2020. november 25., szerda English version
Archívum  --  2010  --  7. szám - 2010. május 10.  --  Szabadegyetem
A fény orvos­bi­oló­giai ha­tá­sai
Mi­lyen jel­lem­zői van­nak a fény­nek? Mind­ezek ho­gyan hat­nak a szö­ve­tek­re? Men­­nyi na­po­zás szük­sé­ges a meg­fe­le­lő D-vi­ta­min-szint el­éré­sé­hez? Ho­gyan le­het a fén­­nyel gyó­gyí­ta­ni? Ezek­re a kér­dé­sek­re kap­hat­tunk vá­laszt Ke­mény La­jos, az SZTE Bőr­gyógy­ásza­ti és Aller­goló­giai Kli­ni­ka tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi ta­ná­rá­nak elő­adá­sán az áp­ri­lis 28-i Sza­bad­egye­te­men.
Címkék: Szabadegyetem

A fény az elekt­ro­mág­ne­ses spekt­rum egy ré­sze, egy szem­mel ér­zé­kel­he­tő elekt­ro­mág­ne­ses su­gár­zás. Leg­fon­to­sabb fény­for­rá­sunk a Nap, ahon­nan az UVB- és UVA-sugarak érik el a Föl­det. Míg az UVB-sugarak csak a bőr leg­fel­ső ré­szé­re hat­nak, ad­dig az UVA az ir­ha te­rü­le­té­re is. A ter­mé­sze­tes fény in­ten­zi­tá­sa at­tól függ, hogy mi­kor és hol mér­jük, ami év­sza­kon­ként vál­to­zik. Az UV-index pe­dig ar­ra utal, hogy adott idő­pont­ban, adott nap­szak­ban mennyi­re erős az UV-sugárzás, va­gyis mennyi­re egész­ség­ká­ro­sí­tó.

szabadegyetem2
Kemény Lajos professzor
Na­gyon so­kat hal­lunk ar­ról, hogy a túl­zott nap­fény ká­ros le­het a szer­ve­zet­re, ar­ról vi­szont ke­ve­seb­bet, hogy konk­ré­tan mi­lyen prob­lé­má­kat okoz. Ha va­la­ki túl so­kat tar­tóz­ko­dik a na­pon, an­nál a nap­égés mel­lett ki­ala­kul­hat pig­men­tá­ció, meg­vas­ta­god­hat a bő­re. Ugyan­is a bőr a rán­co­so­dás­sal és vas­ta­go­dás­sal vé­de­ke­zik a su­ga­rak el­len! Emel­lett még bőr­da­ga­na­tok, immun­mod­ulá­ció és DNS-ká­ro­so­dás is meg­je­len­het.
Ter­mé­sze­te­sen ta­gad­ha­tat­lan, hogy sok po­zi­tív ha­tá­sa is van, me­lyek kö­zül leg­fon­to­sabb a D-vi­ta­min-szin­té­zis, mi­vel a D-vi­ta­min nagy­részt a bőrt érő UVB-sugárzás ha­tá­sá­ra ala­kul ki. De va­jon men­­nyi elég a meg­fe­le­lő D-vi­ta­min-szint el­érés­hez? Nyá­ron elég, ha na­pon­ta csu­pán né­hány per­cet tölt va­la­ki na­pon, és köz­ben nap­fény éri az ar­cát, a ke­ze­it és kar­ja­it. Té­len pe­dig he­ten­te két-három óra is ele­gen­dő. A túl­zott nap­fény mel­lett a szo­lá­ri­um sem kí­mé­li a bőrt. Ki­mu­tat­ták, hogy a szo­lá­ri­um hasz­ná­la­ta és a melanoma ki­ala­ku­lá­sa ösz­­sze­függ! A Melanoma malignum egy anya­jegy­ből ki­ala­ku­ló da­ga­nat, mely nagy át­tét­kép­ző ké­pes­ség­gel bír, és gyak­ran érin­ti a fi­a­ta­lo­kat. Ezért na­gyon fon­tos az ön­szű­rés sze­re­pe.
A fény amel­let­t, hogy mi­lyen ká­ros nagy­mér­ték­ben, olyan gyó­gyí­tó is le­het. Fes­ték­hi­á­nyos be­teg­sé­gek, valamint TBC ke­ze­lé­sé­re, to­váb­bá pik­kely­sö­mör és ek­cé­ma gyó­gyí­tá­sá­ra is hasz­nál­ják.
A nap­fény na­gyon fon­tos, de nagy­mér­ték­ben ká­ros, ezért vi­gyáz­ni kell ve­le, mert sok be­teg­ség oko­zó­ja le­het.

T. B.

Bezár