2020. december 5., szombat English version
Archívum  --  2010  --  6. szám - 2010. április 19.  --  Sport
EHÖK SE-sikerek a grap­pling-vb-n
Címkék: Sport

A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Egye­te­mi Hall­ga­tói Ön­kor­mány­zat Sport Egye­sü­le­te saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón szá­molt be áp­ri­lis 2-án a grap­pling sport­ág­ban el­ért ered­ményeiről a Köl­csey ut­cai SZTEage-ben.
A grap­pling (föld­harc) hib­rid sport­ág, mely a moszk­vai test­ne­ve­lé­si fő­is­ko­lán ala­kult ki az 1930-as évek­től, te­hát még a ko­ráb­bi Szov­jet­unió fő­vá­ro­sá­ban. A lát­vá­nyos és ne­mes küz­de­lem a bir­kó­zás, a dzsú­dó és a szam­bó harc­mű­vé­sze­ti ágak öt­vö­zé­sé­ből jött lét­re. A ke­vert küz­dő­stí­lus ha­zai el­ter­jesz­té­sé­ben nagy sze­re­pet ját­szik Papp Va­lér, a FILA-Grappling ma­gyar­or­szá­gi képviselő­je, aki egy­ben a Bushi­do Kempo Ka­ra­te Harc­mű­vé­sze­ti Egye­sü­let el­nö­ke is. A FILA grappling-vi­lág­baj­nok­sá­ga nem­ré­gi­ben zaj­lott le, ezen pe­dig ki­tün­te­tett 3., és 5. he­lye­zést ér­tek el Kal­már Ist­ván és Gu­lyás Csa­ba, az SZTE EHÖK SE küzdős­port szak­osz­tá­lyá­nak iga­zolt ver­seny­zői.
„Leg­szebb re­mé­nye­ink sze­rint az SZTE EHÖK SE fo­lya­ma­to­san bő­vü­lő sportág­port­fólió­ja mel­lett a kö­vet­ke­ző sze­zon­ban már ver­se­nye­ket is szer­vez­he­tünk” – ol­vas­ha­tó Zele­na And­rás, az SZTE EHÖK Sport Egye­sü­let el­nö­ké­nek köz­le­mé­nyé­ben.

P. M. L.

Bezár