2022. január 24., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  8. szám - 2010. szeptember 13.  --  Katedra
Katedra
2010. szeptember 14.
Bár úgy ér­zi, egy­foly­tá­ban idő­za­var­ban van, De­li Má­ria ku­ta­tó­mun­ká­ja mel­lett sok if­jú hall­ga­tó­val dol­go­zik együt­t, akik ál­ta­lá­ban si­ke­re­sen sze­re­pel­nek a meg­mé­ret­te­té­se­ken. Su­gár­zó mo­so­lya, vi­dám­sá­ga és op­ti­miz­mu­sa ma­gá­val ra­ga­dó be­szél­ge­tő­társ­ként – és va­ló­szí­nű­leg mun­ka­társ­ként is.
Címkék: Katedra
Bezár