2020. augusztus 8., szombat English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
Bi­cik­li-szép­ség­ver­seny a Föld Nap­ján
Címkék: Egyetemi életFöld Napja

A Föld Nap­já­val kap­cso­la­tos prog­ram­so­ro­za­ton be­lül ke­rült sor áp­ri­lis 22-én a bi­cik­li-szép­ség­ver­seny­re a TIK előt­t. Ahogy Fa­ze­kas Anett ren­dez­vény­as­­szisz­tens la­punk­nak el­mond­ta, a dön­tő pon­to­zá­si szem­pont nem is an­­nyi­ra a ke­rék­pár­ok külc­sínye volt, sok­kal in­kább az, hogy a ver­se­nyen in­du­ló egye­te­mi pol­gá­rok mi­lyen kap­cso­lat­ban áll­nak drót­sza­marukkal, il­let­ve men­­nyi­re tu­da­to­san hasz­nál­ják azt. A ki­lenc in­du­ló­nak a bi­cik­li tör­té­ne­té­ről is be­szél­nie kel­lett, il­let­ve egy-­e­gy sze­mé­lyes hang­vé­te­lű üze­ne­tet is el­mond­hat­tak. A zsű­ri tag­jai, Keve­házi Ka­ta­lin, az Egye­te­mi Könyv­tár fő­igaz­ga­tó-he­lyet­te­se, Ré­vész Ba­lázs mar­ke­ting- és kom­mu­ni­ká­ci­ós igaz­ga­tó, va­la­mint Sza­bó Jó­zsef, a SZTE Sport­köz­pont­já­nak ve­ze­tő­je vé­gül Far­kas Ádám és ke­rék­pár­ja ja­vá­ra dön­töt­tek. A kép­ze­let­be­li do­bo­gó má­so­dik fo­ká­ra Meg­ad­ja Dó­ra tol­hat­ta fel bi­cik­li­jét, a har­ma­dik­ra pe­dig Strausz Zol­tán. A szép­ség­ver­se­nyen kí­vül a TIK to­váb­bi szí­nes prog­ram­kí­ná­lat­tal vár­ta lá­to­ga­tó­it a Föld Nap­ja al­kal­má­ból, töb­bek kö­zött tíz­fős cso­por­tok te­kint­het­ték meg, ho­gyan mű­kö­dik a könyv­tár gé­pé­sze­ti rend­sze­re, va­la­mint be­mu­ta­tót tar­tot­tak a sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tés fon­tos­sá­gá­ról és az el­he­lye­zett kon­té­ne­rek he­lyé­ről is. A Green­peace be­mu­tat­ko­zó stan­dot ál­lí­tott fel, va­la­mint a nap fo­lya­mán hos­­szabb-rö­vi­debb fil­me­ket le­he­tett meg­te­kin­te­ni a köz­pont­ban. A kör­nye­zet­tu­da­tos ma­ga­tar­tás je­gyé­ben to­váb­bi ese­mé­nyek tör­tén­tek, sport­prog­ra­mok, az Uni­ver­si­tas Kht. és a SZTE Al­ma Ma­ter kö­zös fa­ül­te­té­se, ku­pak- és pa­pír­gyűj­tés, me­lyek­ről itt szá­mo­lunk be rész­le­te­seb­ben.

Sz. N.

Bezár