2023. december 1., péntek English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Irodalom
Kon­cert­no­vel­la 2010/279.
Gyárt­hatsz bár­mit, csak ver­set ne…
Címkék: IrodalomKoncertnovella

Csü­tör­tök es­te vég­leg le­zár­tam ma­gam­ban a Theal­ter Fesz­ti­vált. A YU-HU-RAP meg­le­pő­en szen­ve­dé­lyes erő­vel hoz­ta vis­­sza ben­nem mind­azt, amit két hó­nap alatt át sem gon­dol­tam. Te­hát úgy dön­töt­tem, hogy ne­kem ez a kon­cert a Kultúrc­sem­pész Sín­busz Fesz­ti­vál nyi­tóelő­adá­sa, de egy­ben a Theal­ter Fesz­ti­vál zá­rá­sa is. A két hó­nap köz­te sem­mi­vé lett, egy el­fe­csé­relt pil­la­nat csu­pán. A YU-HU-RAP két­ség­te­le­nül meg­ér­de­mel­te vol­na mind­két he­lyet a fesz­ti­vá­lok rend­sze­ré­ben, meg­ér­de­mel­te vol­na a ki­emelt fi­gyel­met. Tol­nai Ot­tó szö­ve­ge­i­hez olyan szo­ro­san kö­tő­dik, aján­dék­ként tu­dom csak el­kép­zel­ni a mes­ter lá­bai elé he­lyez­ve. Per­sze jó­po­fa volt a két olasz dal­nok a Jazz Kocs­má­ban, és ta­lán meg­ér­de­melt a tö­meg­ér­dek­lő­dés is, de a sín­bu­szon csem­pé­szett, ha­tá­ro­kon át­vitt kul­tú­ra iga­zá­ból ez volt. Ez a ré­gió kö­zös hang­ja, kö­zös ze­né­je, egy­más­hoz kap­cso­ló­dó lé­te­zé­sünk szi­kár, szó­ki­mon­dó ki­vo­na­ta.
Hol vol­tak a Ré­gi Zsi­na­gó­gá­ból a köl­tők és az írók? Hol, me­lyik kocs­má­ban ol­vas­ták do­hány­füst­ben és po­hár­koc­ca­ná­sok han­gos za­já­ban szen­ve­dé­lyes szö­ve­ge­i­ket? Nem tu­dom, és nem is ér­de­kel. Mert ak­kor nem ott vol­tak, ahol len­ni­ük kel­lett vol­na. Do­mon­kos Domi Ist­ván so­ra­it kel­lett vol­na hall­gat­ni­uk, át­él­ni szö­veg, ze­ne és szín­ház tö­ké­le­tes har­mó­ni­á­ját. Az­tán meg­áll­ni csend­ben a Haj­nó­czy ut­cá­ban, és fel­só­haj­ta­ni, hú, bassza­meg, mi­lyen kis pont­ja va­gyok én a vi­lág­nak! YUUUU-HUUUU…
Pont Mű­hely: YU-HU-RAP – Ré­gi Zsi­na­gó­ga – 20 né­ző.

Petró Já­nos

DSC_2991_230x154.png

Címkék

Irodalom  Koncertnovella 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • SZTE ETR Naptár
  január 01. - december 31.
 • Szorgalmi időszak 2023/2024/1
  szeptember 11. - december 16.
 • Education period 2023/2024/1
  szeptember 11. - december 16.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 11. - december 16.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 11. - december 16.

Gyorslinkek

Bezár