2023. január 28., szombat English version
Archívum  --  2010  --  12. szám - 2010. november 15.  --  Kultúra
Var­ga Nor­bert a mű­hely­mun­ka hí­ve
Az idén nyol­céves Sze­ge­di Egye­te­mi Szín­ház élé­ről jú­li­us­ban le­kö­szönt Czene Zol­tán, utód­ja, Var­ga Nor­bert nem­rég a Pin­ce­szín­ház­ban meg­ren­de­zett saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó ke­re­te­in be­lül szá­molt be jö­vő­be­ni ter­ve­i­ről.
Címkék: Kultúra

A Sze­ge­di Egye­te­mi Szín­há­zat nyolc év­vel ez­előtt ala­pí­tot­ta Czene Zol­tán, aki idén jú­li­us­ban úgy dön­tött, hogy nem kí­ván­ja to­vább be­töl­te­ni a mű­vé­sze­ti ve­ze­tő sze­re­pét. Há­rom je­lölt kö­zül vé­gül Var­ga Nor­bert vet­te át a tár­su­la­tot, aki la­punk­nak el­mond­ta, hogy előd­je to­vább­ra is tá­mo­gat­ja a tár­su­lat mun­ká­ját, pél­dá­ul a csa­pat to­vább­játs­­sza A félsz­ár­nyú tün­dé­rek völ­gye cí­mű elő­adá­sát, me­lyet még Czene Zol­tán ren­de­zett.

varga
A Szegedi Egyetemi Színház nem csak társulat, baráti közösség is.
Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
A tár­su­lat ter­vei kö­zött sze­re­pel, hogy iga­zi mű­hely­mun­ka tud­jon ki­ala­kul­ni, ezért he­ti rend­sze­res­ség­gel tré­nin­ge­ket tar­ta­nak, il­let­ve töb­bek kö­zött azért is dön­töt­tek úgy, hogy to­vább­játs­­szák a fent em­lí­tett da­ra­bot, hogy ne tel­jen el egy fél év elő­adá­sok, kö­zös mun­ka és ta­pasz­ta­lat­szer­zés nél­kül. A félsz­ár­nyú tün­dé­rek völ­gye egyéb­ként egy na­gyon si­ke­res me­se­já­ték, mely meg­hí­vást ka­pott a bu­da­pes­ti Szín­vál­tá­sok fesz­ti­vál­ra, il­let­ve Deb­re­cen­be egy egye­te­mi szín­há­zi fesz­ti­vál­ra is.
A tár­su­lat ké­sőb­bi be­mu­ta­tói kö­zött sze­re­pel Bu­rák Ádám 13-as asz­tal cí­mű da­rab­ja Miz­sei Vik­tor ren­de­zé­sé­ben. A da­rab­bal kap­cso­lat­ban Var­ga Nor­bert el­mond­ta, hogy gőz­erő­vel foly­nak a pró­bák, de­cem­ber­re ter­ve­zik a be­mu­ta­tót, és na­gyon örül, hogy le­he­tő­sé­get ad­hat a tár­su­lat tag­ja­i­nak ar­ra, hogy a SZESZ ke­re­te­in be­lül nem­csak szí­nész­ként, ha­nem akár ren­de­ző­ként is be­mu­tat­koz­has­sa­nak. Ez­zel kap­cso­lat­ban az új ve­ze­tő azt is el­mond­ta, hogy Czene Zol­tán irá­nyí­tá­sa alatt a leg­több fel­adat egy em­ber­re há­rult, a tár­su­lat ve­ze­tő­jé­re, Var­ga Nor­bert vi­szont azon dol­go­zik, hogy eze­ket a fel­ada­to­kat a tár­su­lat tag­jai kö­zött os­­szák fel, így tö­re­ked­ve a kö­zös mun­ka irán­ti meg­be­csü­lés to­vább­vi­te­lé­re.
Szin­tén az új produkciók kö­zé tar­to­zik Ránki Györ­gy Két bors ök­röcs­ke cí­mű da­rab­já­nak be­mu­ta­tá­sa feb­ru­ár­ban, mely elő­adás kü­lön­le­ges­sé­ge, hogy a SZESZ az Uni­ver­si­tas Szim­fo­ni­kus Ze­ne­kar­ral együtt­mű­kö­dés­ben ál­lít­ja szín­pad­ra a pro­duk­ci­ót. To­váb­bá az idei évad ter­ve­zett be­mu­ta­tói kö­zött sze­re­pel majd egy kor­társ ma­gyar da­rab is, mely­ről en­nél töb­bet Var­ga Nor­bert, aki majd ren­de­zi is az elő­adást, még a tár­su­lat tag­ja­i­nak sem árult el.
Mind­ezen pro­duk­ci­ók lét­re­ho­zá­sá­hoz azon­ban pénz is kell, így a ve­ze­tő el­ső­sor­ban most azon dol­go­zik, hogy akár tá­mo­ga­tók, akár pá­lyá­za­tok út­ján anya­gi hát­te­ret tud­jon biz­to­sí­ta­ni a kö­rül­be­lül 20-40 főt szám­lá­ló tár­su­la­tá­nak. Mind­emel­lett az elő­adá­sok­nak hely­színt is kell ta­lál­ni, egyik ját­szó­he­lyük to­vább­ra is a Pin­ce­szín­ház, a Két bors ök­röcs­ke elő­adá­su­kat a Száz­szor­szép Gyer­mek­ház­ban mu­tat­ják majd be, il­let­ve egyez­te­té­sek foly­nak Csa­ba Le­ven­té­vel, a JATE Klub ve­ze­tő­jé­vel is a ját­szó­hellyel kap­cso­lat­ban.
Var­ga Nor­bert ar­ról is be­szélt, hogy Sze­ge­den a SZESZ mel­lett mű­kö­dik még a SZTEage tár­su­la­ta is, en­nek ve­ze­tő­jé­vel Szék­he­lyi Dá­ni­el­lel, il­let­ve For­manek Csa­bá­val a bu­da­pes­ti Ra­di­ká­lis Sza­bad­idő Szín­ház ré­szé­ről be­szél­get­tek ar­ról, hogy az egye­te­mi szín­há­zak­nak nem sza­bad a szét­hú­zás irá­nyát vá­lasz­ta­ni­uk, épp el­len­ke­ző­leg, az egész­sé­ges ver­seny­hely­zet mel­lett az ös­­sze­tar­tás­ra kel­le­ne tö­re­ked­ni. Il­let­ve fel­me­rült ben­nük egy or­szá­gos há­ló­zat ki­ala­kí­tá­sá­nak az öt­le­te, de ez még egy­elő­re csak táv­la­ti terv az egye­te­mi szín­ját­szók hely­ze­té­nek meg­erő­sí­té­se ér­de­ké­ben.

Petró Ju­li­an­na

Bezár