2020. október 28., szerda English version
Archívum  --  2010  --  12. szám - 2010. november 15.  --  Fókusz
Az Egye­tem Nap­ját ün­ne­pel­tük
A si­ke­res egye­te­mek hoz­hat­ják meg a si­kert az or­szág szá­má­ra is – hang­sú­lyoz­ta Sza­bó Gá­bor rek­tor a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Nap­ja al­kal­má­ból ren­de­zett ün­ne­pi sze­ná­tus­ülé­sen, me­lyen szá­mos ki­tün­te­tő cí­met és el­is­me­rést ad­tak át. Dani­lo Türk szlo­vén köz­tár­sa­sá­gi el­nö­köt az egye­tem dísz­dok­to­rá­vá fo­gad­ták.
Címkék: FókuszEgyetemi Élet

"Még a tra­gi­kus tör­té­nel­mi pil­la­na­tok­ban is van­nak re­ményt kel­tő mo­men­tu­mok, ilyen re­mény­te­li pil­la­nat volt egy­kor az egye­tem­ala­pí­tás is Sze­ge­den, ami bi­zo­nyos szem­pont­ból sze­ren­csés pil­la­nat­ban tör­tént, hi­szen ta­lál­ko­zott a vá­ros anya­gi ál­do­zat­vál­la­lá­sa és egy ál­lam­fér­fi, Klebels­berg Kunó aka­ra­ta” – fo­gal­ma­zott ün­ne­pi be­szé­dé­ben Sza­bó Gá­bor. Hoz­zá­té­ve: e két szán­dék egy­be­esé­se hoz­ta lét­re vi­ha­ros so­rú egye­te­mün­ket.
A sze­ge­di uni­ver­si­tas na­gyon gyors fej­lő­dés­nek in­dult, en­nek ered­mé­nye­ként szü­le­tett meg rö­vi­de­sen – szá­mos más tu­do­má­nyos ered­mény mel­lett – a mind­má­ig egyet­len, Ma­gyar­or­szá­gon vég­zett mun­ká­ért el­nyert No­bel-díj, Szent-Györ­gyi Al­bert el­is­me­ré­se. Ezt az idő­sza­kot kö­ve­tő­en az egye­tem bár erős ma­radt, nem­zet­kö­zi kap­cso­la­ta­i­ban tö­rés kö­vet­ke­zett be. A nyolc­va­nas évek­től kezd­ve a sze­ge­di fel­ső­ok­ta­tás azon­ban vis­­sza­tért ah­hoz az örök­ség­hez, mely­re mind­an­­nyi­an büsz­kék va­gyunk, s nem­zet­kö­zi­leg is el­is­mert egye­tem­mé vált az SZTE – mond­ta az aka­dé­mi­kus.
A fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mény el­nyer­te a ku­ta­tó­egye­te­mi cí­met, s ezért is egy­re fon­to­sab­bá vál­nak nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tai. Ahogy Kle­bers­berg ide­jé­ben, új­ra egyet­len le­he­tő­ség áll az or­szág előt­t: a kul­tú­ra és a tu­do­mány. Ko­moly ki­hí­vás ez a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem szá­má­ra: si­ke­res­nek kell len­nünk, ahogy a töb­bi ha­zai fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mény­nek is, s ez el­hoz­hat­ja az or­szág si­ke­rét is – kö­zöl­te a pro­fes­­szor.
Az Egye­tem Nap­ján a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont dísz­ter­mé­ben ren­de­zett ün­ne­pi sze­ná­tus­ülé­sen részt vett Pac­zo­lay Pé­ter, az Al­kot­mány­bí­ró­ság el­nö­ke, Rét­he­lyi Mik­lós, a Nem­ze­ti Erő­for­rás Mi­nisz­té­ri­um ve­ze­tő­je, Dux Lász­ló, a tár­ca fel­ső­ok­ta­tás­ért fe­le­lős he­lyet­tes ál­lam­tit­ká­ra.

egyetemnapja1
Szabó Gábor rektor (középen) és a karok vezetői az ünnepi szenátusi ülésen. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba

Az ün­nep­sé­get meegt­sitelte je­len­lé­té­vel Kriszt Sán­dor Éva, a Bu­da­pes­ti Gaz­da­sá­gi Fő­is­ko­la rek­to­ra, a Ma­gyar Rek­to­ri Kon­fe­ren­cia el­nö­ke, Sza­bó Gá­bor, az SZTE pro­rek­to­ra, a tes­tü­let tisz­te­let­be­li el­nö­ke, Darja Bav­daz Kuret, Szlo­vé­nia bu­da­pes­ti nagy­kö­ve­te, Szent-Iványi Ist­ván, a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság ljub­lja­nai nagy­kö­ve­te, Radován Pejovni, a ljub­lja­nai egyetem, Miroljub Groz­danovic­s, a nisi universitas, Csi­ba Pé­ter, a ko­má­ro­mi Selye Já­nos Egye­tem, va­la­mint Koz­ma Gá­bor, a Gál Fe­renc Hit­tu­do­má­nyi Fő­is­ko­la rek­to­ra.
Az ün­nep­sé­gen Doc­tor Honoris Causa ki­tün­te­tő cí­met ka­pott Dani­lo Türk jo­gász­pro­fesszor, Szlo­vé­nia köz­tár­sa­sá­gi el­nö­ke, Ursu­la Ravens né­met or­vos­pro­fesszor, Frédéric Bar­bi­er fran­cia könyv­tör­té­nész, For­ró Lász­ló, a Lau­san­ne-i Mű­sza­ki Egye­tem fi­zi­kus­pro­fes­­szo­ra és Erich Klein­peter né­met gyógy­sze­rész­pro­fes­­szor. Sen­a­tor Hon­oris Causa ki­tün­te­tő cím­ben ré­sze­sült Liisi Sevón, a turkui egye­tem­ről és John Beumer, az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok­ból ér­ke­zett fog­or­vos­pro­fes­­szor.
Az egye­te­men vég­zett ok­ta­tá­si és ku­ta­tás ered­mé­nye­i­ért Pro Uni­ver­si­tate díj­jal is­mer­ték el Dékány Im­re, Hat­va­ni Lász­ló, Pac­zo­lay Pé­ter és Rácz Bé­la mun­ká­ját, s Posthu­mus Pro Uni­ver­si­tate díj­ban ré­sze­sült Ve­res Jó­zsef, a sze­ge­di jog­tu­do­má­nyi kar ko­ráb­bi dé­kán­ja, aki idén nyolc­van­egy esz­tendős ko­rá­ban hunyt el. A Klebels­berg Kunó-díj­jal já­ró em­lék­ér­met és dísz­ok­le­ve­let ve­het­te át Keveiné Bá­rány Ilo­na, Bodosi Mi­hály, Mé­szá­ros Re­zső, a Klebels­berg Kunó-díj emer­i­tus fo­ko­za­tá­ban ré­sze­sült Soly­mosi Fri­gyes és Var­ró Vin­ce. A Pro­fes­sor Emer­i­tus ki­tün­te­tő cím­mel is­mer­ték el Bernáth Ár­pád és Makk Fe­renc mun­ká­ját. Az ün­nep­sé­gen ve­het­te át fő­is­ko­lai ta­ná­ri ki­ne­ve­zé­sét Krész Mik­lós, Viskol­cz No­é­mi és Mo­nos­to­ri Ta­más.
Sze­ge­den min­den év­ben no­vem­ber 11-én ün­nep­lik az Egye­tem Nap­ját ab­ból az al­ka­lom­ból, hogy a jog­előd Ko­lozs­vá­ri Tu­do­mány­egye­te­men 1872-ben ek­kor kez­dő­dött el az ok­ta­tás.

F. J.

Bezár