ráf fel­vé­tel­lel vis­­sza­élés – A bűn­cse­lek­mény­tan pró­bá­ja, Szomo­ra Zsolt), Ördög-Deák And­rea (ÁJTK, Nem­zet­kö­zi jog, A ki­sa­já­tí­tás mi­at­ti nem­zet­kö­zi jo­gi fe­le­lős­ség jog­kö­vet­kez­mé­nye­i­nek vál­to­zá­sa, Bod­nár Lász­ló).
II. he­lye­zet­tek (6): Auer Ádám, Bo­tos Gyöngy­vér, Hol­ndon­ner Ro­land, Kiss Ba­lázs Ta­más (ÁJTK, Al­kot­mány­jog II. /Ál­lam­sz­ervezet II./, A bí­rói sze­rep­vál­la­lás az Al­kot­mány egyes ren­del­ke­zé­se­i­nek al­kal­ma­zá­sá­ban, Licht­en­stein Jó­zsef, Tróc­sányi Lász­ló), Ba­kos Kit­ti (ÁJTK, Pol­gá­ri el­já­rás­jog, A jog­cím­hez kö­tött­ség egyes kér­dé­sei a pol­gá­ri per­ben, Köb­lös Adél), Körtvé­lye­si At­ti­la (ÁJTK, Ag­rár- és szö­vet­ke­ze­ti jog, Quo vadis takarék­szövetkezet?, Bezdán Ani­kó, Ve­res Jó­zsef), Néme­di Márk (ÁJTK, Ma­gyar ál­lam- és jog­tör­té­net I., A Cse­megi-kódex és a meg­elő­ző szo­kás­jog vi­szo­nya, kü­lö­nös fi­gye­lem­mel az er­kölcs sze­re­pé­re a ko­rai du­a­liz­mus bün­te­tő­jo­gá­ban, Ba­logh Elem­ér), Salgó Lász­ló Pé­ter (ÁJTK, Nem­zet­kö­zi ma­gán­jog és eu­ró­pai gaz­da­sá­gi jog, Az arany­rész­vény múlt­ja, je­le­ne és jö­vő­je Eu­ró­pá­ban, Nagy Cson­gor Ist­ván), Vass Lász­ló Ádám (ÁJTK, Pol­gá­ri jog II., A pa­ró­dia he­lye a szer­zői jog­ban, Me­zei Pé­ter).
III. he­lye­zet­tek (3): Ber­ki Gab­ri­el­la (ÁJTK, Mun­ka­jog, Mun­ka­he­lyi stressz mun­ka­jo­gi meg­íté­lé­se, Rúzs Mol­nár Krisz­ti­na), Fo­dor An­tal (ÁJTK, Ró­mai jog és egye­te­mes ál­lam- és jog­tör­té­net, M.T.Cicero mint jo­gász és ál­lam­fér­fi (kü­lö­nös te­kin­tet­tel A. Licinius Archias pe­ré­re, Ja­kab Éva), Ördög-Deák And­rea (ÁJTK, Bün­tetőeljárásjog, Íté­le­ti egyez­ség /Vád­al­ku pro és con­tra/, Fan­toly Zsa­nett).
Kü­lön­dí­ja­sok (6): De­ák Iza­bel­la (ÁJTK, Köz­igaz­ga­tá­si jog, A jegy­ző mint köz­tiszt­vi­se­lő – avagy a jegy­zői tiszt­ség fej­lő­dé­se, út a köz­tiszt­vi­se­lői élet­pá­lya fe­lé, Ka­sza Pé­ter Fe­renc), De­li Pet­ra Esz­ter (ÁJTK, Mun­ka­jog, A mun­ka­vál­la­ló vét­kes­sé­gi fe­le­lős­sé­ge né­met és ma­gyar jo­gi ösz­­sze­ha­son­lí­tás­ban, Rúzs Mol­nár Krisz­ti­na), Ele­kes Ger­da, Fü­löp Dó­ra, Nacsa Mó­ni­ka (ÁJTK, Al­kot­mány­jog IV. /Alap­jo­gok II./, Les Mis­érables – A sze­gény­ség és az em­be­ri mél­tó­ság, Sza­jbé­ly Ka­ta­lin), Mar­git­tai Or­so­lya (ÁJTK, Ver­seny­jog és fo­gyasz­tó­vé­del­mi jog, A fo­gyasz­tói jo­gok, a vi­ta­ren­de­zés köz­jo­gi for­mái, bé­kél­te­tő tes­tü­le­tek, Zámbó Gé­za), Neparácz­ki An­na Vik­tó­ria (ÁTJK, Bün­te­tő­jog /Különös rész II./, „For­té­lyos fé­le­lem igaz­gat”, avagy a ter­ror­cse­lek­mény ha­tá­lyos sza­bá­lyo­zá­sa a ma­gyar és né­met bün­te­tő­jog­ban, Kar­sai Krisz­ti­na), Szeghő Ág­nes (ÁJTK, Pol­gá­ri jog, A ke­ze­lé­si szer­ző­dés, Papp Tek­la).
 

Bi­o­ló­gia

 
(Pan­non Egye­tem, Veszprém):
I. he­lye­zet­tek (10): Ba­logh Dá­vid (TTIK, Ge­ne­ti­ka I., Új fe­hér­jék azo­no­sí­tá­sa a Rad6-Rad18 posztrep­liká­ciós DNS hi­ba­ja­ví­tá­si út­vo­nal­ban, Harac­s­ka La­jos, Pin­tér La­jos), Hal­mai Mik­lós (TTIK, Ge­ne­ti­ka II., A PCNA sze­re­pe a muta­genezis­ben, Unk Il­di­kó), Hor­váth Ju­dit Krisz­ti­na (TTIK, Mo­le­ku­lá­ris bi­o­ló­gia III., Az APC/C komp­lex Cdc26 al­egy­ség­ének azo­no­sí­tá­sa és jel­lem­zé­se Dro­so­phi­la melanogaster­ben, De­ák Pé­ter, Bo­ros Im­re), Hor­váth Pé­ter Fe­renc (TTIK, Mik­ro­bi­o­ló­gia I., Mitokon­driális genom po­li­mor­fiz­mus vizs­gá­la­ta Lod­deromyces elongis­porus tör­zsek­ben, Pfeif­fer Ilo­na), Kis Ló­ránd (TTIK, Ál­lat­élet­tan, A hialuron­sav mint mukoad­hezív kom­po­nens fo­koz­za mo­le­ku­lák agy­ba jut­ta­tá­sát a na­zá­lis be­vi­te­li úton, De­li Má­ria, Var­ga Csa­ba), La­ka­tos Ger­gely (TTIK, Bio­tech­no­ló­gia, A HynSL sta­bil hidro­genáz en­zim af­fi­ni­tás kro­ma­tog­rá­fi­ás tisz­tí­tá­sa T. roseop­er­sic­i­na-ból, Ko­vács Kor­nél, Rák­hely Gá­bor, Maróti Ger­gely), Ördögh Lil­la (TTIK, Mik­ro­bi­o­ló­gia III., Gyü­mölcs­le­vek és nem anti­fungális sze­rek anti­fungélis ha­tá­sa, Vágvöl­gyi Csa­ba, Gal­góczi Lász­ló), Schnúr And­rea – Legány Nó­ra (TTIK, Bio­ké­mia II., Na+/H+ cse­ré­lők ak­ti­vi­tá­sá­nak vizs­gá­la­ta gyul­la­dá­sos bél­be­teg­sé­gek­ben, He­gyi Pé­ter, Far­kas Kla­u­dia, ifj. Rakon­czay Zol­tán, Var­ga Csa­ba), Ta­kács Sza­bolcs (TTIK, Neu­rofizioló­gia, A 3-ni­tro­pro­pi­onsav akut ha­tá­sa­i­nak vizs­gá­la­ta pat­kány szomatoszen­zoros rend­sze­rén, Papp And­rás), Tóth Tün­de (TTIK, Nö­vény­élet­tan, A fo­to­szin­té­zis gát­lá­sa kad­mi­um­mal Syne­chocys­tis sp. PCC 6803 sej­tek­ben. Az el­sőd­le­ges és má­sod­la­gos ha­tá­sok el­kü­lö­ní­té­se, Ko­vács Lász­ló, Garab Győ­ző, Er­dei Lász­ló).
II. he­lye­zet­tek (9): Bohár Zsu­zsan­na (TTIK, Neu­ro­bi­oló­gia I., L-k­in­urenin ha­tá­sai a mig­rén nit­ro­gli­ce­ri­nes ál­lat­mo­dell­jé­ben, Pár­dutz Ár­pád, Tol­di Jó­zsef), Csor­dás Gá­bor (TTIK, Im­mu­no­ló­gia I., Egy új vér­sejt­kép­ző szö­vet azo­no­sí­tá­sa és jel­lem­zé­se Dro­so­phi­la melanogaster­ben, Andó Ist­ván, Már­kus Ró­bert, Maróy Pé­ter), Draskovits Gá­bor (TTIK, Mo­le­ku­lá­ris bi­o­ló­gia I., A já­ru­lé­kos genom sze­re­pe az Escherichia co­li bak­té­ri­um hőadap­tá­ciós ké­pes­sé­gé­ben, Pós­fai Györ­gy, Bo­ros Im­re), Hor­váth Edit – Su­lyok Zi­ta Ka­ta­lin (TTIK, Nö­vény­élet­tan, SA-indukált re­ak­tív oxi­gén­for­mák sóstressznek ki­tett pa­ra­di­csom­ban: akk­li­ma­ti­zá­ció vagy prog­ra­mo­zott sejt­ha­lál, Tari Ir­ma, Gé­mes Ka­ta­lin), Laczi Krisz­ti­án (TTIK, Bio­tech­no­ló­gia, A kü­lön­bö­ző domén ös­­sze­té­te­lű Aspergillus niger glükoamilá­zok ka­ta­li­ti­kus jel­lem­zé­se, Ko­vács L. Kor­nél, Rák­hely Gá­bor), Nagy Gá­bor (TTIK, Mik­ro­bi­o­ló­gia II., Járom­spórás gom­bák ka­ro­tin-ter­me­lé­sé­nek elem­zé­se, a bio­szin­té­zis út mo­le­ku­lá­ris vizs­gá­la­ta, Papp Ta­más), Nagy La­jos Ist­ván (TTIK, Ál­lat­élet­tan, Az epe­sa­vak dó­zis­füg­gő mó­don be­fo­lyá­sol­ják a pan­creas ve­ze­ték sej­tek HCO3- szek­ré­ci­ó­ját, He­gyi Pé­ter, ifj. Rakon­czay Zol­tán), Pin­tér Zol­tán – Vida Erneszti­na (TTIK, Hu­mán­bi­o­ló­gia, „Sú­lyos kér­dé­sek” – sze­ge­di egye­te­mis­ták táp­lált­sá­gi ál­la­po­ta, Just Zsu­zsan­na), Tóth An­na (TTIK, Ge­ne­ti­ka I., A hu­mán akro­cen­trikus kro­mo­szó­mák rö­vid kar­ján lé­vő szeg­men­tális dup­liká­ciók vizs­gá­la­ta, Cser­pán Im­re, Maróy Pé­ter).
III. he­lye­zet­tek (10): Bencsura Pet­ra (TTIK, Ge­ne­ti­ka II., Evo­lú­ci­ós vizs­gá­la­tok Med­ica­go fa­jok Rps13 gén­csa­lád­ján, End­re Gab­ri­el­la), Dö­mö­tör Dó­ra (TTIK, Florisztika, fau­nisztika, A Kul­léri Nagy­er­dő új­ra­tér­ké­pe­zé­se és az el­múlt ti­zen­öt év vál­to­zá­sai, Bagi Ist­ván), Ju­hász Szil­via (TTIK, Ge­ne­ti­ka I., A ho­mo­lóg re­kom­bi­ná­ció és a nem ho­mo­lóg vé­ge­ket ös­­sze­kap­cso­ló me­cha­niz­mu­sok ará­nyá­nak mé­ré­sé­re al­kal­mas ri­por­ter rend­szer épí­té­se és al­kal­ma­zá­sa hu­mán sej­tek­ben, Haracs­ka La­jos, Tö­rök Ti­bor), Ko­vács La­u­ra (TTIK, Mik­ro­bi­o­ló­gia I., Antimikro­biális fe­hér­jét ter­me­lő Neosar­to­rya fis­cheri izolá­tum vizs­gá­la­ta, Vágvöl­gyi Csa­ba, Gal­góczi Lász­ló), Kriston-Pál Éva (TTIK, Mik­ro­bi­o­ló­gia III., Vil­lá­nyi bo­rok élesztőbiótájá­nak vizs­gá­la­ta, Avas­iné Kuc­sera Ju­dit), La­ka­tos Dá­ni­el (TTIK, Mo­le­ku­lá­ris bi­o­ló­gia II., Drososphi­la transz­krip­ci­ós ko-ak­tivá­torok vizs­gá­la­ta, Bo­ros Im­re, Zsin­dely Nó­ra), Petkovits Ta­más (TTIK, Mik­ro­bi­o­ló­gia II., Járom­spórás gom­bák fi­lo­ge­ne­ti­kai és mo­le­ku­lá­ris ta­xo­nó­mi­ai vizs­gá­la­ta, Papp Ta­más), Sza­bó Edi­na (TTIK, Ál­lat­élet­tan, A nit­ro­gén-mo­no­xid, a szu­per­oxid és a per­ox­ini­trit sze­re­pe a prekondi­cionálás és az exogén per­ox­ini­trit antiar­rhyth­miás ha­tá­sá­ban al­ta­tott ku­tya­mo­dell­ben, Végh Ág­nes, Kiss At­ti­la), Sza­lárdy Or­so­lya (TTIK, Ál­lat­öko­ló­gia, Han­gya­kö­zös­sé­gek táj­lép­té­kű min­tá­za­ta há­rom Ti­sza-men­ti habi­tatkom­plexben, Gal­lé Lász­ló), Tax Gá­bor (TTIK, Ge­ne­ti­ka II., A TNF-alfa gén sza­bá­lyo­zó ré­gi­ó­já­ban ta­lál­ha­tó po­li­mor­fiz­mu­sok sze­re­pe az acne vul­garis pato­genezisében, Sza­bó Kor­né­lia Ág­nes, Bo­ros Im­re Mik­lós).
Kü­lön­dí­ja­sok (10): Benc­sik Ot­tó (TTIK, Mik­ro­bi­o­ló­gia I., Egy bi­o­ló­gi­a­i­lag ak­tív extra­cel­luláris metabolit ter­me­lé­sé­nek vizs­gá­la­ta fo­na­las gom­bák­ban Papp Ta­más, Sze­ke­res And­rás), Csa­ná­di Esz­ter (TTIK, Bio­tech­no­ló­gia, Kló­ro­zott aro­más ve­gyü­le­tek­kel szen­­nye­zett Garéi ta­laj bioremediá­ció­ja, Rákhe­lyné Pe­rei Ka­ta­lin), Has­kó Já­nos (TTIK, Sejt­bi­o­ló­gia I., Melanó­ma sej­tek tran­szen­doteliális mig­rá­ci­ó­já­nak vizs­gá­la­ta in vitro vér-agy gát mo­del­len, Krizbai Ist­ván, Rák­hely Gá­bor), Kun­stár Éva – Sza­lai Zi­ta (TTIK, Ál­lat­élet­tan, Antiox­idáns rend­sze­rek ha­tá­sa indomethacin in­du­kál­ta gyul­la­dá­si fo­lya­ma­tok­ra, Var­ga Csa­ba), Rad­ván­szk­iné Mikuláss Ka­ta (TTIK, Mik­ro­bi­o­ló­gia II., A Bacil­lus mega­teri­um 216 megacin­im­m­mu­nitásért fe­le­lős fe­hér­je sze­re­pé­nek vizs­gá­la­ta B. mega­teri­um és E. co­li gaz­dá­ban, Al­föl­di La­jos, Kiss An­tal, Bo­ros Im­re), Sza­bó Gyön­gyi (TTIK, Hu­mán­bi­o­ló­gia, Egy ké­ső kö­zép­ko­ri te­me­tő em­ber­ta­ni le­le­te­i­nek pale­osz­toma­toló­giai vizs­gá­la­ta, Mol­nár Eri­ka, Kocsis-Savanya Gá­bor), Szed­lac­sek Or­so­lya (TTIK, Mo­le­ku­lá­ris bi­o­ló­gia I., Az Ada2b gén promóternének ana­lí­zi­se Dro­so­phi­la melanogaster-ben, Bo­ros Im­re, Panko­tai Ti­bor), Ta­kács Ir­ma – Pás­ti Eme­se (ÁOK, Vi­ro­ló­gia, In­tel­li­gens ví­ru­sok ki­fej­lesz­té­se ide­gi há­ló­za­tok je­lö­lé­sé­re, Bol­dog­kői Zsolt), To­mi­sa Ber­na­dett (TTIK, Ge­ne­ti­ka I., Ekdi­zon sze­re­pe a gyű­rű­mi­rigy hi­pert­ró­fia gát­lá­sá­ban ecet­mus­li­cá­ban, Maróy Pé­ter), Wal­ter Fru­zsi­na (TTIK, Sejt­bi­o­ló­gia II., A tes-milifene, egy tamox­ifen-szár­mazék kemopo­tencírozó szer, ha­tá­sa agyi endotélse­jtekre, De­li Má­ria, Var­ga Csa­ba).
 

Fi­zi­ka, föld­tu­do­má­nyok és ma­te­ma­ti­ka

 
(Nyu­gat-Ma­gyar­or­szá­gi Egye­tem, Szom­bat­hely):
I. he­lye­zet­tek (9): Bartha Fe­renc Ágos­ton (TTIK, Geo­met­ri­ai ana­lí­zis, Mor­se-fel­bon­tás egy ál­la­pot­füg­gő kés­lel­te­té­sű dif­fe­ren­ci­ál­egyen­let­re, Krisz­tin Ti­bor), Beny­he Ba­lázs (TTIK, Hid­ro­ge­o­ló­gia-hid­ro­ló­gia, Kis­lép­té­kű dom­bor­za­ti ele­mek és bel­ví­zi el­ön­tés kap­cso­la­tá­nak vizs­gá­la­ta egy mind­szen­ti min­ta­te­rü­le­ten, Kiss Tí­mea), Csernus-Molnár Il­di­kó (TTIK, Tu­do­mány­tör­té­net, 18. szá­zad vé­gi hő­mér­sék­let- és lég­nyo­más­mé­ré­sek és na­pi csa­pa­dék-meg­fi­gye­lé­sek: Te­mes­vá­ri mé­rés­so­ro­zat /1780-1803/ és ös­­sze­ve­té­se más ma­gyar­or­szá­gi adat­so­rok­kal, Kiss And­rea), Du­dás Gá­bor (TTIK, Re­gi­o­ná­lis föld­rajz, Zsu­go­ro­dó tá­vol­sá­gok. A lé­gi köz­le­ke­dés hely­ze­te és te­rü­le­ti kü­lönb­sé­gei Eu­ró­pá­ban, Bo­ros La­jos), Nagy Il­di­kó (TTIK, Ana­lí­zis és al­geb­ra, F-fél­hálók mi­ni­má­lis kvázi­va­ri­etá­sai, Maróti Mik­lós), Me­cse­ki Ka­ta­lin (TTIK, Op­ti­ka, Im­pul­zus­for­má­ló esz­kö­zök disz­per­zi­ó­já­nak va­lós­ide­jű kont­roll­ja spek­trális inter­ferometriá­val, Ko­vács At­ti­la), Nagy Ilo­na (TTIK, Ál­ta­lá­nos tár­sa­da­lom­föld­rajz, A niche-kon­cep­ció al­kal­ma­zá­sa a tár­sa­da­lom­föld­rajz­ban, Mé­szá­ros Re­zső), Póc­sik Edit (TTIK, Tu­riz­mus­föld­rajz, Táj­esz­té­ti­ka és táj­me­nedzs­ment kap­cso­la­ta – el­té­rő adott­sá­gú te­rü­le­tek „el­adá­sa” ké­pes­lap­okon, Kiss And­rea, Karanc­si Zol­tán), Sümeghy Bor­bá­la Alice (TTIK, Geo­mor­fo­ló­gia, A Szá­raz-ér egy sza­ka­szán az ár­tér hely­re­ál­lí­tá­sá­nak le­he­tő­sé­ge, Kiss Tí­mea).
II. he­lye­zet­tek (11): Dwornik Marek (TTIK,Gravitációkutatás, Eikonál-mód­sz­er az ár­apály-töl­té­sű fe­ke­te lyu­kak gra­vi­tá­ci­ós len­csé­zé­sé­ben, Ger­gely Á. Lász­ló), Éger­há­zi Lil­la (TTIK, Me­te­o­ro­ló­gia II., Meg­fi­gye­lé­sen és mé­ré­sen ala­pu­ló hu­mán­kom­fort-vizs­gá­la­tok Sze­ged bel­vá­ro­sá­ban, Unger Já­nos, Gu­lyás Ág­nes, Kán­tor No­é­mi), Fa­bu­la Sza­bolcs (TTIK, Né­pes­ség­föld­rajz, A fo­gya­té­kos­ság ta­nul­má­nyo­zá­sa a föld­rajz­tu­do­mány­ban bé­kés­csa­bai pél­dá­val, Tí­már Ju­dit), Gódor Ale­xand­ra – Hal­mos Lász­ló – Ódri Ág­nes (TTIK, Geo­ké­mia, Szi­kes ta­vi üle­dé­kek vizs­gá­la­ta a sze­ge­di Fe­hér-tó te­rü­le­tén, Pál-Molnár Elem­ér), Hen­its Lász­ló (TTIK, Geoin­for­matika, A be­épí­tett­ség men­­nyi­sé­gi és mi­nő­sé­gi pa­ra­mé­te­re­i­nek vizs­gá­la­ta táv­ér­zé­ke­lé­ses mód­sze­rek­kel Sze­ged pél­dá­ján, Mucsi Lász­ló), Her­nesz Pé­ter (TTIK, Hid­ro­ge­o­ló­gia-hid­ro­ló­gia, A Drá­va Bélavár és Barcs kö­zöt­ti sza­ka­szá­nak me­der­vál­to­zá­sai a ker­szt­szelvények vizs­gá­la­ta alap­ján, Kiss Tí­mea), Hur­ton Zsu­zsan­na (TTIK, Gaz­da­ság­föld­rajz, Víziközmű szol­gál­ta­tás Ma­gyar­or­szá­gon, Ko­vács Csa­ba), Kó­rus Pé­ter (TTIK, Ana­lí­zis és al­geb­ra, A mo­no­to­ni­tás fel­tét­ele­i­nek ál­ta­lá­no­sí­tá­sai és al­kal­ma­zá­sa ket­tős szi­nusz so­rok egyen­le­tes kon­ver­gen­ci­á­já­ra, Mó­ricz Fe­renc), Ko­vács Etel­ka (TTIK, Kör­nye­zet­tu­do­mány, A ma­ro­si ha­lak­ban mért ne­héz­fé­mek fel­hal­mo­zó­dá­sá­nak vizs­gá­la­ta, Kiss Tí­mea), Lukocz­ki Ge­or­gi­na (TTIK, Ás­vány­tan II., A Hosszúhetényi Mész­már­ga For­má­ció re­pe­dés­rend­sze­ré­ben zaj­lott szén-hid­ro­gén mig­rá­ció kö­rül­mé­nye­i­nek vizs­gá­la­ta, Schu­bert Fé­lix), Mó­ricz Ádám Im­re (TTIK, Gaz­da­ság­föld­rajz, Az in­for­má­ci­ós tár­sa­da­lom fej­lő­dé­sé­nek föld­raj­zi vizs­gá­la­ta. A finn és a ma­gyar pél­da ös­­sze­ha­son­lí­tá­sa, Bo­ros La­jos).
III. he­lye­zet­tek (7): Ayadi Vik­tor (TTIK, Tér­el­mé­let, Calogero-Sutherland tí­pu­sú in­teg­rál­ha­tó rend­sze­rek vizs­gá­la­ta hamil­toni szim­met­ria re­duk­ci­ós mód­szer­rel, Fe­hér Lász­ló), Fiser Bé­la (TTIK, Bio- és bi­o­ló­gi­ai fi­zi­ka ta­go­zat, Fény­in­du­kált pro­ton­gra­di­ens ki­épü­lé­se fo­to­szin­te­ti­kus reak­ció­cen­trum/lipid veziku­la rend­sze­rek­ben, Do­ro­gi Már­ta, Nagy Lász­ló), Gál Nor­bert (TTIK, Kör­nye­zet­tu­do­mány, A ter­mő­föld vég­le­ges, más cé­lú hasz­no­sí­tá­sa – ten­den­ci­ák, ta­laj­ta­ni vo­nat­ko­zá­sok, M. Tóth­né Far­sang And­rea), Hol­lósi Ju­dit (TTIK, Tu­riz­mus­föld­rajz, A Ha­raszt-he­gyi és a Vid­ra­fű tan­ös­vény lá­to­ga­tott­sá­gá­nak vál­to­zá­sa és sze­re­pe a Vér­te­si Na­túr­park öko­tur­iz­musában, Pál Vik­tor), Jójárt Pé­ter (TTIK, Op­ti­ka, Vi­vő-bur­ko­ló fá­zis csú­szás mé­ré­se li­ne­á­ris op­ti­kai mód­szer­rel, Osvay Kár­oly), Ma­da­rász Anett (TTIK, Geo­mor­fo­ló­gia, Pad­kás eró­zió vizs­gá­la­ta a geoin­for­matikai mód­sze­rek­kel Mikl­apusztán, Ko­vács Fe­renc), Ma­da­rász Anett (TTIK, Né­pes­ség­föld­rajz, A fel­ső­fo­kú vég­zett­sé­gű la­kos­ság el­he­lyez­ke­dé­sé­nek tér­be­li as­pek­tu­sai Ma­gyar­or­szá­gon, Bajmóczy Pé­ter).
Kü­lön­dí­ja­sok, ki­emelt di­csé­ret­ben ré­sze­sí­tet­tek (10): Dolleschall Já­nos (TTIK, Geo­fi­zi­ka, Egy gáz­tá­ro­zó geo­matem­atikai-­geo­sta­tisztikai mo­del­le­zé­se, Geiger Já­nos), Dolleschall Já­nos (TTIK, Geoin­for­matika, A fel­szín­bo­rí­tá­si tér­ké­pe­zés új mód­sze­ré­nek ki­dol­go­zá­sa, Szat­má­ri Jó­zsef), Fe­jes Il­di­kó (TTIK, Kör­nye­zet­tu­do­mány, Sze­ged vá­ros ta­laj­víz-szen­­nye­zett­sé­ge és hu­mán-egész­ség­ügyi koc­ká­za­tai, M. Tóth­né Far­sang And­rea), Ha­ja Or­so­lya (TTIK, Csil­la­gá­szat, Tran­zi­tos exobolygó rend­sze­rek, Sza­bó M. Gyu­la), Ko­vács Etel­ka (TTIK, Kör­nye­zet­tu­do­mány, A ma­ro­si ha­lak­ban mért ne­héz­fé­mek fel­hal­mo­zó­dá­sá­nak vizs­gá­la­ta, Kiss Tí­mea), Mol­nár Dá­ni­el (TTIK, Anyag­tu­do­mány, Fluk­tu­á­ci­ón ala­pu­ló gáz­de­tek­tá­lás al­kal­ma­zá­sa szén nanoc­ső ala­pú gáz­szen­zo­rok­ra, Hes­zler Pé­ter), Pin­tér Zsó­fia (TTIK, Gaz­da­ság­föld­rajz, A „me­ne­kü­lő tő­ke” és a te­le­pü­lé­sek. Az ipa­ri vál­la­la­tok meg­szün­te­tett ma­gyar­or­szá­gi te­lep­he­lye­i­nek te­le­pü­lé­sek­re gya­ko­rolt gaz­da­sá­gi-tár­sa­dal­mi ha­tá­sai, Pál Vik­tor), Sza­bó An­na (TTIK, Op­ti­ka, Rö­vid vá­lasz­ide­jű, nyi­tott kam­rás fotoakusztikus víz­gőz­mé­rő be­ren­de­zés fej­lesz­té­se, Bozó­ki Zol­tán, Moh­ácsi Ár­pád), Sza­lai At­ti­la Pé­ter (TTIK, Geo­met­ri­ai ana­lí­zis, Ope­rá­tor­te­rek ref­le­xi­vi­tá­si prob­lé­mái, Kérchy Lász­ló), Szán­tó Gá­bor (TTIK, Ál­ta­lá­nos tár­sa­da­lom­föld­rajz, Sze­ge­di bal­ese­tek tér­be­li el­ter­je­dé­sé­nek elem­zé­se tér­in­for­ma­ti­kai mód­sze­rek­kel, van Leeuwen, Boudewi­jn).
 

Hu­mán tu­do­má­nyok


(SZTE BTK):
I. he­lye­zet­tek (14): Ban­du­ra Gab­ri­el­la (BTK, Fran­cia iro­da­lom, Le cristal de Houelle­bec­q, Gyime­si Tí­mea), Gé­mes No­é­mi (BTK, Kor­társ ma­gyar lí­ra és drá­ma, Az iden­ti­tá­sát vesz­tett hisztrió önre­flex­iv­itása: Ná­das Pé­ter ra­di­ka­li­zá­ló­dó drá­ma­kon­cep­ci­ó­já­nak kez­de­te-te­me­tés, Mol­nár Zsu­zsa), Haj­dú Ri­chárd (BTK, An­gol nyel­vű drá­ma és vi­zu­á­lis kul­tú­ra, „I look up, I look down”. Ver­ti­go in Alfred Hitch­cock's Ver­ti­go and Rebec­ca, Dra­gon Zol­tán), Jakucs Já­nos (BTK, Ré­gé­szet, A Sza­mos-vi­dé­ki fes­tett ke­rá­mia ku­ta­tá­sa – új ered­mé­nyek és prob­lé­mák, Hor­váth Fe­renc), Kókai Nó­ra Il­di­kó (BTK, Al­kal­ma­zott nyelv­tu­do­mány 1.: pszi­chol­ingvisztika, Nyel­vi fej­lő­dés autiz­mus­ban – egy lon­gi­tu­di­ná­lis vizs­gá­lat, Hoff­mann Il­di­kó), Nagy Ni­ko­lett (BTK, Né­met nyel­vé­szet, Die wis­senschaftliche Rezen­sion – Ein interkul­turell und sprachkon­trastiv­er Textsorten­ver­gle­ich, Ewa Drewnowska-Vargáné), Sza­bó Ádám (BTK, Ókor­tu­do­mány, A donatista eret­nek­ség ta­ní­tá­sa­i­nak előz­mé­nyei, el­ső­sor­ban Szent Cypri­anus mun­kás­sá­gá­ban, Odrobi­na Lász­ló), Sza­bó Ist­ván Zol­tán (BTK, Iro­da­lom­el­mé­let I., A fel­for­ga­tás mát­ri­xa, Fog­a­rasi Györ­gy), Sza­bó Mart­ina Ka­ta­lin (BTK, Al­kal­ma­zott nyelv­tu­do­mány 2.: szo­ci­ol­ingviszti­ka és egyéb al­kal­ma­zott nyelv­tu­do­mány­ok, Ná­das Pé­ter Egy csa­lád­re­gény vé­ge cí­mű mű­vé­nek orosz nyel­vű mű­for­dí­tá­sá­ról. Re­á­lia­köz­pon­tú for­dí­tás­elem­zés, For­gács Ta­más), Tül­kös Te­ré­zia (BTK, 20. szá­za­di ma­gyar pró­za, „Mit gon­dolsz, a Tör­vényt za­var­ba le­het hoz­ni?” – Mé­szöly Mik­lós pa­ra­bo­li­kus ol­va­sás­mód­já­nak ha­tá­ra­i­ról, Urbanik Tí­mea), Vá­mos Han­na (BTK, Klas­­szi­ka-fi­lo­ló­gia, Ro­mu­lus me­séi, Tar Ibo­lya), Pa­lo­tás Zsolt (BTK, Ko­rai új­ko­ri egye­te­mes tör­té­ne­lem, Imp­ro­vi­zá­ció és di­rek­tí­va. A ten­ge­ri had­vi­se­lés tak­ti­kai fej­lő­dé­se az an­gol-hol­land há­bo­rúk­ban /1652-1674/, Kö­kény And­rea), Pro­hász­ka Gé­za (BTK, Egye­te­mes tör­té­ne­lem 1945 után, Rebuild­ing a Nation – The Way of Devo­lu­tion in Scot­land in the Sec­ond Half of the Twen­ti­eth Cen­tu­ry, Pé­ter Ró­bert), Valastyán Ba­lázs (BTK, Ma­gyar tör­té­ne­lem 1945 után, Ma­gyar-ju­go­szláv ha­tár­in­ci­den­sek /1948-1949/, A. Saj­ti Eni­kő).
II. he­lye­zet­tek (11): Ara­tó Il­di­kó (BTK, Mo­dern ko­ri egye­te­mes tör­té­ne­lem /XIX-XX. század/, A spa­nyol pol­gár­há­bo­rú: „Rajk Lász­ló és tár­sai” cél-kereszt­ben?, Ander­le Ádám), Dányi Ág­nes (BTK, 20. szá­zad el­ső fe­lé­nek ma­gyar iro­dal­ma, Min­den szét­tö­rött egész, Ba­ra­nyai Zsolt), Far­kas Daniel­la (BTK, Ma­gyar iro­da­lom – 18-19. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom, Dar­vady Zol­tán te­rei, Hász-Fehér Ka­ta­lin), Gel­lér­fi Ger­gő (BTK, Klasszi­ka-fi­lo­ló­gia, Nona Aetas. Iuve­nalis ki­len­ce­dik kor­sza­ka /13,28-30/, Nagy­il­lés Já­nos), Hausz Fri­gyes (BTK, Ko­ra új­ko­ri egye­te­mes tör­té­ne­lem, The Alche­my of Kenelm Dig­by: a Secret Pas­sage in the Book of Nature, Pé­ter Ró­bert), Hó­di Zol­tán Vik­tor (BTK, Roma-niszti­ka nyel­vé­szet, Nyelv és di­a­lek­tus kap­cso­la­ta nap­ja­ink Olaszországában, avagy olasz szo­ci­ol­ingviszti­ka ma­gyar szem­mel, Zen­tainé Kol­lár And­rea), Ko­csis Fe­renc (BTK, Iro­da­lom­el­mé­let I., Is there a Doc­tor in the House? The Exam­i­na­tion of an Idio­syn­crat­ic Inter­pret­i­tive Approach, Boc­sor Pé­ter), Ko­vács Ta­más (BTK, Kö­zép­ko­ri egye­te­mes tör­té­ne­lem, Nagy Theoderich ural­ko­dá­sá­nak el­ső sza­ka­sza. Val­lá­si és po­li­ti­kai frak­ció­har­cok a Lau­ren­tius-skiz­ma alat­t, Ga­lamb Györ­gy), Oláh Re­ná­ta (BTK, Al­kal­ma­zott nyelv­tu­do­mány 1.: pszi­chol­ingvisztika, Vocab­u­lary acqui­si­tion: The lex­i­cal devel­op­ment of chil­dren with Hun­gar­i­an moth­er tongue between the ages 13 and 17 month­s, Doró Ka­ta­lin), Pál Ka­ta­lin (BTK, Ös­­sze­ha­son­lí­tó iro­da­lom­tu­do­mány, A pók mo­tí­vu­ma Nietsche és Dosz­to­jevsz­kij írá­sa­i­ban, Fried Ist­ván), Rauzs Ol­ga Sa­rol­ta (BTK, Fran­cia iro­da­lom, „Mes let­tres sont le sujet d'une petite guer­re”. La guerre des liaisons dans Les Liaisons dan­gereuses de Laclos, Penke Ol­ga).
III. he­lye­zet­tek (12): Bartha An­na­má­ria (BTK, Kö­zép­ko­ri ma­gyar tör­té­ne­lem, Favus apát kar­ri­er­tör­té­ne­te, Kosz­ta Lász­ló), Fajt Ani­ta (BTK, Ré­gi ma­gyar iro­da­lom, Lel­ki nyu­gosz­ta­ló órák. Egy né­met el­mél­ke­dés­gyűj­te­mény ma­gyar for­dí­tá­sa és bras­sói új­ra­ki­adá­sa, Font Zsu­zsa), Gönczöl And­rea Ág­nes (BTK, 20. szá­za­di ma­gyar pró­za, Par­ti Nagy La­jos ese­te Sár­bo­gár­di Jo­lán­nal, Vi­rág Zol­tán), He­ve­si And­rea (BTK, Ré­gi ma­gyar iro­da­lom, Az el­len­ség­kép­zés re­to­ri­ká­ja az Érdy-kódexben, Szi­lasi Lász­ló, Öt­vös Pé­ter), Horti Gá­bor (BTK, Ókor­tu­do­mány, Quadriburgium – hely­ség­név vagy csá­szár­ko­ri erőd­tí­pus, Szé­kely Me­lin­da, Mráv Zsolt), Kispéter Mó­ni­ka (BTK, Roman­iszti­ka nyel­vé­szet, Az -nr- és -lr- más­sal­hang­zó cso­por­tok a spa­nyol jö­vő idő­ben és fel­té­te­les mód­ban, Ber­ta Ti­bor), Kiss Nim­ród Lász­ló (BTK, Anya­gi kul­tú­ra és tár­sa­da­lom, Há­zas­sá­gi kap­cso­la­tok Csá­szár­töl­té­sen 1883 és 1982 kö­zött, Mód Lász­ló Ba­lázs), Ma­kó Ger­gő (BTK, Kö­zép­ko­ri egye­te­mes tör­té­ne­lem, Fe­je­ze­tek az arab-ka­zár há­bo­rúk tör­té­ne­té­ből, Zimonyi Ist­ván, Pol­gár Sza­bolcs), Ótott No­é­mi (BTK, Olasz-spa­nyol iro­da­lom, Francesco di Marco Dati­ni és fe­le­sé­ge, Margher­i­ta, Tekulics Ju­dit), Sza­l­isznyó Lil­la (BTK, 18-19. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom, Így élt a Csi­ga ven­dég­lő va­cso­rá­ló tár­sa­sá­ga. Az író- és mű­vész­vi­lág meg­él­he­té­si vi­szo­nyai Pest-Bu­dán 1837-1843 kö­zött, Kukoveczné Zen­tai Má­ria), Szűr Zsó­fia (BTK, Mű­ve­lő­dés- és mű­vé­szet­tör­té­net, Le Touch­er face á la vue dans les écrits sur l'art fran­cais du XVIIIe sié­cle, Ko­vács Ka­ta­lin), Var­ga Fe­renc (BTK, Szláv nyel­vek iro­dal­ma, Gyer­me­kek és fel­nőt­tek Andrej Platonov pró­zá­já­ban, Bagi Ibo­lya).
Kü­lön­dí­ja­sok (6): Gal­icza Zsó­fia (BTK, Al­kal­ma­zott nyelv­tu­do­mány 2.: szo­ci­ol­ingviszti­ka és egyéb al­kal­ma­zott nyelv­tu­do­mány­ok, „Több mint az ere­de­ti” /Ka­lan­do­zá­sok az adap­tá­ció vi­lá­gá­ba/, Al­bert Sán­dor), Gyol­csos Má­ria (BTK, 18-19. szá­za­di ma­gyar iro­da­lom, Ut pic­tor poet­a. Vizual­itás és nar­rá­ció /nem csak/ Kis­fa­ludy Kár­oly mű­vé­ben, Hász-Fehér Ka­ta­lin), Kiss Ni­ko­lett (BTK, Folk­lór, Ár­pád-há­zi Szent Er­zsé­bet áb­rá­zo­lá­sok a ma­gán­áhí­tat tük­ré­ben, Bar­na Gá­bor), Oláh Re­ná­ta (BTK, Al­kal­ma­zott nyelv­tu­do­mány 1.: pszi­chol­ingvisztika, Vocab­u­lary acqui­si­tion: The lex­i­cal devel­op­ment of chil­dren with Hun­gar­i­an moth­er tongue between the ages 13 and 17 month­s, Doró Ka­ta­lin), Pilán Il­di­kó (BTK, Roman­iszti­ka nyel­vé­szet, Vowel-Zero Alter­na­tion in the Ita­li­an Pres­ent Con­di­tion­al, Pol­gár­di Krisz­ti­na), Tül­kös Te­ré­zia (BTK, 20. szá­za­di ma­gyar pró­za, „Mit gon­dolsz, a Tör­vényt za­var­ba le­het hoz­ni?” – Mé­szöly Mik­lós pa­ra­bo­li­kus ol­va­sás­mód­já­nak ha­tá­ra­i­ról, Urbanik Tí­mea).

otdk2
A Humán Tudományi Szekcióban több mint négyszáz hallgató versenyzett.
Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
 

In­for­ma­ti­ka­tu­do­mány

 
(Deb­re­ce­ni Egye­tem):
I. he­lye­zet­tek (3): Berend Gá­bor (TTIK, Komp­lex rend­sze­rek és gaz­da­sá­gi al­kal­ma­zá­sok /Gazdasági alka­lmazá­sok/, Véle-mény­de­tek­ció ma­gyar nyel­vű szö­ve­gek elem­zé­se és grá­fanalízis alap­ján, Far­kas Ri­chárd, Csirik Já­nos), Blaskovics Ta­más (TTIK, Szi­mu­lá­ci­ók, szá­mí­tó­gé­pes gra­fi­ka, mul­ti­mé­di /Vizualizáció/, Kör ala­kú ob­jek­tu­mok szeg­men­tá­lá­sa Markov me­ző se­gít­sé­gé­vel, Ka­tó Zol­tán), Ve­ress Krisz­ti­án (TTIK, Szá­mí­tás­tu­do­mány és nu­me­ri­kus mód­sze­rek /Számítástudomány alka­lmazása/, Egy angiografikus el­já­rás áram­lás­di­na­mi­kai pa­ra­mé­te­re­i­nek meg­ha­tá­ro­zá­sa, Csen­des Ti­bor).
II. he­lye­zet­tek (2): Nagy Ist­ván (TTIK, Komp­lex rend­sze­rek és gaz­da­sá­gi al­kal­ma­zá­sok /Alka­lmazá­sok/, Ös­­sze­tett rend­szer vál­lal­ko­zá­sok cí­me­i­nek Webről tör­té­nő au­to­ma­ti­kus ös­­sze­gyűj­té­se, Far­kas Ri­chárd, Csirik Já­nos), Né­meth Jó­zsef (TTIK, Szi­mu­lá­ci­ók, szá­mí­tó­gé­pes gra­fi­ka, mul­ti­mé­di /Vizualizáció/, Síkho­mo­grá­fia pa­ra­mé­te­re­i­nek becs­lé­se bi­ná­ris ké­pe­ken, Ka­tó Zol­tán, Do­mo­kos Csa­ba).
 

Ké­mia és vegy­ipar

 
(Deb­re­ce­ni Egye­tem):
I. he­lye­zet­tek (4): Nagy Ba­lázs (TTIK, El­mé­le­ti ké­mia, A for­mal­de­hid ab ini­tio ter­mo­kém­iá­ja, Ta­si Gyu­la), Pataj Zol­tán (TTIK, Ana­li­ti­kai ké­mia I., b-2 és b-3-ho­moaminosav enan­tiomerek nagy­ha­té­kony­sá­gú fo­lya­dék­kro­ma­tog­rá­fi­ás el­vá­lasz­tá­sa, Pé­ter An­tal), Schuszter Gá­bor, Sinkó Zi­ta (TTIK, Reak­ciókinetika, Kö­zeg­moz­gás ha­tá­sá­nak vizs­gá­la­ta víz­szin­te­sen ha­la­dó re­ak­ció­fron­tok­ban, Tóth Ágo­ta, Tóth Ta­ma­ra), Ve­réb Gá­bor (TTIK, Kör­nye­ze­ti ké­mia és kör­nye­zet­tech­no­ló­gia, Ke­rá­mia­pa­pí­ron rög­zí­tett ti­tán-di­o­xid fotokatal­izá­tor al­kal­ma­zá­sa víz­tisz­tí­tás­ra, Mo­gyo­ró­si Kár­oly, Dom­bi And­rás).
II. he­lye­zet­tek (3): Ju­hász Ádám (TTIK, Kol­lo­id- és makro­molekuláris ké­mia, Nanoemulz­iók elő­ál­lí­tá­sa és sta­bi­li­zá­lá­sa ten­zid­kev­erékekkel, Dékány Im­re), Koz­ma Esz­ter Eri­ka (GYTK, Szer­ves ké­mia I., Ösztrán­vázas a,b-telítetlen ke­ton dipo­laro­filek szin­té­zi­se és dipoláros cik­load­dí­ciós re­ak­ci­ói, Mernyák Er­zsé­bet), Sza­kács Esz­ter (TTIK, Reak­ciókinetika, A pH ha­tá­sa fe­nol vi­zes ol­da­tá­nak ult­ra­ibo­lya fotolízisére, va­la­mint ózo­nos és kom­bi­nált ke­ze­lé­sé­re, Ala­pi Tün­de, Dom­bi And­rás).
III. he­lye­zet­tek (10): Ban­gó Ad­ri­enn (TTIK, Kör­nye­ze­ti ké­mia és kör­nye­zet­tech­no­ló­gia, Kon­den­zált gyű­rűs kom­po­nen­sek oxi­datív át­ala­kí­tá­sa mezopóru­sos ka­ta­li­zá­to­ro­kon, Ha­lász Já­nos), Bar­na Dó­ra (TTIK, El­mé­le­ti ké­mia, Mo­le­ku­lák ener­gi­á­já­nak par­ti­cionálása a ki­ter­jesz­tett vir­iál té­tel alap­ján, Ta­si Gyu­la), Csekő Györ­gy (TTIK, Reak­ciókinetika, A Lan­dolt- és a Dush­man-reak­ció szi­mul­tán ki­ne­ti­kai vizs­gá­la­ta, Nagypál Ist­ván, Hor­váth At­ti­la), Endrő­di Ba­lázs (TTIK, Fi­zi­kai ké­mia és anyag­tu­do­mány, Nagy mag­ne­tit tar­tal­mú ve­ze­tő po­li­mer nanokom­poz­it elő­ál­lí­tá­sa és jel­lem­zés, Visy Csa­ba, Janáky Csa­ba), Huber Ju­dit (GYTK, Szer­ves ké­mia I., Ösztrán­vázas gyű­rűs nitron di­po­lá­ris cik­load­dí­ciós re­ak­ci­ói C=N dipo­laro­filekkel, Mernyák Er­zsé­bet), Luk­ács Zsó­fia (TTIK, Ana­li­ti­kai ké­mia II., Poli(etilén-­diox­i-­tiofén)/­vas-ox­alát kom­poz­it fotoelek­trokatal­i­tikus tu­laj­don­sá­gá­nak vizs­gá­la­ta, Visy Csa­ba, Benc­sik Gá­bor), Mak­ra Zsolt (TTIK, Ka­ta­lí­zis, Amin ada­lék ha­tá­sa ali­fás a,b-telítetlen kar­bon­sa­vak he­te­ro­gén ka­ta­li­ti­kus enan­tioszelek­tív hid­ro­gé­ne­zé­sé­re, Szöllősi Györ­gy), Né­meth Esz­ter – Kallai Ale­xand­ra (TTIK, El­mé­le­ti ké­mia, Meg­bíz­ha­tó mo­le­ku­la­mé­re­tek van der Waals su­ga­rak segít­ségével?, Ta­si Gyu­la), Né­meth Zol­tán (TTIK, Fi­zi­kai ké­mia és anyag­tu­do­mány, Több­fa­lú szén nanoc­sövek (MWNT) TiCl4, TiBr4 prekur­zor al­kal­ma­zá­sá­val elő­ál­lí­tott kom­poz­itjá­nak vizs­gá­la­ta, Her­ná­di Klá­ra), Szunyogh Dá­ni­el (TTIK, Ko­or­di­ná­ci­ós és szer­vet­len ké­mia, Egy bak­te­ri­á­lis Cu,Zn-SOD en­zim N-ter­mi­ná­lis fém­kö­tő frag­men­sének köl­csön­ha­tá­sa Cu2+ és Zn2+ io­nok­kal, Gajda Ta­más, Janc­só At­ti­la).
 
Folytatás itt!
 
 
Bezár