2020. július 9., csütörtök English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
„A hall­ga­tó szak­mai elő­me­ne­te­le fon­tos ér­ték”
Szél Év­ára em­lé­kez­tek az ETSZK-n
Címkék: Egyetemi élet

El­ső al­ka­lom­mal ren­dez­te meg a Szél Éva-em­lék­na­pot az SZTE Egész­ség­tu­do­má­nyi és Szo­ci­á­lis Kép­zé­si Kar Tu­do­má­nyos Bi­zott­sá­ga áp­ri­lis 21-én. Az egész dél­után tar­tó ren­dez­vé­nyen elő­adá­sok­kal, gya­kor­la­ti be­mu­ta­tók­kal és kvíz­já­ték­kal vár­ták a kar hall­ga­tó­it és ok­ta­tó­it.
Szél Éva a het­ve­nes évek­től 1997-ig volt a kar fő­igaz­ga­tó­ja. A dok­tor­nő – aki pá­lya­kez­dő­ként még gyer­mek­gyógy­ász­ként dol­go­zott – a hat­va­nas évek­ben Sze­ged vá­ros anya- és gyer­mek­vé­del­mi el­lá­tá­sá­nak szer­ve­zé­sé­vel, irá­nyí­tá­sá­val fog­lal­ko­zott, a het­ve­nes évek­ben kezd­te ku­tat­ni a vé­dő­női hi­va­tást. En­nek ke­re­té­ben fel­mér­te a vé­dő­nők mun­ka­kö­rül­mé­nye­it, az egész­ség­ne­ve­lé­si mun­ká­juk irán­ti szak­mai és tár­sa­dal­mi igé­nye­ket, va­la­mint idő­mé­ré­ses vizs­gá­lat­tal tár­ta fel a vé­dő­női mun­ka tény­le­ges te­vé­keny­sé­gi ele­me­it. „Szél Éva har­minc éven ke­resz­tül na­gyon so­kat tett a sze­ge­di vé­dő­nő­kép­zé­sért. Ezt a mai em­lék­na­pot ha­lá­lá­nak ötö­dik év­for­du­ló­ja al­kal­má­ból ren­dez­tük. Cé­lunk volt a meg­em­lé­ke­zés mel­lett a pro­fes­­szor asszony­tól ka­pott örök­ség to­vább­adá­sa, mi­sze­rint a hall­ga­tó szak­mai és tu­do­má­nyos elő­me­ne­te­le fon­tos ér­ték” – mond­ta el la­punk­nak Tobak Or­so­lya ta­nár­se­géd, az em­lék­nap fő­szer­ve­ző­je.
A ren­dez­vényt, aho­vá meg­hív­ták Szél Éva fér­jét, Sze­mere Györ­gy pro­fes­­szort, a kar ve­ze­té­sét, ok­ta­tó­it, Po­gány Mag­dol­na dé­kán rö­vid kö­szön­tő­je nyi­tot­ta. Mi­u­tán Szél Éva egész egész éle­tét a vé­dő­nők kép­zé­sért ál­doz­ta, ez­után stíl­sze­rű­en egy vé­dő­nő sza­kos hall­ga­tó, Kiss Ka­ta­lin mu­tat­ta be a pro­fes­­szor as­­szony élet­út­já­nak fon­to­sabb ál­lo­má­sa­it, tu­do­má­nyos és szak­mai mun­kás­sá­gát. Elő­adá­sát egy fény­ké­pes vis­­sza­em­lé­ke­zés­sel, va­la­mint Szél Éva egyik ko­ráb­bi hall­ga­tó­ja és egy mun­ka­tár­sa em­lé­ke­zé­sé­nek fel­ol­va­sá­sá­val zár­ta.
A szer­ve­zők sze­ret­ték vol­na be­mu­tat­ni a fizioterápiás és a vé­dő­nő sza­kon fo­lyó tu­do­má­nyos mun­ká­kat is a hall­ga­tó­ság­nak, így a prog­ram foly­ta­tá­sá­ban gyógy­tor­nász- és vé­dő­nő­hall­ga­tók pre­zen­tál­ták szak­dol­go­za­ta­i­kat, me­lyek a két szak­ma szem­pont­já­ból ki­emel­ke­dő ered­mé­nye­ket mu­tat­nak be, és a gya­kor­la­ti mun­ka szem­pont­já­ból is ta­nul­sá­gos és ér­té­kes in­for­má­ci­ó­kat tar­tal­maz­nak. Izbé­ki An­na gyógy­tor­nász­hall­ga­tó a szomatoszen­zoros in­ger­lés­nek az egyen­sú­lyi pa­ra­mé­te­rek­re gya­ko­rolt ha­tá­sa­i­ról be­szélt, a vé­dő­nő sza­kos Ká­dár Mag­dol­na pe­dig az ál­la­mi és egy­há­zi kö­zép­is­ko­lás fi­a­ta­lok ká­bí­tó­szer-fo­gyasz­tá­sá­nak hát­te­ré­vel kap­cso­la­tos vizs­gá­la­tát ismerette. Guti Ju­dit a gyógy­tor­nász re­u­ma­to­ló­gi­á­ban be­töl­tött sze­re­pé­ről adott elő, míg Paszterkó Pet­ra a vé­dő­nő sé­rült gyer­me­kek ko­rai fej­lesz­té­sé­ben vég­zett mun­ká­já­ról be­szélt a hall­ga­tó­ság­nak.
Ez­után a két sza­kot mu­tat­ták be rö­vi­den Bab­itz Ta­más gyógy­tor­nász-, va­la­mint Ko­vács Anett és Weres Or­so­lya vé­dő­nő­hall­ga­tók. A dél­után má­so­dik fe­lé­ben gya­kor­la­ti prog­ra­mok­kal foly­ta­tó­dott az em­lék­nap. A ven­dé­gek mű­hely­mun­ka ke­re­té­ben pró­bál­hat­ták ki töb­bek kö­zött a ba­ba­mas­­százs egyes moz­du­la­ta­it, il­let­ve egy in­tim tor­nát, me­lyen meg­le­pő mó­don a fér­fi­ak is részt ve­het­tek. A dél­után fo­lya­mán bár­ki ki­tölt­he­tett egy kvízt is, mely az el­hang­zott elő­adá­sok­kal kap­cso­la­tos el­gon­dol­kod­ta­tó kér­dé­se­ket tar­tal­ma­zott. A ki­töl­tők kö­zött a ka­ri HÖK, il­let­ve a kar ve­ze­té­se jó­vol­tá­ból hét pen­drive-ot sor­sol­tak ki.
„A ka­ron dol­go­zó ok­ta­tók több­sé­ge részt vett az em­lék­na­pon, ez­zel is meg­tisz­tel­ve a pro­fes­­szor as­­szony em­lé­két. A hall­ga­tók kö­zül azon­ban egy­elő­re ke­ve­sen jöt­tek el. Sze­ret­nénk azon­ban ha­gyo­mányt te­rem­te­ni, ter­ve­ink sze­rint min­den év ta­va­szán meg­ren­dez­zük a prog­ra­mot még több hall­ga­tó be­vo­ná­sá­val” – ér­té­kel­te a ren­dez­vényt Tobak Or­so­lya.

Ke­resz­tes Ju­dit

Bezár