2023. december 11., hétfő English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
Ki­tün­tet­ték Ta­nács La­jost
Címkék: Egyetemi életKitüntetés
A Ma­gyar Bi­o­ló­gi­ai Tár­sa­ság or­szá­gos ve­ze­tő­sé­ge és díj­ki­osz­tó bi­zott­sá­ga 2009-ben Gorka Sán­dor-dí­jat ado­má­nyo­zott a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Me­ző­gaz­da­sá­gi Kar egye­te­mi ta­ná­rá­nak, Ta­nács La­jos­nak a bi­o­ló­gia al­kal­ma­zott tu­do­mány­ága­i­nak (me­ző­gaz­da­ság-tu­do­mány) több év­ti­ze­des, ki­emel­ke­dő ok­ta­tá­si és tu­do­má­nyos mű­ve­lé­sé­ért, il­let­ve a MBT Sze­ge­di Cso­port­já­ban vég­zett tu­do­mány­szer­ve­zé­si te­vé­keny­sé­gé­ért.Sze­re­tet­tel gra­tu­lá­lunk a ran­gos el­is­me­rés­hez!
Bezár