2020. december 5., szombat English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Sport
El­raj­tol­tak az egye­te­mis­ták
Hét esz­ten­dő után ját­szott új­ra él­vo­nal­be­li mér­kő­zést Sze­ged fér­fi ko­sár­lab­da­csa­pa­ta: a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák gár­dá­ja szom­ba­ton 86-77-re kapott ki Pak­son. A kö­vet­ke­ző na­pok so­rán két­szer is ha­zai pá­lyán lát­hat­juk a fi­ú­kat: előbb pén­te­ken a cím­vé­dő Za­la­eger­szeg, majd jö­vő szer­dán a Pécs lá­to­gat az újszege­di sport­csar­nok­ba!
Címkék: Sport

A Szedeák ke­re­te so­kat vál­to­zott a B cso­port­hoz ké­pest, a ve­ze­tő­ség – nem utol­só­sor­ban a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem se­gít­sé­gé­vel – megerősítette a hát­te­ret, s új em­be­re­ket is szer­ződ­te­tett, akik­nek ré­vén meg­va­ló­sít­ha­tó­ak a cél­ki­tű­zé­sek: a gár­da sze­ret­ne benn­ma­rad­ni az elit­ben. Er­re a je­len­le­gi játékoskeretet szem­lél­ve jó esé­lyük is van az egye­te­mis­ták­nak.

szedeak
Derekasan helytállt a Szedeák Pakson. Fo­tó: Gémes Sándor
Ér­zé­keny vesz­te­ség­nek szá­mít Gé­mes Le­ven­te, Rezák Ta­más és Ko­vács Dá­vid tá­vo­zá­sa, a he­lyük­re azon­ban ér­ke­zett há­rom ma­gyar ko­sa­ras: két egy­ko­ri sze­ge­di ked­venc Kiss Zsolt, Dra­hos Gá­bor, az U20-as vá­lo­ga­tott Hájer Ádám, va­la­mint há­rom kül­föl­di, a szerb Nebo­jsa Dukic­s, az ame­ri­kai Bryson McKenzie és a szin­tén ame­ri­kai Janou Ru­bin. A ta­va­lyi alap­csa­pat­ból Vida Má­té, Mol­nár Mik­lós, Simán­di Ár­pád, Nyi­las Ist­ván, Ta­nács At­ti­la ma­radt az A cso­port­ra is, il­let­ve idő­ről idő­re a fi­a­ta­lok is le­he­tő­sé­get kap­nak majd Fo­dor Pé­ter­től, aki sze­re­pet cse­rélt Bonifert Do­mon­kos­sal, s át­vet­te a ve­ze­tő­edzői posz­tot.
„El­vé­gez­tük azt a mun­kát, amit a nyár­ra ter­vez­tünk, jó a han­gu­lat, szep­tem­ber vé­gé­re ös­­sze­állt a ke­ret. Az elő­ké­szü­le­ti mér­kő­zé­sek több­sé­gén is jól sze­re­pel­tünk, az ered­mé­nye­ink biz­ta­tó­ak vol­tak” – árul­ta el la­punk­nak Fo­dor Pé­ter ve­ze­tő­edző.
A szak­em­ber sze­rint el­ső­sor­ban azért lesz igen ne­héz dol­guk eb­ben a baj­no­ki sze­zon­ban, mert az újonc­nak az el­ső év­ben elő­ször el kell fo­gad­tat­nia ma­gát az A cso­por­tos kö­zeg­ben, ami­nek szá­mos ös­­sze­te­vő­je van (elég csak a bí­rók hoz­zá­ál­lá­sá­ra, jó­in­du­lat­ára utal­ni). „Ter­mé­sze­te­sen fel­ké­szül­tünk a pont­va­dá­szat­ra, a tak­ti­kai re­per­to­á­run­kat új ele­mek­kel bő­ví­tet­tük, hogy meg­lep­jük el­len­fe­le­in­ket. A lé­nyeg, hogy fe­gyel­me­zet­ten, mi­nél ke­ve­sebb hi­bá­val, mi­nél ke­ve­sebb el­adott lab­dá­val ko­sár­lab­dáz­zunk, csak így le­het ke­res­ni­va­lónk. Azo­kat az eré­nye­ket kell csil­log­tat­nunk min­den ta­lál­ko­zón, me­lyek a Sze­ged ere­jét ad­hat­ják eb­ben a sze­zon­ban. Hogy mik­re gon­do­lok? Több lá­bon ál­lunk, töb­ben is ké­pe­sek le­het­nek ki­ug­ró tel­je­sít­mény­re. Igen jó egy­sé­get al­ko­tunk, mely­ben nin­cse­nek ki­emel­ke­dő sztá­rok, de meg­le­he­tő­sen kom­pakt a ke­re­tünk. Az ide­gen­lé­gi­ó­sok is re­me­kül il­lesz­ked­tek be, mind­hár­man nagy­sze­rű sport­em­be­rek, hasz­nunk­ra lesz­nek” – így Fo­dor Pé­ter.

INGYENJEGYEK
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem dol­go­zói in­gye­nes bér­le­tek biz­to­sí­tá­sá­val ve­het­nek részt a Dél-Kon­strukt SZTE-Szedeák fér­fi ko­sár­lab­da­csa­pat sze­ge­di mér­kő­zé­se­in.
A bér­le­te­ket a mér­kő­zé­se­ket meg­elő­ző­en a fő­ál­lá­sú köz­al­kal­ma­zot­ti jog­vi­szony iga­zo­lá­sá­val a TIK In­for­má­ci­ós Pult­já­nál le­het át­ven­ni ügy­fél­fo­ga­dá­si idő­ben. A bér­le­te­ket, me­lye­ket a mér­kő­zést kö­ve­tő há­rom mun­ka­na­pon be­lül vis­­sza kell szol­gál­tat­ni, az igé­nyek be­ér­ke­zé­si sor­rend­jé­ben oszt­ják ki.
A mér­kő­zé­sek idő­pont­jai el­ér­he­tő­ek a Dél-Kon­strukt SZTE-Szedeák hi­va­ta­los hon­lap­já­ról: http://www.szte-szedeak.hu.
Jó szur­ko­lást!


A mes­ter azt is hang­sú­lyoz­ta: a ha­zai pá­lyán pon­to­kat ér­het a lel­kes kö­zön­ség buz­dí­tá­sa, így na­gyon szá­mít az egye­te­mis­ta druk­ke­rek hang­ere­jé­re is.
Az el­ső (hang)próbát ok­tó­ber 15-én (pén­te­ken) 18 órá­tól le­het meg­ten­ni, ami­kor is nem ki­sebb ri­vá­lis, mint a baj­no­ki cím­vé­dő Zalak­erámia ZTE KK ven­dég­sze­re­pel az újszege­di sport­csar­nok­ban. Öt nap­pal ké­sőbb, ok­tó­ber 20-án 18 órá­tól pe­dig a Pé­csi VSK-Pannonpowert fo­gad­ják Simán­di Ár­pád­ék.

Pin­tér M. La­jos

Bezár