2020. október 28., szerda English version
Archívum  --  2010  --  7. szám - 2010. május 10.  --  Sport
Sport
So­ro­zat­ban har­mad­szor nyert a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem csa­pa­ta a ha­gyo­má­nyos (már hu­sza­dik al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett) Bosch Szarvasűzők Egyetemi-Főiskolai Vál­tó­fu­tó­ver­se­nyen. Az Eger és Mis­kolc kö­zött zaj­ló, 75 ki­lo­mé­te­res fu­tás „arany­fé­nyű” köz­re­mű­kö­dői Oswald Ad­ri­enn, Garamvöl­gyi Má­té, Ka­pi­tány Zol­tán, Kószó Bar­na­bás, Frank Ádám, Lalus­ka Zsu­zsa, Var­ga Ta­más, Soós Ti­bor és Kuzma Lil­la vol­tak.
Címkék: Sport
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem adott ott­hon má­jus ele­jén ké­zi­lab­da és tor­na sport­ágak­ban a ma­gyar egye­te­mi-fő­is­ko­lai or­szá­gos baj­nok­ság dön­tő­jé­nek. A sze­ge­di tor­ná­szok hal­moz­ták az ara­nya­kat, míg ké­zi­lab­dá­ban a lá­nyok le­csúsz­tak a do­bo­gó­ról.
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
2010. május 24.
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Bezár