2020. október 28., szerda English version
Archívum  --  2010  --  7. szám - 2010. május 10.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
So­kan azt gon­dol­ják az isz­lám hit­ről, hogy ra­di­ká­lis és na­gyon szél­ső­sé­ges. A szó hal­la­tán a rom­bo­lás­ra és a fa­na­tiz­mus­ra as­­szo­ci­á­lunk, pe­dig az isz­lám nem er­ről szól. J. Nagy Lász­ló tör­té­nész­pro­fes­­szor (SZTE BTK) elő­adá­sa eze­ket a tév­hi­te­ket sze­ret­te vol­na el­osz­lat­ni áp­ri­lis 21-én.
Címkék: Szabadegyetem
Mi­lyen jel­lem­zői van­nak a fény­nek? Mind­ezek ho­gyan hat­nak a szö­ve­tek­re? Men­­nyi na­po­zás szük­sé­ges a meg­fe­le­lő D-vi­ta­min-szint el­éré­sé­hez? Ho­gyan le­het a fén­­nyel gyó­gyí­ta­ni? Ezek­re a kér­dé­sek­re kap­hat­tunk vá­laszt Ke­mény La­jos, az SZTE Bőr­gyógy­ásza­ti és Aller­goló­giai Kli­ni­ka tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi ta­ná­rá­nak elő­adá­sán az áp­ri­lis 28-i Sza­bad­egye­te­men.
Címkék: Szabadegyetem
Az elő­ző hé­ten már hal­lot­tunk ar­ról, hogy mi­lyen tu­laj­don­sá­gai és mi­lyen ká­ros ha­tá­sai van­nak a fény­nek. Or­mos Pál, a Sze­ge­di Bi­o­ló­gi­ai Köz­pont fő­igaz­ga­tó­ja má­jus 5-i elő­adá­sa azt mu­tat­ta be, ho­gyan le­het a fényt mikro­ma­nip­ulá­ciós esz­köz­ként hasz­nál­ni.
Címkék: Szabadegyetem
Bezár