2020. december 6., vasárnap English version
Archívum  --  2009  --  12. szám - 2009. november 23.  --  Sport
Újabb Szedeák-sik­erek
December 5-én jön a következő hazai erőpróba
Címkék: Sport

A fér­fi ko­sár­lab­da NB I/B Ke­le­ti cso­port­já­ban há­rom nagy­sze­rű győ­ze­lem­mel foly­tat­ta a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák. Az egye­te­mi csa­pat há­rom nagy rang­adót nyert meg köz­vet­len ri­vá­li­sai el­len. A si­ke­rek ér­té­két nö­ve­li, hogy az Eger és a Hód­me­ző­vá­sár­hely skalp­ját ide­gen­ben gyűj­töt­ték be Bonifert Do­mon­kos ta­nít­vá­nyai, míg a Jász­be­rény ve­ret­len­sé­gét ko­moly hát­rány­ból for­dít­va si­ke­rült el­ven­ni az újszege­di sport­csar­nok­ban.
A múlt pén­te­ki, vá­sár­he­lyi me­gyei presz­tízs­rang­adón Vida Má­té re­me­kelt, az irá­nyí­tó nem ke­ve­sebb, mint 37 pon­tig ju­tott. A ru­ti­nos Gé­mes Le­ven­te és Nyi­las Ist­ván is hoz­ta ma­gát, Mol­nár Mik­lós és Rezák Ta­más pe­dig vé­de­ke­zé­sé­vel tűnt ki, így si­ke­rül­he­tett a Sze­ged­nek a ma­ga ja­vá­ra for­dí­ta­ni a vá­ra­ko­zá­sok­nak meg­fe­le­lő­en for­ró han­gu­la­tú üt­kö­ze­tet.
A sze­ge­di szur­ko­lók leg­kö­ze­lebb de­cem­ber 5-én (szom­ba­ton) 18.30-tól lát­hat­ják a gár­dát, ami­kor is a Nagykál­lói KE ala­ku­la­tát fo­gad­ják. A be­lé­pés di­á­kok szá­má­ra in­gye­nes, bát­ran le­het él­ni a le­he­tő­ség­gel!
A fér­fi ko­sár­lab­da NB I/B Ke­le­ti cso­port 6. for­du­ló­já­ban: EKF Hész Eger – Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák 60-79 (17-15, 14-27, 16-17, 13-20). Sze­ged: Vida 4, Mol­nár 15/12, Nyi­las 14/6, Ko­vács D. 22, Gé­mes 16. Cse­re: Simán­di 6/3, Var­ga D. (-), Rezák 2. Ve­ze­tő­edző: Bonifert Do­mon­kos.
A 7. for­du­ló­ban: Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – Jász­be­ré­nyi KSE 95-87 (17-26, 23-23, 28-14, 27-24). Sze­ged, 1000 né­ző. Sze­ged: Vida 17, Mol­nár 20/9, Nyi­las 13/3, Ko­vács D. 9, Gé­mes 27/3. Cse­re: Simán­di 2, Holt 4, Rezák 3. Ve­ze­tő­edző: Bonifert Do­mon­kos.
A 8. for­du­ló­ban: EnterNet Vá­sár­he­lyi Kosár­suli – Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák 85-93 (28-35, 18-25, 19-16, 20-17). Sze­ged: Vida 37/6, Simán­di 7/3, Nyi­las 15/3, Ko­vács D. 6, Gé­mes 23/3. Cse­re: Rezák, Holt 2, Mol­nár 3/3, Ko­má­ro­mi. Ve­ze­tő­edző: Bonifert Do­mon­kos.

P. M. L.

Bezár