2022. január 24., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  11. szám - 2010. november 2.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
Ok­tó­ber 13-án a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged ka­ted­rá­ján Som­fay At­ti­la, az SZTE ÁOK Tü­dő­gyógyásza­ti Tan­szék­ének ve­ze­tő­je be­szélt a COPD (chron­ic obstruc­tive pul­monary dis­ease) ki­ala­ku­lá­sá­nak oka­i­ról, kö­vet­kez­mé­nye­i­ről és ar­ról, ho­gyan ke­zel­he­tő ez a be­teg­ség. To­váb­bá a meg­elő­zés fon­tos­sá­gá­ról szól­va hang­sú­lyoz­ta a do­hány­zás ká­ros ha­tá­sa­it az egész­ség­re.
Címkék: Szabadegyetem
A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged so­ro­zat ha­to­dik sze­mesz­te­re szep­tem­ber vé­gén in­dult. Eb­ben a sze­mesz­ter­ben az or­vos­tu­do­mány és fő­leg a ter­mé­szet­tu­do­mány­ok kap­nak vezetősz­erepet. Ok­tó­ber 20-án Sza­bó Já­nos, az SZTE ÁOK Or­vo­si Ge­ne­ti­kai In­té­zet tan­szék­ve­ze­tő pro­fes­­szo­ra tar­tott elő­adást a mag­za­ti di­ag­nosz­ti­ká­ról, az ezt se­gí­tő tech­ni­kai fej­lő­dés­ről és ál­ta­lá­ban a ter­hes­ség­hez kap­cso­ló­dó koc­ká­za­ti té­nye­zők­ről.
Címkék: Szabadegyetem
Bezár