2020. augusztus 3., hétfő English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
El­in­dult az SZTE új hon­lap­ja
El­in­dult a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem mo­dern, fej­lett, in­teg­rált ke­re­ső­rend­szer­rel el­lá­tott hon­lap­ja. Az új por­tál min­den te­kin­tet­ben meg­fe­lel a 21. szá­za­di ki­hí­vá­sok­nak és el­vá­rá­sok­nak, így töb­bek kö­zött olyan „web kettes” al­kal­ma­zá­sok hasz­ná­la­tát is le­he­tő­vé te­szi, mint az online fo­ga­dó­óra és a hí­rek kom­mentelése.
2009. áp­ri­lis 20-tól min­den­ki szá­má­ra el­ér­he­tő­vé vált az SZTE tar­tal­má­ban és dizájn­jában is meg­újult hon­lap­ja. A meg­fe­le­lő tech­no­ló­gi­ai hát­tér­re épü­lő, át­fo­gó és ak­tu­á­lis in­for­má­ci­ót nyúj­tó WEBRA 3.0 rend­szer sok­kal mo­der­nebb, fej­let­tebb, ru­gal­ma­sab­ban ke­zel­he­tő és fel­hasz­ná­ló­ba­rát webes fe­lü­le­tet kí­nál a lá­to­ga­tók­nak.
Az inter­netezési szo­ká­sok át­ala­ku­lá­sá­val és a webes meg­ol­dá­sok fej­lő­dé­sé­vel lé­pést tart­va az egye­tem online meg­je­le­né­se igyek­szik a kö­zös­ség ál­tal te­rem­tett ér­ték, tar­ta­lom meg­je­le­ní­té­sé­re. A por­tá­lon a „web kettes” meg­ol­dá­sok leg­mar­kán­sab­ban az Agóra me­nü­pont­ban je­len­nek meg, ahol az egye­te­mi pol­gá­rok tud­nak majd kér­dé­se­ket fel­ten­ni, üze­ne­te­ket kül­de­ni – el­ső al­ka­lom­mal 2009. áp­ri­lis 27-én – a rek­tor­nak, il­let­ve az egye­tem­ről szó­ló hí­rek­hez is fűz­het­nek kom­menteket.
To­váb­bá egy rend­kí­vül sok­ré­tű és fej­lett ke­re­ső­rend­szer is a lá­to­ga­tók ren­del­ke­zé­sé­re áll, amely ha­son­ló­an mű­kö­dik, mint a Google ke­re­ső­je: a ke­re­sett szó be­írá­sa­kor már aján­la­to­kat dob fel a fel­hasz­ná­ló­nak, a ke­re­sé­si ta­lá­la­to­kat pe­dig há­rom cso­port­ra bont­ja. A ke­re­sés ez­ál­tal rend­kí­vül fel­gyor­sul, va­la­mint olyan in­for­má­ci­ók­ra is rá­ta­lál­hat a fel­hasz­ná­ló, ami az adott ke­re­sett té­má­hoz szer­ve­sen kap­cso­ló­dik.
Az új por­tál egy­éves elő­ké­szí­tő mun­ka ered­mé­nye­ként ké­szült el. Az SZTE meg­bí­zá­sá­ból az AITIA Inter­na­tion­al Zrt. szak­em­be­rei dol­goz­tak ki­ala­kí­tá­sán. A ko­ráb­bi, IVY-alapú hon­lap 2004 óta mű­kö­dött, ám az­óta nagy­mér­ték­ben át­ala­kul­tak a fel­hasz­ná­lói igé­nyek, az in­for­má­ció­köz­ve­tí­tés­ben egy­re na­gyobb sze­re­pet kap az inter­net, mely nap mint nap nö­vek­vő mér­ték­ben vá­lik ré­szé­vé a hall­ga­tók, az ok­ta­tók és a ku­ta­tók mun­ka­fo­lya­ma­ta­i­nak is.
Az egyik leg­fon­to­sabb vál­to­zás az, hogy az új hon­la­pon ki­emelt he­lyen tör­té­nik az egye­tem leg­fris­sebb hí­re­i­nek köz­zé­té­te­le, va­la­mint ak­tu­á­lis, il­let­ve kö­zel­gő ren­dez­vé­nye­i­nek meg­je­le­ní­té­se. Az új struk­tú­ra to­váb­bi nagy elő­nye, hogy ma­xi­má­li­san fo­gé­kony a to­váb­bi fej­lesz­té­sek­re. A ter­vek kö­zött sze­re­pel, hogy a ka­rok és egyes egye­te­mi egy­sé­gek fo­lya­ma­to­san in­teg­rá­lód­nak a rend­szer­hez – egye­bek mel­lett az egy­sé­ges ar­cu­lat meg­je­le­ní­té­sé­nek ér­de­ké­ben.
Bezár