2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Egytemi élet
Sze­mesz­ter­nyi­tó elő­adá­soka JGYPK-n
Címkék: Egytemi Élet

A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Ka­rán ne­gye­dik al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg a Sze­mesz­ter­nyi­tó Elő­adá­so­kat, ez­út­tal a Konf­lik­tus tárgy­kör­ben. A feb­ru­ár 5-i re­fe­rá­tu­mok im­má­ron ha­gyo­má­nyo­san egy meg­ha­tá­ro­zott té­ma kö­ré szer­ve­ződ­nek, így a meg­hí­vott elő­adók kü­lön­bö­ző tár­sa­dal­mi, mű­vé­sze­ti, il­let­ve tör­té­nel­mi as­pek­tus­ból kö­ze­lít­het­ték meg a konf­lik­tu­sok ter­mé­sze­tét.
Démuth Ág­nes pszi­cho­ló­gus a Konf­lik­tus a hét­köz­nap­ok­ban cí­mű elő­adá­sá­ban hang­sú­lyoz­ta, hogy az ös­­sze­üt­kö­zé­sek min­dig vá­lasz­tá­si hely­ze­te­ket, dön­té­si le­he­tő­sé­ge­ket je­len­te­nek, me­lyek el­sőd­le­ge­sen ak­kor lép­nek fel, ha két sze­mély at­ti­tűd­jei, ér­de­kei el­tér­nek egy­más­tól. Az el­len­té­tek konst­ruk­tív meg­ol­dá­sa csak ak­kor le­het­sé­ges, ha bé­ké­ben va­gyunk ön­ma­gunk­kal, po­zi­tí­van ér­té­kel­jük sa­ját ma­gun­kat, így a má­sik em­ber­hez is meg­fe­le­lő­en tu­dunk vi­szo­nyul­ni. A pszi­cho­ló­gi­ai meg­kö­ze­lí­tés után a mű­vé­szet és a tu­do­mány konf­lik­tu­sa ke­rült elő­tér­be Sze­ke­res Fe­renc gra­fi­kus­mű­vész be­mu­ta­tó­já­ban, aki ki­emel­te, hogy a mű­vé­szet­nek ugyan­úgy, mint a tu­do­mány­nak a leg­na­gyobb ki­hí­vá­sa az al­ko­tók és a vi­lág vi­szo­nyá­nak az elem­zé­se. A tu­do­mány va­ló­já­ban ben­ne van a mű­vé­szet­ben, s ne­he­zen le­het el­dön­te­ni, hogy me­lyik a fon­to­sabb. „Ak­kor tu­dunk iga­zán ki­tel­je­sed­ni, ha a mű­vé­szet és a tu­do­mány is je­len van az éle­tünk­ben, egyen­súly­ban tart­ja a lel­kün­ket” – mond­ta elő­adá­sa zá­ra­sa­ként. Ezt kö­ve­tő­en a 16-17. szá­za­di csa­ta­ze­né­ben és tán­cok­ban ér­vény­re jut­ta­tott konf­lik­tu­sok­ról hall­gat­ha­tott meg a kö­zön­ség egy re­fe­rá­tu­mot, me­lyet Ko­vács Gá­bor kar­ve­ze­tő kü­lön­bö­ző da­lok­kal is il­luszt­rált. A Sze­mesz­ter­nyi­tó utol­só elő­adá­sá­ban a tör­té­ne­lem vi­lá­gá­ban fel­lel­he­tő konf­ron­tá­ci­ók ke­rül­tek a kö­zép­pont­ba. T. Mol­nár Gi­zel­la tör­té­nész a ma­gyar­or­szá­gi nem­ze­ti­sé­gek kö­zöt­ti el­len­té­tek ki­ala­ku­lá­sá­nak oka­it vá­zol­ta fel, me­lyek sze­rin­te el­sőd­le­ge­sen a gaz­da­sá­gi le­ma­ra­dás­ban, a szét­ta­golt­ság­ban, va­la­mint a mo­der­ni­zá­ció hi­á­nyá­ban ke­re­sen­dők.
A szín­vo­na­las elő­adá­so­kat kö­ve­tő­en Tóth Szerge­j, a JGYPK dékán­helyettese hi­va­ta­lo­san is meg­nyi­tott­nak nyil­vá­ní­tot­ta a 2009/2010-es tan­év má­so­dik sze­mesz­te­rét, me­lyet a ren­dez­vény­nek kö­szön­he­tő­en hasz­nos tu­dás­anyag­gal gaz­da­god­va kezd­het­tek meg a hall­ga­tók.

Du­dás Szil­via

Bezár