2022. június 29., szerda English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Egytemi élet
Egytemi élet
Több mint 900 mil­lió fo­rint az össze­ge an­nak a szer­ző­dés­nek, ame­lyet ja­nu­ár 13-án írt alá Sza­bó Gá­bor rek­tor és Sza­l­a­dos Lász­ló, a Mér­nö­ki Kar új épü­le­té­nek épí­tő­je, a KÉSZ Zrt. ve­zér­igaz­ga­tó­ja.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. február 20.
A ko­ráb­bi esz­ten­dők­höz ha­son­ló­an csak­nem négy­szá­zan – Sze­ged és a ré­gió tu­do­má­nyos, kul­tu­rá­lis, gaz­da­sá­gi és po­li­ti­kai éle­té­nek sze­rep­lői – vet­tek részt a Sze­ged El­ső Lions Club és a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem im­már ha­to­dik kö­zös – a jó­té­kony­sá­gi szer­ve­zet ren­dez­vé­nye­i­nek so­rá­ban pe­dig ti­ze­dik – bál­ján az SZTE Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­já­ban.
Címkék: Egyetemi Élet

A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem és a Struk­tu­rá­lis Ala­pok Prog­ram­iro­da ve­ze­tői Szé­kely Ta­más egész­ség­ügyi mi­nisz­ter, Hiller Ist­ván ok­ta­tá­si és kul­tu­rá­lis mi­nisz­ter, Ujhe­lyi Ist­ván ál­lam­tit­kár, va­la­mint Botka Lász­ló pol­gár­mes­ter je­len­lét­ében 12 mil­li­árd fo­rin­tos tá­mo­ga­tá­si szer­ző­dést ír­tak alá az új in­teg­rált sze­ge­di mag­kór­ház meg­épí­té­sé­re ja­nu­ár 14-én.

Címkék: Egyetemi Élet
A sze­ge­di fel­ső­ok­ta­tá­si in­teg­rá­ció tíz­éves ju­bi­le­u­ma al­kal­má­ból tar­tott új­évi fo­ga­dást a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem ja­nu­ár 15-én a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. február 20.
Ön pró­bál­ta már? Fény­tö­rés, rez­gés, lé­zer? Ja­nu­ár 30-án a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Fi­zi­kus Tan­szék­cso­port­ja im­már ne­gye­dik al­ka­lom­mal ren­dez­te meg a Fi­zi­ka Nap­ját, me­lyen lát­vá­nyos kí­sér­le­te­ket cso­dál­hat­tak meg az ér­dek­lő­dők test­kö­zel­ből, ér­de­kes mű­sze­rek­kel ta­lál­koz­hat­tak, és meg­is­mer­ked­het­tek fi­zi­kai je­len­sé­gek­kel s azok tu­do­má­nyos ma­gya­rá­za­tá­val is. A ren­dez­vény egyik fő cél­ja, hogy a fi­zi­kát nép­sze­rű­sít­se a kö­zép­is­ko­lás­ok szá­má­ra.
Címkék: Egyetemi Élet
Ta­valy lett vol­na het­ven­éves a hat éve el­hunyt tör­té­nész­pro­fesszor, Kristó Gyu­la. Az SZTE BTK Tör­té­ne­ti In­té­zet a pro­fesz­­szor ok­ta­tói mun­ká­ja előtt is tisz­te­leg­ve tan­ter­met ne­ve­zett el a kö­zép­kor­ász­ról, és egy em­lék­táb­la ava­tá­sá­val is tisz­te­leg­tek em­lé­ke előtt ja­nu­ár 28-án.
Címkék: Egyetemi Élet
Iz­gal­mas elő­adá­sok, vál­to­za­tos té­mák, nép­sze­rű elő­adók vár­ják az ér­dek­lő­dő­ket feb­ru­ár 17-től szer­da es­tén­ként a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged elő­adá­sa­in a TIK kong­res­­szu­si ter­mé­ben.
Címkék: Egyetemi Élet
A far­san­gi ün­nep­ség­gel vet­ték hi­va­ta­lo­san is bir­to­kuk­ba az uni­ver­si­tas leg­if­jabb pol­gá­rai az egye­te­mi óvo­da mint­egy 50 mil­lió fo­rint­ból kí­vül-be­lül fel­újí­tott épü­le­tét, ahol im­már biz­to­sí­tot­tak a fel­té­te­lek a le­en­dő óvó­pe­da­gó­gu­sok szín­vo­na­las gya­kor­la­ti kép­zé­sé­hez is.
Címkék: Egyetemi Élet
2010. február 14.
Bezár