2022. október 5., szerda English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
A Sza­bad­egye­tem – Szeged ka­ted­rá­ján már­ci­us 3-án Né­meth De­zső, az SZTE BTK Pszi­cho­ló­gi­ai In­té­ze­té­nek egye­te­mi do­cen­se tar­tott elő­adást Az in­tu­í­ció pszi­cho­ló­gi­ai és ideg­tu­do­má­nyi alap­jai cím­mel.
Címkék: Szabadegyetem
Szí­nes, ér­de­kes, át­fo­gó és sok di­á­val tar­kí­tott elő­adást tar­tott Mé­szá­ros Sza­bolcs, az SZTE TTIK Op­ti­kai és Kvan­tum­elekt­ro­ni­kai Tan­szék­ének tu­do­má­nyos mun­ka­tár­sa a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged elő­adás-so­ro­zat leg­utób­bi est­jén.
Címkék: Szabadegyetem
Bezár