2022. október 7., péntek English version
Archívum  --  2010  --  11. szám - 2010. november 2.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
Ok­tó­ber 13-án a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged ka­ted­rá­ján Som­fay At­ti­la, az SZTE ÁOK Tü­dő­gyógyásza­ti Tan­szék­ének ve­ze­tő­je be­szélt a COPD (chron­ic obstruc­tive pul­monary dis­ease) ki­ala­ku­lá­sá­nak oka­i­ról, kö­vet­kez­mé­nye­i­ről és ar­ról, ho­gyan ke­zel­he­tő ez a be­teg­ség. To­váb­bá a meg­elő­zés fon­tos­sá­gá­ról szól­va hang­sú­lyoz­ta a do­hány­zás ká­ros ha­tá­sa­it az egész­ség­re.
Címkék: Szabadegyetem
A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged so­ro­zat ha­to­dik sze­mesz­te­re szep­tem­ber vé­gén in­dult. Eb­ben a sze­mesz­ter­ben az or­vos­tu­do­mány és fő­leg a ter­mé­szet­tu­do­mány­ok kap­nak vezetősz­erepet. Ok­tó­ber 20-án Sza­bó Já­nos, az SZTE ÁOK Or­vo­si Ge­ne­ti­kai In­té­zet tan­szék­ve­ze­tő pro­fes­­szo­ra tar­tott elő­adást a mag­za­ti di­ag­nosz­ti­ká­ról, az ezt se­gí­tő tech­ni­kai fej­lő­dés­ről és ál­ta­lá­ban a ter­hes­ség­hez kap­cso­ló­dó koc­ká­za­ti té­nye­zők­ről.
Címkék: Szabadegyetem
DSC_6710_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak
  szeptember 05. - december 10.
 • 26.Őszi Kulturális Fesztivál -Psychart24 – 24 órás művészeti maraton
  október 07. - október 08.
 • Vers délben – Verset mond: Dr. Patyi Zsófia egyetemi tanársegéd, oktatási főelőadó (SZTE Oktatási Igazgatóság) II.
  október 07.
 • 26. Őszi Kulturális Fesztivál - A Szegedi Don Quijote – Petri Csathó Ferenc
  október 07.
 • 26. Őszi Kulturális Fesztivál - A Benedekfi Testvérek hegedű – zongora estje
  október 07.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár