2022. október 7., péntek English version
Archívum  --  2010  --  11. szám - 2010. november 2.  --  Szabadegyetem
COPD, az alat­to­mos gyil­kos
Ok­tó­ber 13-án a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged ka­ted­rá­ján Som­fay At­ti­la, az SZTE ÁOK Tü­dő­gyógyásza­ti Tan­szék­ének ve­ze­tő­je be­szélt a COPD (chron­ic obstruc­tive pul­monary dis­ease) ki­ala­ku­lá­sá­nak oka­i­ról, kö­vet­kez­mé­nye­i­ről és ar­ról, ho­gyan ke­zel­he­tő ez a be­teg­ség. To­váb­bá a meg­elő­zés fon­tos­sá­gá­ról szól­va hang­sú­lyoz­ta a do­hány­zás ká­ros ha­tá­sa­it az egész­ség­re.
Címkék: Szabadegyetem

Az utób­bi idő­ben egy­re több szó esik a COPD-ről, mi­vel je­len pil­la­nat­ban a la­kos­ság dur­ván a 5 szá­za­lé­ka szen­ved eb­ben a be­teg­ség­ben. Ma a vi­lá­gon kö­rül­be­lül 600 mil­lió be­teg van, és a WHO fel­mé­ré­se sze­rint 2020-ra ez vá­lik a har­ma­dik leg­gya­ko­ribb ha­lá­lok­ká.
A COPD el­ne­ve­zé­se mu­tat­ja, hogy a be­teg­ség idült hörg­hu­rut­tal, lég­úti szű­kü­let­tel, majd tü­dő­tá­gu­lás­sal jár. A lég­úti szű­kü­let ad­ja meg a kór lé­nye­gét, amely a gyógy­sze­res ke­ze­lés­sel sem szün­tet­he­tő meg tel­je­sen. A hát­tér­ben egy kró­ni­kus gyul­la­dás zaj­lik, s ami mi­att iga­zán gyil­kos­nak szá­mít, az az, hogy gyak­ran társ­be­teg­sé­ge a szív- és ér­rend­sze­ri meg­be­te­ge­dé­sek­nek.
A be­teg­ség ki­ala­ku­lá­sá­nak leg­főbb oka a fi­a­tal­kor­ban el­kez­dett do­hány­zás, to­váb­bá a szeny­­nye­zett füs­tös kony­hák, épü­le­tek és az ipa­ri szen­­nye­zés. Az okok má­sik ré­sze ve­le­szü­le­tett prob­lé­má­ra ve­zet­he­tő vis­­sza, de ez az ese­tek nagy ré­szé­ben ez ele­nyé­sző, ke­ve­sebb mint 1 szá­za­lék­ra te­he­tő.
A COPD fő meg­je­le­né­si for­mái a kró­ni­kus bron­chi­tis, mely­nek tü­ne­tei a fo­ko­zott lég­úti nyák­ter­me­lés és a kró­ni­kus, pro­duk­tív kö­hö­gés. To­váb­bá az obstruk­tív bron­chi­tis, amely a kis­lég­utak szű­kü­le­té­vel jár, il­let­ve az emphy­se­ma, amely a fi­nom lég­hó­lya­gocs­kák pusz­tu­lá­sát ered­mé­nye­zi, és el­gyen­gí­ti a lég­utak fa­lát.
Míg egy egész­sé­ges em­ber­nél a lég­út olyan ru­gal­mas, mint egy lu­fi, a COPD-betegeknél olyan­ná vá­lik, mint egy pa­pír­zacs­kó. A be­teg­ség tü­ne­tei kö­zé tar­to­zik a ne­héz lég­zés és a lég­szomj. Úgy érez­het­jük át ezt leg­in­kább, ha egy mély lé­leg­zet­vé­tel után te­li tü­dő­re pró­bá­lunk le­ve­gőt ven­ni.
A be­teg­ség di­ag­nosz­ti­ká­já­ban a spirométer se­gít, mely­nek al­kal­ma­zá­sá­val meg le­het ál­la­pí­ta­ni a ki­áram­ló le­ve­gő se­bes­sé­gét és tér­fo­ga­tát. A meg­nyúlt ki­lég­zés mu­tat­ja, ha va­la­ki­nek ilyen jel­le­gű prob­lé­má­ja van. A be­te­gek ilyen ese­tek­ben hör­gő­tá­gí­tó gyógy­szert lé­le­gez­nek be, amely­nek ha­tá­sa mu­tat­ja, hogy meny­­nyi­re re­ver­zi­bi­lis a fo­lya­mat.
Ha már elő­re­ha­la­dott ál­la­pot­ban van a be­teg, ak­kor a gyul­la­dás­csök­ken­tő gyógy­sze­rek mel­lett oxi­gén­re szo­rul. Ez eset­ben na­pon­ta leg­alább 15 órán át kell al­kal­maz­ni az oxi­gént. To­váb­bá a gyógy­sze­res ke­ze­lés mel­lett fon­tos sze­re­pet kap a re­ha­bi­li­tá­ció is.
Na­gyon fon­tos, hogy idő­ben di­ag­nosz­ti­zál­ják a COPD-t, mert ak­kor tud­ják ha­tá­so­san ke­zel­ni, de még fon­to­sabb a meg­elő­zés. S mi­vel ki­ala­ku­lá­sá­nak leg­főbb oka a do­hány­zás, ezért Som­fay At­ti­la elő­adá­sá­val en­nek egész­ség­ká­ro­sí­tó ha­tá­sa­i­ra sze­ret­né fel­hív­ni a fi­gyel­met. So­ha nem ké­ső le­szok­ni! Ha va­la­ki 35 éves ko­rá­ig ab­ba­hagy­ja, ak­kor ha­son­ló esé­lyei lesz­nek az egész­sé­ges élet­re, mint an­nak, aki so­ha nem do­hány­zott.
Mind­emel­lett az elő­adás csu­pán egy nap­pal előz­te meg az I. Lég­zés­funk­ci­ós Vi­lág­na­pot (2010. ok­tó­ber 14.), amely a „2010 a tü­dő éve” kam­pány ke­re­té­ben vi­lág­szer­te meg­ren­de­zen­dő ese­mé­nyek egyi­ke volt. Az egy­na­pos ren­dez­vé­nyen in­gye­nes szű­rés ke­re­té­ben az or­vo­sok és nő­vé­rek öt­per­ces mé­rés­sel vizs­gál­ták a la­ko­sok tü­de­jét. Az ese­mény má­sik cél­ja pe­dig, hogy fel­hív­ják a fi­gyel­met a szű­rő­vizs­gá­lat­ok fon­tos­sá­gá­ra, és vis­­sza­szo­rít­sák a do­hány­zást.
Nem le­het ele­get hang­sú­lyoz­ni a do­hány­zás ká­ros ha­tá­sa­it. Bár ol­vas­hat­juk a ci­gis do­bo­zon, nap mint nap hall­juk a té­vé­ben, rá­di­ó­ban, még­is fenn­ál­ló prob­lé­ma, sú­lyos ve­szély­for­rás. Per­sze fi­a­ta­lon ki gon­dol ar­ra, hogy mi lesz 20-30 év múl­va, hi­szen do­há­nyoz­ni olyan sikk… Az­tán évek­kel ké­sőbb min­den vá­lasz­tá­si le­he­tő­ség nél­kül szív­hat­juk a fi­a­tal­ko­ri rossz dön­té­se­ink kö­vet­kez­mé­nye­it és az oxi­gén­pa­lac­kot...

Tóth Bog­lár­ka

DSC_3288_230x154.png

Címkék

Szabadegyetem 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak
  szeptember 05. - december 10.
 • 26.Őszi Kulturális Fesztivál -Psychart24 – 24 órás művészeti maraton
  október 07. - október 08.
 • Vers délben – Verset mond: Dr. Patyi Zsófia egyetemi tanársegéd, oktatási főelőadó (SZTE Oktatási Igazgatóság) II.
  október 07.
 • 26. Őszi Kulturális Fesztivál - A Szegedi Don Quijote – Petri Csathó Ferenc
  október 07.
 • 26. Őszi Kulturális Fesztivál - A Benedekfi Testvérek hegedű – zongora estje
  október 07.

Gyorslinkek

Bezár