2023. december 1., péntek English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Irodalom
Koncertnovella: 2010/42.
És ak­kor Gyu­la…
Címkék: IrodalomKoncertnovella

És ak­kor Gyu­la hát­ra­dőlt a la­kó­te­le­pi könyv­tár gye­rek­szo­bá­já­nak ki­csiny bú­to­rai kö­zött, és azt mond­ta: ha idő­sebb le­szek, eze­ket a ver­se­ket már ru­tin­ból is meg­írom. Ki­csiny bú­to­rok, ki­csiny gon­do­la­tok. Mert nem hit­tem ab­ban a perc­ben sem, hogy le­mon­da­na ar­ról a pil­la­nat­ról, ami­kor a köl­tő fe­jé­ben meg­szü­le­tik az a már­vány- vagy ép­pen fa­da­rab, mely­ből mint szob­rász hos­­szú és ne­héz szü­lés­sel ki­fa­rag­ja a ver­set. Öt­ven jó ru­tinver­sért sem mond­hat le egy ilyen igaz­gyöngy­ről. Be­tud­tam a bor­nak, a fel­ol­va­sás utá­ni han­gu­lat­nak, az if­jú­ság csa­pon­gó lé­lek­ál­la­po­tá­nak. Mert Gyu­la az­óta is szép ver­se­ket küld, nem ru­tinso­ro­kat.
És ak­kor Gyu­la hát­ra­dőlt a JUGYU Klub szín­pa­dán, mint szép nőt szo­rí­tot­ta a gi­tárt. Éne­kelt sa­ját ver­se­ket és más köl­tők ver­se­it. Tár­sá­val szűk más­fél órá­ra egy elő­adás­ba emelt nép­dalt és ré­gi ze­nét, au­ten­ti­kus fe­ke­te blu­est, meg­ele­ve­ne­dett Tom Waits és a Jethro Tull. S bár mind­két fi­a­tal ze­nész ma­ga­biz­to­san ját­szott hang­sze­rén, az a né­hány ér­dek­lő­dő ba­rát és né­ző a ta­núm, ru­tin­ról most sem le­he­tett szó. És ez így van jól. Ami­kor még min­den kon­cert egye­di és meg­is­mé­tel­he­tet­len. A vé­gé­re még ju­tott egy rö­vid jam ses­sion is, a kö­zön­ség so­ra­i­ból ki­e­gé­szül­ve egy száj­har­mo­ni­kás fi­ú­val. Az új JUGYU Klub így el­ső­re ne­kem jó hely, kel­le­mes es­te volt.

Máj one-­man band és Pá­li At­ti­la
Ba­logh Gyu­la – gi­tár, ének; Pá­li At­ti­la – fu­vo­la, ének
JUGYU Klub

Petró Já­nos

Bezár