2020. szeptember 25., péntek English version
Archívum  --  2009  --  12. szám - 2009. november 23.  --  Katedra
Katedra
2009. november 26.
Nem so­kan di­cse­ked­het­nek az­zal, hogy fel­ső­fo­kú ta­nul­má­nya­ik so­rán so­sem buk­tak meg vizs­gán. Még ke­ve­seb­ben van­nak, akik sum­ma cum laude vég­zik el az or­vo­si egye­te­met. Olyan pe­dig, aki­nek a ta­nul­má­nyi ered­mé­nye kö­zép­is­ko­lá­tól kezd­ve a dok­to­ri vizs­gá­kig ki­tű­nő volt, rit­ka, mint a fe­hér hol­ló. Sztri­ha Lász­ló, a Ne­u­ro­ló­gi­ai Kli­ni­ka ta­nár­se­géd­je a fe­hér hol­lók szűk tá­bo­rá­hoz tar­to­zik.
Címkék: Katedra
Bezár