2023. december 11., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Egytemi élet
Ju­bi­le­u­mi év a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­men
A sze­ge­di fel­ső­ok­ta­tá­si in­teg­rá­ció tíz­éves ju­bi­le­u­ma al­kal­má­ból tar­tott új­évi fo­ga­dást a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem ja­nu­ár 15-én a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban.
Címkék: Egyetemi Élet

Sza­bó Gá­bor rektor év­ér­té­ke­lő be­szé­dé­ben ki­emel­te, hogy a 2009-es év­ben a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem mind a ku­ta­tás, mind az ok­ta­tás te­rü­le­tén fon­tos si­ke­re­ket köny­vel­he­tett el. A gaz­da­sá­gi vál­ság nem ke­rül­te el az SZTE-t, az in­teg­rált tu­do­mány­egye­tem gaz­da­sá­gi ere­jét mu­tat­ja azon­ban, hogy nem volt szük­ség cso­por­tos lét­szám­le­épí­tés­re.

jubileum2
2009-­ben az SZTE a ku­ta­tás és az ok­ta­tás te­rü­le­tén is fon­tos si­ke­re­ket köny­vel­he­tett el.
Az ös­­sze­fo­gás az ok­ta­tás te­rü­le­tén is si­ke­re­ket ho­zott, a sze­ge­di a ha­zai fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek kö­zül az egyet­len, ahol az alap­kép­zés­hez szük­sé­ges kred­itek egy­har­ma­dát bár­me­lyik ka­ron meg­sze­rez­he­tik a hall­ga­tók. A ta­nár­kép­zés a sze­ge­di fel­ső­ok­ta­tás egyik leg­fon­to­sabb ki­tö­ré­si pont­ja, az el­múlt idő­szak ta­pasz­ta­la­tai alap­ján azon­ban biz­to­san ál­lít­ha­tó, a le­en­dő pe­da­gó­gu­sok ok­ta­tá­sa a je­len­le­gi két­cik­lu­sú for­má­ban nem foly­tat­ha­tó, s ezen a te­rü­le­ten vissza kell ál­lít­a­ni az osz­tat­lan kép­zést. Az uni­ver­si­tas tu­do­má­nyos és ok­ta­tá­si te­vé­keny­sé­gét is­mer­ve Sza­bó Gá­bor biz­tos ab­ban, hogy ta­vas­­szal a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem el­nye­ri a ku­ta­tó­egye­te­mi cí­met.
Az idei esz­ten­dő leg­fon­to­sabb fel­ada­ta­i­nak a meg­kez­dett fej­lesz­té­sek be­fe­je­zé­sét, a mes­ter­kép­zé­sek fej­lesz­té­sét, a bache­lor sza­kok át­te­kin­té­sét és a ré­gió be­teg­el­lá­tá­sa szem­pont­já­ból kulcs­fon­tos­sá­gú sze­ge­di egész­ség­ügyi in­teg­rá­ció be­fe­je­zé­sét ne­vez­te a professzor.
Be­szé­dé­ben a rektor ki­tért a pá­lyá­za­ti si­ke­rek nyo­mán in­du­ló fej­lesz­té­sek­re is. Ezek kö­zül a leg­je­len­tő­sebb az új kli­ni­kai tömb épí­té­se, amel­­lyel gaz­da­god­ni fog az SZTE, s ja­vul a ré­gió egész­ség­ügyi el­lá­tá­sa.
A rek­tor hang­sú­lyoz­ta, hogy a ta­va­lyi év és egyút­tal az el­jö­ven­dő évek si­ke­rei is nagy­ban kö­szön­he­tők a sze­ge­di fel­ső­ok­ta­tás in­teg­rá­ci­ó­já­nak, s kü­lön kö­szö­ne­tét fe­jez­te ki az uni­ver­si­tas előd­in­téz­mé­nye­i­nek ve­ze­tői ál­tal vég­zett ki­emel­ke­dő mun­ká­ért is.
A rek­tor be­szé­de és pre­zen­tá­ci­ó­ja után be­mu­tat­ták az in­teg­rá­ció tisz­te­le­té­re, Újszászi Ilo­na szer­kesz­té­sé­ben ké­szült, „A sze­ge­di fel­ső­ok­ta­tá­si in­teg­rá­ció tör­té­ne­te (1581-2010), ahogy a rek­to­rok, fő­igaz­ga­tók lát­ják” cí­mű kö­te­tet. A ki­ad­ványt Bernáth Ár­pád és Csanády Mik­lós lek­to­rok mél­tat­ták.
A ren­dez­vé­nyen Pro Uni­ver­si­tate dí­jat ad­tak át Ga­lam­bos Gá­bor­nak, a Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Kar Al­kal­ma­zott Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi In­té­zet In­for­ma­ti­ka Al­kal­ma­zá­sai Tan­szék tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi ta­ná­rá­nak, a kar dé­kán­já­nak.

F. J.

Bezár