2022. október 5., szerda English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Iskolapad
Iskolapad
Idén is meg­hir­det­te ösz­tön­díj­pá­lyá­za­tát az SZTE Sófi Jó­zsef a Sze­ge­di Te­het­sé­ge­kért Ala­pít­vány, mely­re év­ről év­re egy­re töb­ben je­lent­kez­nek, tag­já­vá vál­va ez­zel az ala­pít­vány ál­tal lét­re­ho­zott ösz­tön­díj­klub­nak, il­let­ve az egész egye­te­mi pá­lyá­zat­rend­szert fel­öle­lő Te­het­ség­pont­nak. A bű­vös Só­fi-ötös­ben most két ve­gyész-, egy bio­fi­zi­kus-, egy jo­gász- és egy or­vos­tan­hall­ga­tót ta­lá­lunk, va­la­mint idén is öt kü­lön­dí­jas­sal gaz­da­go­dott a Só­fi-tá­bor.
Címkék: Iskolapad
Bezár