2020. december 5., szombat English version
Archívum  --  2010  --  3. szám - 2010. március 1.  --  Sport
Mély hullámvölgyben a Pick Szeged
Pad­lón a sze­ge­di ké­zi­lab­da, a fel­len­dü­lés után óri­á­sit puf­fan­tak a sze­ge­di já­té­ko­sok. A ka­taszt­ro­fá­lis 2009-es év után – edző­vál­tás, sú­lyos és meg­alá­zó ve­re­ség a Kecs­ke­mét­től – 2010-ben le­mon­dott Lele Amb­rus ügy­ve­ze­tő el­nök, ki­szállt a ké­zi­lab­dá­ból a csa­pat lel­ké­nek is szá­mí­tó Pistrui Lász­ló. Nincs to­vább: nul­lá­ról kell a csúcs fe­lé in­dul­ni.
Címkék: Sport

Nagy a baj a Pick Sze­ged há­za tá­ján. Sze­ged meg­ha­tá­ro­zó ké­zi­lab­da­klub­ja nem csak anya­gi ne­héz­sé­gek­kel küzd. Bol­do­gan em­lék­szünk még a 2006-os ma­gyar­ku­pa-győ­ze­lem­re, a 2007-es baj­no­ki cím­re, majd az újab­b, 2008-as ku­pa­si­ker­re. Az­óta azon­ban ko­moly lej­tő­n a csa­pat, el­ma­rad­tak a ha­zai és nem­zet­kö­zi si­ke­rek: pad­ló­ra ke­rül­tek. A fér­fi csa­pa­tot üze­mel­te­tő Santé Ké­zi­lab­da Kft. több­sé­gi tu­laj­do­no­sa, Pistrui Lász­ló is ki­szállt a ké­zi­lab­dá­ból, ahogy ezt nem­rég Lele Amb­rus is tet­te. A csa­pat tár­sa­dal­mi el­nö­ké­vel, Ujhe­lyi Ist­ván­nal a sze­ge­di ké­zi­lab­da jö­vő­jé­ről be­szél­get­tünk.

pickszeged
Ugrás a semmibe – mindent elölről kell kezdeni a Pick Szegednél.
„A Pick Sze­ged öt év­vel ez­előtt el­kez­dett egy épít­ke­zést, hos­­szú nye­ret­len so­ro­za­tot si­ke­rült meg­tör­nünk a 2006-os pé­csi ku­pa­győ­ze­lem­mel” – kezd­te Ujhe­lyi Ist­ván, majd ki­fej­tet­te: rit­ka és minta­sze­rű vá­ro­si ös­­sze­fo­gás­sal a Szeviép cég hathatós támogatásával, va­la­mint ma­ga­san tar­tott költ­ség­ve­tés­sel ta­lán a legsikeresebb kor­sza­kot él­het­tük át 2006 és 2008 kö­zött. A ha­zai si­ke­rek mel­lett a 2008-as Bar­ce­lo­na el­le­ni idegenbeli győ­ze­lem is a me­ne­te­lést bizonyította.
A Pick Sze­ged meg­emelt tá­mo­ga­tást ka­pott a vá­ros­tól, több ko­moly tá­mo­ga­tót is si­ke­rült az ered­mé­nye­ket pro­du­ká­ló csa­pat­hoz csá­bí­ta­ni. Ujhe­lyi sze­rint ezt a fej­lő­dést nem­csak a szpon­zo­rok, ha­nem a csa­pat mel­lé ál­ló szur­ko­lók is se­gí­tet­ték. A telt há­zas mér­kő­zé­sek ko­moly jegy­be­vé­telt je­len­tet­tek a sze­ge­di ké­zi­lab­da­csa­pat­nak. A 2008-as spa­nyol si­ker után las­san el­ma­rad­tak az ered­mé­nyek: 2009-ben sú­lyos ve­re­sé­get szen­ve­dett a Kecs­ke­mét ott­ho­ná­ban a Ti­sza-par­ti gár­da. Im­már két éve tart a Pick ves­­sző­fu­tá­sa.
„Több ko­moly és né­hány ki­sebb szpon­zor is ki­szállt a ké­zi­lab­dá­ból – a pénz­ügyi vál­ság mi­att –, és ez ko­moly anya­gi prob­lé­mát oko­zott. A já­té­ko­sok szer­ző­dé­se nem tar­tal­maz op­ci­ót vál­ság ide­jé­re. A lé­gi­ó­sok bé­rét euróban kell fi­zet­nünk, a fo­rintgyen­gü­lés pad­ló­ra küld­te a csa­pat gaz­dál­ko­dá­sát: úgy gon­do­lom, nincs to­vább le­fe­lé” – mond­ta Ujhe­lyi Ist­ván. „Dön­töt­tünk: új me­nedzs­ment­re, ve­ze­tés­re van szük­ség. A vál­sá­got kö­ve­tő­en nem le­het a 30 éves mo­dell sze­rint to­vább ha­józ­ni. Új ala­pok­ra kell he­lyez­ni a sze­ge­di ké­zi­lab­dát.”
A tár­sa­dal­mi el­nök el­mond­ta: nem csak a csa­pa­tot, a ve­ze­tő­sé­get is új­já kell épí­te­ni. Ter­vei sze­rint a szak­mai stáb egy hó­na­pon be­lül kész el­kép­ze­lé­sek­kel áll a Pick Sze­ged elé – amely az új irányt mu­tat­hat­ja.
Ar­ról a prob­lé­má­ról, hogy a gár­dát Pick-­ic­sként em­le­ge­tik a szur­ko­lók – a túl sok szerb és egyéb lé­gi­ós mi­att –, Ujhe­lyi Ist­ván el­mond­ta: ősz­től sze­ret­né­nek egy te­het­sé­ges ma­gyar csa­pa­tot in­dí­ta­ni, a Veszp­rém­nek meg­hagy­ják a le­he­tő­sé­get, hogy a túl­duz­zasz­tott költ­ség­ve­té­sé­vel és az ös­­sze­vá­sá­rolt légiósc­sap­atá­val to­vább küzd­jön a nem­zet­kö­zi po­ron­don. Sze­ret­nék a ma­gyar vá­lo­ga­tott ge­rin­cét ad­ni, ki­ne­vel­ni az évek so­rán.
„Az ered­mé­nyek el­ma­ra­dá­sá­val, a nem­zet­kö­zi trend vál­to­zá­sá­val a Pick Sze­ged nem tud­ja tar­ta­ni a ver­seny – és nem is akar­ja” – tet­te hoz­zá Ujhe­ly­i. „Nem tu­dunk Moszk­vá­val, Ham­burg­gal, Bar­ce­lo­ná­val ver­se­nyez­ni. Veszp­rém­ben más a hely­zet: egész Veszp­rém me­gye az egyet­len ké­zi­lab­da­csa­pa­tot tá­mo­gat­ja, sikk bér­le­tet vá­sá­rol­ni, tá­mo­gat­ni a csa­pa­tot, nemcsak a me­gye­szék­he­lyen, ha­nem at­tól 80 ki­lo­mé­ter­re is – az or­szág klub­csa­pa­tá­vá nőt­ték ki ma­gu­kat.”
A Pick Sze­ged tár­sa­dal­mi el­nö­ke, Ujhe­lyi Ist­ván sze­rint pénz­pum­pá­lás­sal sem le­het meg­ál­lí­ta­ni a csa­pat ha­nyat­lá­sát. Az ala­pok­tól kez­de­nek majd épít­kez­ni, en­nek jobb eset­ben két-há­rom év múl­va lát­hat­juk az ered­mé­nyét. A vá­ro­si sport­tá­mo­ga­tás­ról el­mond­ta, Sze­ge­den egész­sé­ges rend­szer mű­kö­dik, a ké­zi­lab­da mel­lett a ko­sár­lab­da, kajak-kenu és a ví­zi­lab­da is ko­moly sze­rep­lő­je a sze­ge­di sport­élet­nek. „A ma­gán­szek­tor­ból ér­ke­ző pénz mel­lé a csa­pa­tok meg­kap­ják a vá­ros tá­mo­ga­tá­sát is” – tet­te hoz­zá. „A fo­cit nem le­het egye­dül ön­kor­mány­za­ti pénz­ből fi­nan­szí­roz­ni. Az után­pót­lást igen­is tá­mo­gat­ni kell, rész­ben az egész­sé­ges élet­mód, rész­ben egy új fo­ci­nem­ze­dék ki­ne­ve­lé­sé­nek le­he­tő­sé­ge mi­att. Ne­kem is hi­ány­zik egy jó NB I-es csa­pat, de vá­ro­si pénz­ből ösz­­sze­vá­sá­rol­ni já­té­ko­so­kat, és gyö­ke­rek, ter­mé­sze­tes fej­lő­dés nél­kül he­lyet ven­ni az él­vo­nal­ban – ab­szo­lút fe­les­le­ges” – fe­jez­te be a be­szél­ge­tést Ujhe­lyi Ist­ván.

Se­ges­vá­ri Csa­ba

Bezár