2024. július 19., péntek English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  JGYPK
Így látja a hallgató
Címkék: JGYPK
jgypk_hallgatoTáj­fu­tó va­gyok, eled­dig hu­szon­négy ma­gyar baj­no­ki cí­mem van, te­hát ko­mo­lyan ve­szem a spor­tot, s eb­ben az év­ben min­den­fé­le­kép­pen előnyt él­vez a sport­kar­ri­e­rem a ta­nu­lás­sal szem­ben, mert most lép­tem fel a fel­nőt­tek kö­zé. Édes­anyám és édes­apám is ma­te­ma­ti­ka-test­ne­ve­lés sza­kos ta­nár, így – az edzőm mel­lett – ők is a tesi szak fe­lé te­rel­get­tek. A ka­ron sok az ak­tív, nagy­ne­vű spor­to­ló, aki­ket tá­mo­gat­nak a ta­ná­rok, né­ha még en­ged­mé­nye­ket is ad­nak, de utá­na kö­nyör­te­le­nül be­va­sal­ják a le­adott anya­got. A „Jugyun” fo­lyó szak­mai mun­kát az in­téz­mé­nyek rang­so­rá­val fog­lal­ko­zó fel­sőok­tatási kü­lön­szám­ok min­dig ki­emel­ke­dő­re osz­tá­lyoz­zák.
A kö­zös­sé­gi élet pa­rá­dés, ami a TÁK-nak, az­az a Ta­má­si Áron Klub­nak, a kar sa­ját üze­mel­te­té­sű klub­já­nak köszön­hető. A kö­zös­sé­gi éle­tet szí­ne­sí­tik még a kon­cer­tek, könyv­be­mu­ta­tók és szá­mos sport­ren­dez­vény.
Sze­ren­csi Dó­ra (JGYPK, II. test­n­evelő-edzői szak)
Bezár