2020. október 28., szerda English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Fókusz
Nem született döntés
A két pá­lyá­zó – Sza­bó Gá­bor és Wittmann Ti­bor – kö­zül egyik sem kap­ta meg az SZTE rek­to­ri poszt­já­nak be­töl­té­sé­hez szük­sé­ges két­har­ma­dos tá­mo­ga­tást a sze­ná­tus tag­ja­i­tól, így új pá­lyá­za­tot ír­nak ki. A kö­vet­ke­ző vá­lasz­tás há­rom-négy hó­na­pon be­lül vár­ha­tó.
Címkék: RektorFókusz

A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem sze­ná­tu­sa már­ci­us 8-án tar­tot­ta rek­tor­vá­lasz­tó ülé­sét. A negy­ven­ki­lenc ta­gú tes­tü­let ar­ról dönt­he­tett, a két pá­lyá­zó, Sza­bó Gá­bor je­len­le­gi rek­tor, az SZTE Mér­nö­ki Ka­rá­nak pro­fes­­szo­ra és Wittmann Ti­bor, az SZTE I. Bel­gyó­gyá­sza­ti Kli­ni­ká­já­nak ve­ze­tő­je kö­zül ki le­gyen az, aki 2010. jú­li­us 1-je és 2014. jú­ni­us 30-a kö­zött irá­nyít­ja az in­téz­ményt.

rektor
Sem Wittmann Tibor, sem Szabó Gábor nem kapta meg a szavazatok kétharmadát. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba

Az ülé­sen a je­löl­tek 10-10 perc­ben mu­tat­ták be prog­ram­ju­kat, majd a sze­ná­tus tag­jai kér­dé­se­ket te­het­tek vol­na föl, és le­he­tő­sé­gük volt vé­le­mé­nyük meg­fo­gal­ma­zá­sá­ra is, ám nem éltek ezzel. A rek­to­ri poszt be­töl­té­sé­hez mind­két je­lölt­nek a sza­va­za­tok két­har­madá-ra volt szük­sé­ge, Sza­bó Gá­bor­nak azért, mert 2003 és 2006 után im­már har­ma­dik rek­to­ri man­dá­tu­má­ra kan­di­dált, Wittmann Ti­bor­nak pe­dig azért, mert a cik­lus alatt be­töl­ti 65. élet­év­ét. Az el­ső sza­va­zá­si kör­ben Sza­bó Gá­bor 27, Wittmann Ti­bor 13 vok­sot ka­pott, ki­len­cen pe­dig ér­vény­te­len sza­va­za­tot ad­tak le. A má­so­dik kör­ben már csak Sza­bó Gá­bor ne­ve ke­rült a sza­va­zó­lap­ra, mi­vel ko­ráb­ban 50 szá­za­lék fö­löt­ti tá­mo­ga­tást szer­zett. A je­len­le­gi rek­tor meg­vá­lasz­tá­sát a 44 ér­vé­nyes sza­va­za­tot le­adó sze­ná­tor kö­zül a szük­sé­ges har­minc­há­rom he­lyett har­min­can tá­mo­gat­ták, így a vá­lasz­tás ered­mény­te­len volt.
Az SZTE rek­to­ri poszt­já­ra egy-más­fél hó­na­pon be­lül új pá­lyá­za­tot ír­nak ki, a vá­lasz­tás­ra pe­dig még a je­len­le­gi rek­to­ri cik­lus vé­ge, va­gyis jú­ni­us 30-a előtt sor ke­rül­het.
Sza­bó Gá­bor rek­tor la­punk­nak el­mond­ta, ver­seny­ké­pes­nek tart­ja pá­lyá­za­tát, s, hogy ez így van, mu­tat­ja a har­minc sze­ná­tor tá­mo­ga­tó sza­va­za­ta. A pro­fes­­szor úgy lát­ja, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem jö­vő­je szem­pont­já­ból fon­to­sak a dol­go­za­tá­ban fel­ve­tett kér­dé­sek és meg­ol­dá­si ja­vas­la­tok, ezért a kö­vet­ke­ző rek­to­ri pá­lyá­zat­ra is je­lent­kez­ni fog. Wittmann Ti­bor az új pá­lyá­zat rész­le­te­i­nek is­me­re­té­ben dönt az in­du­lás­ról.

F. J. – P. M. L.

Bezár