2020. augusztus 3., hétfő English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
Két SZTE-s hall­ga­tó a bá­ze­li BioCamp-táborban
Címkék: Egyetemi élet
Ma­gyar­or­szá­got a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem két hall­ga­tó­ja kép­vi­se­li Bá­zel­ben, a vi­lág egyik ve­ze­tő gyógy­szer­vál­la­la­tá­nak Bio­tech­no­ló­gi­ai Tá­bo­rá­ban. Az Or­szá­gos Tu­do­má­nyos Di­ák­kö­ri Kon­fe­ren­cia bio­tech­no­ló­gi­ai ta­go­za­tá­nak leg­jobb­ja­i­ként a sze­ge­di hall­ga­tók be­te­kin­tést nyer­het­nek a ku­ta­tók mun­ká­já­ba, el­ső kéz­ből kap­hat­nak in­for­má­ci­ó­kat a leg­újabb bio­tech­no­ló­gi­ai fej­lesz­té­sek­ről, és köz­vet­len kö­zel­ről meg­is­mer­he­tik a vál­la­lat bio­tech­no­ló­gi­ai la­bo­ra­tó­ri­u­ma­i­nak mű­kö­dé­sét.
Áp­ri­lis 10-én, az Or­szá­gos Tu­do­má­nyos Di­ák­kö­ri Kon­fe­ren­cia (OTDK) ered­mény­hir­de­té­sén a Novar­tis két sze­ge­di hall­ga­tó­nak aján­lot­ta fel a rész­vé­te­li le­he­tő­sé­get Bio­tech­no­ló­gi­ai Tá­bo­rá­ban. A gyógy­szer­vál­la­lat Svájc­ból és Eu­ró­pa más or­szá­ga­i­ból 40 fi­a­tal tu­dóst hí­vott meg Bá­zel­be, ahol a te­het­sé­ges ku­ta­tók a leg­újabb gyógy­szer­ipa­ri és bio­tech­no­ló­gi­ai el­já­rá­sok­kal is­mer­ked­het­nek meg. Ma­gyar­or­szá­got az OTDK bio­tech­no­ló­gi­ai ta­go­za­tá­nak leg­jobb­ja­i­ként La­ka­tos Ger­gely és Laczi Krisz­ti­án, az SZTE Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Ka­rá­nak két bi­o­ló­gus­hall­ga­tó­ja kép­vi­se­li a vál­lalt bá­ze­li köz­pont­já­ban.
A nem­zet­kö­zi sze­mi­ná­ri­u­mon a gyógy­szer­cég szak­em­be­rei a bio­tech­no­ló­gia gya­kor­la­ti ol­da­lát igye­kez­nek kö­ze­lebb hoz­ni: hasz­nos in­for­má­ci­ók­kal lát­ják el a részt­ve­vő­ket a leg­újabb fej­lesz­té­sek­ről, tren­dek­ről és ku­ta­tá­si irá­nyok­ról. A prog­ram so­rán to­váb­bá a hall­ga­tók­nak le­he­tő­sé­gük nyí­lik meg­is­mer­ked­ni más or­szá­gok­ból ér­ke­ző, bio­tech­no­ló­gi­át ta­nu­ló vagy ezen a te­rü­le­ten te­vé­keny­ke­dő di­á­kok­kal, in­for­má­ci­ót cse­rél­het­nek az egyes or­szá­gok­ban zaj­ló szak­mai te­vé­keny­ség­ről, il­let­ve csa­pa­tok­ba oszt­va eset­ta­nul­má­nyo­kon dol­goz­nak, me­lye­ket a prog­ram vé­gén szak­em­be­rek ér­té­kel­nek.
A leg­ki­vá­lób­bak to­vább­jut­hat­nak a nem­zet­kö­zi BioCampre (2009 ok­tó­ber, Camb­rid­ge, USA), mely­nek cél­ja a glo­bá­lis pár­be­széd, to­vább­kép­zés és tu­do­má­nyos vi­ta fej­lesz­té­se, va­la­mint az in­no­vá­ció és az elő­re­ju­tá­si le­he­tő­sé­gek erő­sí­té­se.
Bezár