2020. december 5., szombat English version
Archívum  --  2010  --  7. szám - 2010. május 10.  --  Sport
Ara­nyos és ezüs­tös súly­eme­lő­ink
Címkék: Sport

A fő­vá­ros­ban ren­dez­ték meg a súly­eme­lők egye­te­mi és fő­is­ko­lai or­szá­gos baj­nok­sá­gát. Ez­út­tal is szé­pen sze­re­pel­tek a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem hall­ga­tói. A lá­nyok kö­zött 58 kg-ban Szat­má­ri Eri­ka 69 kg-os össz­tel­je­sít­mén­­nyel (27; 42) ezüst­ér­mes lett, +75 kg-ban Rit­ter Edi­na ugyan­csak má­so­dik lett 125 kg-­mal (55; 70). A fi­úk ver­se­nyé­ben két arany­ér­met is be­zse­bel­tünk. 94 kg-ban Tóth Pé­ter 219 kg-­mal (85; 134); a +105 kg-ban Nagy Pé­ter 350 kg-os tel­je­sít­mén­­nyel (160; 190) nem ta­lált le­győ­ző­re. A nem hi­va­ta­los csa­pat­ver­seny­ben az SZTE a má­so­dik he­lyen vég­zett a Bu­da­pes­ti Mű­sza­ki és Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Egye­tem mö­gött.

P. M. L.

Bezár