2023. december 2., szombat English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Egytemi élet
Szer­ző­dé­s az MK új épü­le­té­ről
Több mint 900 mil­lió fo­rint az össze­ge an­nak a szer­ző­dés­nek, ame­lyet ja­nu­ár 13-án írt alá Sza­bó Gá­bor rek­tor és Sza­l­a­dos Lász­ló, a Mér­nö­ki Kar új épü­le­té­nek épí­tő­je, a KÉSZ Zrt. ve­zér­igaz­ga­tó­ja.
Címkék: Egyetemi Élet

A be­ru­há­zás a TIOP-1.3.1 „A Dél-al­föl­di Tu­dás­pó­lus fel­ső­ok­ta­tá­si inf­rast­ruk­tú­rá­já­nak fej­lesz­té­se” cí­mű pá­lyá­zat tá­mo­ga­tá­sá­val va­ló­sul meg. A Mér­nö­ki Kar alap­ve­tő gya­kor­la­ti ok­ta­tá­si te­re­it, a gya­kor­la­ti tan­szé­kek­kel, il­let­ve szá­mos la­bor­ral együtt a Moszk­vai krt. 9. szám alatt épí­tik ki az ott meg­lé­vő je­len­le­gi épü­let­tömb­ben rész­le­ges funk­ció­vál­tás­sal és a 9. szám alat­ti tel­ken új in­gat­lan épí­té­sé­vel, mely a gya­kor­la­ti kép­zés­sel fog­lal­ko­zó szak­tan­szé­kek, la­bo­rok, ok­ta­tá­si te­rek el­he­lye­zé­sé­re szol­gál majd.

A nagy be­ru­há­zás

mk
Az új Moszkvai körúti épület látványtervei. Fo­tó: Segesvári Csaba
Az új lé­te­sít­mény hasz­nos alap­te­rü­le­te több mint 3 ezer négy­zet­mé­ter lesz, a szer­ző­dés fő­ös­­sze­ge: brut­tó 917.364.371 fo­rint. A mun­ká­la­tok a szer­ző­dés­kö­tést kö­ve­tő 45 na­pon be­lül el­kez­dőd­nek, a tel­je­sí­té­si ha­tár­idő 245 nap. A ter­vek sze­rint az év vé­gé­re a Mér­nö­ki Kar már hasz­ná­lat­ba ve­he­ti a komp­le­xu­mot. Majó Zol­tán, az egye­tem fej­lesz­té­si igaz­ga­tó­ja a pro­jekt be­mu­ta­tá­sa­kor el­mond­ta: az SZTE Mér­nö­ki Kar épü­let­komp­le­xu­má­nak költ­sé­ge meg­ha­lad­ja majd az egy­mil­li­árd fo­rin­tot a ter­ve­zés­sel együt­t.

A „zöld ház”

A kar új ott­ho­ná­nak ki­ala­kí­tá­sa­kor a leg­újabb tech­no­ló­gi­á­kat fog­ják fel­hasz­nál­ni, köz­tük olyan épí­té­sze­ti vív­má­nyo­kat, me­lyek az ott ta­nu­ló hall­ga­tók szá­má­ra egy-­e­gy tech­no­ló­gia szem­lél­te­té­sé­re is al­kal­ma­sak. Gon­dol­tak a jö­vő­re is: jól bő­vít­he­tő és át­ala­kít­ha­tó konst­ruk­ci­ót ál­mod­tak meg a szak­em­be­rek. A kor­sze­rű tech­no­ló­gia az al­ter­na­tív ener­gia­for­rás­ok ki­hasz­ná­lá­sá­ban is meg­mu­tat­ko­zik. Ma­gyar­or­szá­gon elő­ször al­kal­maz­zák az úgy­ne­ve­zett plani­bel tri üveg­tech­no­ló­gi­át, mely a té­li idő­szak­ban a nap­su­gár­zás ál­tal ger­jesz­tett hőt el­nye­li, de nem en­ge­di ki. Emel­lett geo­ter­mi­kus fű­té­si és hű­té­si rend­sze­re lesz az épü­let­nek. Kor­sze­rű ledtech­nológiát épí­te­nek be, il­let­ve egy mini-­so­lar rend­szert is, amely se­gít­sé­gé­vel az ener­gia­szük­ség­let egy ré­szét ma­gá­nak ter­me­li az épü­let. A köz­pont alatt mély­ga­rázst ala­kí­ta­nak ki, és nem ma­rad­nak el a pi­he­nés­re is szol­gá­ló zöld te­rü­le­tek sem.
Sza­l­a­dos Lász­ló az ün­ne­pé­lyes alá­írás­kor el­mond­ta: a leg­na­gyobb ér­de­kes­ség, amely a kar le­en­dő épü­le­té­ben rej­lik, az a zöld ener­gia, ami előtt a KÉSZ is kí­ván­csi­an áll. „Min­den erőn­ket be­vet­jük, hogy ki­hoz­zuk be­lő­le azt, amit a mai kor­ban el le­het ér­ni” – ígér­te a ve­zér­igaz­ga­tó.

So­ha nem lá­tott fej­lesz­tés az SZTE-n

Sza­bó Gá­bor, az SZTE rek­to­ra, a Mér­nö­ki Kar pro­fes­­szo­ra az alá­írás­kor el­mond­ta: egy nagy ál­ma fog meg­va­ló­sul­ni egy ilyen kor­sze­rű, az ok­ta­tást, ku­ta­tás-fej­lesz­tést ki­szol­gá­ló épü­let­tel. So­ha nem fej­lesz­tett még az egye­tem egy éven be­lül en­­nyi­ből, mint most, ami­kor több mint 20 mil­li­árd fo­rin­tos fej­lesz­té­si tá­mo­ga­tás ér­ke­zik. Az inf­rast­ruk­tu­rá­lis be­ru­há­zá­sok nagy lép­té­kek­ben ha­lad­nak, hi­szen egy­szer­re több he­lyen már el­kez­dő­dött, vagy idén kez­dő­dik az épít­ke­zés. „A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem egy jól át­gon­dolt stra­té­gia men­tén fej­lő­dik, ame­lyet még 2003/2004-ben – el­ső rek­tor­rá vá­lasz­tá­som­kor – al­kot­tunk meg. Már ak­kor is hang­sú­lyoz­tam, hogy ki­emel­ten fej­lesz­te­ni kell a mű­sza­ki és ter­mé­szet­tu­do­má­nyos kép­zést. A tar­ta­lom­fej­lesz­tés után most már az inf­rast­ruk­tu­rá­lis újí­tá­sok ál­lo­má­sá­hoz ér­kez­tünk" – ös­­szeg­zett a rek­tor.

A. M.

Bezár