2024. július 19., péntek English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
Al­kal­ma­zott nyel­vé­szet és mul­ti­kul­tur­al­iz­mus cím­mel ren­dez­nek kö­zös hall­ga­tói-ok­ta­tói tu­do­má­nyos kon­fe­ren­ci­át áp­ri­lis 29-30-án (szer­da-csü­tör­tök) az SZTE Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Kar Al­kal­ma­zott Nyel­vé­sze­ti Tan­szé­kén. A ren­dez­vény szer­ve­zői az EL­TE Al­kal­ma­zott Nyel­vé­sze­ti Tan­szé-ke és az SZTE JGYPK Humány­tu­dományi In­té­ze­te, va­la­mint Ta­ní­tó- és Óvó­kép­ző In­té­ze­te. A Ma­gyar Al­kal­ma­zott Nyel­vé­szek és Nyelv­ta­nár­ok Egye­sü­le­te (MANYE) ad­ta az alap­öt­le­tet ah­hoz, amit az SZTE most meg­va­ló­sít, tud­ni­il­lik, hogy kü­lön­bö­ző egye­te­mek pár­hu­za­mos tan­szé­kei, in­té­ze­tei egy­más­nál „szom­szé­dol­ja­nak” ku­ta­tá­si té­má­ik be­mu­ta­tá­sá­val – mond­ta la­punk­nak Tóth Szerge­j, a JGYPK Al­kal­ma­zott Nyel­vé­sze­ti Tan­szé­k ve­ze­tő­je. Az el­ső na­pon 12.45-től az ok­ta­tók, a má­so­dik na­pon 9.30-tól a di­á­kok elő­adá­sai lesz­nek majd hall­ha­tó­ak a JGYPK Al­kal­ma­zott Nyel­vé­sze­ti Tan­szé­kén (Hattyas sor 10., 615-ös elő­adó). Té­mák: nyelv­po­li­ti­ka, név­tan, nyelv­ter­ve­zés, ter­mi­no­ló­gia, jel­nyelv, szo­ci­ol­ingvisztika, ide­gen­nyelv-ok­ta­tás.
Bezár