2023. december 11., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Egytemi élet
Ki­nyíl­tak a la­bo­rok
Ön pró­bál­ta már? Fény­tö­rés, rez­gés, lé­zer? Ja­nu­ár 30-án a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Fi­zi­kus Tan­szék­cso­port­ja im­már ne­gye­dik al­ka­lom­mal ren­dez­te meg a Fi­zi­ka Nap­ját, me­lyen lát­vá­nyos kí­sér­le­te­ket cso­dál­hat­tak meg az ér­dek­lő­dők test­kö­zel­ből, ér­de­kes mű­sze­rek­kel ta­lál­koz­hat­tak, és meg­is­mer­ked­het­tek fi­zi­kai je­len­sé­gek­kel s azok tu­do­má­nyos ma­gya­rá­za­tá­val is. A ren­dez­vény egyik fő cél­ja, hogy a fi­zi­kát nép­sze­rű­sít­se a kö­zép­is­ko­lás­ok szá­má­ra.
Címkék: Egyetemi Élet

Mi­lyen az a kö­röm­lakk-szi­vár­vány? Mi­lyen el­ven mű­kö­dik a ho­log­ram? Ilyen és ha­son­ló kér­dé­sek­re kap­hat­tak vá­laszt a Fi­zi­ka Nap­já­ra el­lá­to­ga­tók a Dóm tér 9. szám alat­t. A de­monst­rá­ci­ós kí­sér­le­tek és a nyi­tott la­bo­rok lá­to­ga­tá­sa már 9 óra­kor el­kez­dő­dött, és min­den­hol szép szá­mú ér­dek­lő­dő­vel ta­lál­koz­hat­tunk.

Be­mu­tat­ko­zik a tan­szék­cso­port

labor
A Fizika Napján optikai kísérleteket is láthattak az érdeklődők. Fo­tó: szegy
Min­den­na­pi fi­zi­ka, nanovilág és szu­per­lé­zer – a fi­zi­ka iránt ér­dek­lő­dők­nek rend­kí­vül szé­les pa­let­tát kí­nált a Fi­zi­kus Tan­szék­cso­port ren­dez­vé­nye.
Hor­váth Zol­tán szer­ve­ző, a tan­szék­cso­port ok­ta­tó­ja el­mond­ta: a ren­dez­vény cél­ja, hogy meg­is­mer­tes­sék a Fi­zi­kus Tan­szék­cso­port ok­ta­tá­si és ku­ta­tá­si mun­ká­ját. ő és kol­lé­gái pél­dá­ul op­ti­ká­val kap­cso­la­tos kí­sér­le­te­ket mu­tat­tak be a fény­po­la­ri­zá­ci­ó­tól a hul­lám­ta­nig.
Fo­lya­ma­to­san nagy­já­ból száz kö­rü­li lá­to­ga­tó­ról szá­mol­tak be a szer­ve­zők, a szép szám­mal ér­ke­ző kö­zép­is­ko­lás­ok el­ső­sor­ban a kí­sér­le­tek fe­lől kér­dez­tek a la­bor­ban, de le­he­tő­sé­gük volt a tan­szék­cso­por­ton fo­lyó ok­ta­tás­sal, fel­vé­te­li­vel kap­cso­la­tos in­for­má­ci­ó­kat is kap­ni.

Hul­lá­mok és mik­ro­szkóp

A hul­lá­mok­kal kap­cso­la­tos alap­ve­tő kí­sér­le­te­ket szem­lél­tet­te pél­dá­ul Hanyec Ist­ván har­mad­éves PhD-hallgató. Ná­la egy me­den­cé­ben egy acél­lap kel­tet­te fo­lya­ma­to­san a hul­lá­mo­kat. A szer­ke­zet se­gít­sé­gé­vel meg­fi­gyel­he­tő, ho­gyan vi­sel­ked­nek a hul­lá­mok, ha kü­lön­bö­ző aka­dá­lyo­kat he­lye­zünk elé­jük, vagy lát­ha­tó­vá te­het­jük pél­dá­ul, mi­ként gyűj­ti ösz­­sze a ho­mo­rú tü­kör a fényt – ma­gya­ráz­ta a dok­toran­dusz.
Egy má­sik la­bor­ban Ko­pasz Ka­ta­lin har­mad­éves PhD-hallgató töb­bek kö­zött az anyag­fe­lü­le­tek vizs­gá­la­tát vég­ző rej­té­lyes ne­vű ato­mi erő mik­ro­szkóp mo­dell­jét mu­tat­ta be. Az anyag­min­ta fö­lött, a fel­szí­né­hez na­gyon kö­zel mo­zog egy tű, ez­zel vizs­gál­ják a fe­lü­le­tet, a tű és a min­ta köl­csön­ha­tá­sán ala­pul a mű­kö­dés. Mi­vel azon­ban ezek na­gyon ki­csi moz­gá­sok, lé­zer­fén­­nyel na­gyít­ják fel őket. Ma a nyi­tott la­bo­rok­ban meg le­het néz­ni a va­ló­di mik­ro­szkó­pot is, itt pe­dig meg­ért­he­tő, ho­gyan mű­kö­dik – hív­ta fel a fi­gyel­met Ko­pasz Ka­ta­lin.

Bá­to­rí­tást ad­hat az ELI

Ön­ma­gá­ban is nagy szük­ség van ar­ra, hogy a ter­mé­szet­tu­do­má­nyos pá­lyák fe­lé for­dul­ja­nak a fi­a­ta­lok. Az egyik leg­fon­to­sabb prob­lé­ma ugyan­is, amel­­lyel a ma­gyar gaz­da­ság­nak a kö­vet­ke­ző évek­ben szem­be kell néz­nie, az az, hogy nem lesz elég mű­sza­ki és ter­mé­szet­tu­do­má­nyos szak­em­ber – mond­ta el la­punk­nak Sza­bó Gá­bor aka­dé­mi­kus, aki az ELI (Extreme Light Infra­struc­ture) vagy más né­ven szu­per­lé­zer pro­jekt­fe­le­lő­se­ként tar­tott elő­adást a még az idén el­in­du­ló pá­rat­lan fej­lesz­tés­ről. Elő­adá­sá­ban utalt ar­ra, hogy a nyílt na­pon nagy tel­je­sít­mé­nyű – per­sze nem az ELI ka­te­gó­ri­á­já­ba eső – lé­ze­rek­ből is íze­lí­tőt kap­hat­tak az ér­dek­lő­dők. „Sze­ge­den az ELI kü­lö­nös ak­tu­a­li­tást ad a ter­mé­szet­tu­do­má­nyos szak­em­ber­hi­ány kér­dé­sé­nek, hi­szen en­nek a pro­jekt­nek a si­ke­re Ma­gyar­or­szág szá­má­ra is je­len­tős mér­ték­ben azon mú­lik, hogy lesz­nek-e olyan fi­a­ta­lok, aki­ket fel tu­dunk ké­szí­te­ni ar­ra, hogy az ELI-nél te­vé­keny­ked­je­nek. Mi er­re ké­szek va­gyunk, de eh­hez ide kell je­lent­kez­niük a fi­a­ta­lok­nak” – ös­­szeg­zett a pro­fes­­szor.

A. M.

Bezár