2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Egytemi élet
Ki­tün­te­té­sek az SZTE ok­ta­tó­i­nak
Címkék: Egytemi Élet
Ja­nu­ár 22-én a Ma­gyar Kul­tú­ra Nap­ja al­kal­má­ból az ok­ta­tá­si és kul­tu­rá­lis mi­nisz­ter szak­mai el­is­me­ré­se­ket adott át a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem két ok­ta­tó­já­nak. Szent-Györ­gyi Al­bert-dí­jat ka­pott Kir­ic­si Im­re (rek­torhe­lyettes, tszv. egye­te­mi ta­nár – TTIK Al­kal­ma­zott és Kör­nye­ze­ti Ké­mi­ai Tan­szék). Az Apá­czai Cse­re Já­nos-dí­jat ve­het­te át Szabóné Ré­vész Pi­ros­ka (in­té­zet­ve­ze­tő egye­te­mi ta­nár – GYTK Gyó­gysz­ertech­noló­giai Tan­szék). Az el­is­me­ré­sek­hez szív­ből gra­tu­lá­lunk!
Bezár