2023. december 2., szombat English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
Új szívkatéteres labor nyílt
Az or­szág leg­kor­sze­rűbb szív-katéteres la­bo­ra­tó­ri­u­mát ad­ták át áp­ri­lis má­so­dik he­té­ben a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Kar­di­o­ló­gi­ai Köz­pont­já­ban. Az ösz­­sze­sen 600 mil­lió fo­rin­tos be­ru­há­zás­sal ki­ala­kí­tott új egy­ség­ben éven­te több száz élet­men­tő be­avat­ko­zást vé­gez­nek majd el.
Címkék: Egyetemi életEgészségügy

A Se­bé­sze­ti Kli­ni­ka alag­so­rá­ban egy az egész­ség­ügyi in­teg­rá­ció nyo­mán fel­sza­ba­dult épü­let­rész­ben pél­dás gyor­sa­ság­gal és mi­nő­ség­ben ki­ala­kí­tott la­bor­nak ki­emelt sze­re­pe le­het a szív­be­teg­sé­gek gyó­gyí­tá­sá­ban, kü­lö­nö­sen a he­veny szív­in­fark­tu­sos pá­ci­en­sek ke­ze­lé­sé­ben. A Kar­di­o­ló­gi­ai Köz­pont invazív kar­di­o­ló­gi­ai rész­le­gén éven­te öt­ezer be­teg szív­ka­té­te­re­zés­ét vég­zik el, mely­ből két­ezer eset­ben ka­té­te­res mű­té­ti be­avat­ko­zás is szük­sé­ges. Az utób­bi­nak kö­rül­be­lül fe­le he­veny szív­in­fark­tus azon­na­li el­lá­tá­sa vagy fe­nye­ge­tő in­fark­tus mi­att sür­gős be­avat­ko­zás, így köz­vet­len vagy köz­ve­tett élet­men­tő mű­tét. E fel­adat ma­ra­dék­ta­lan el­lá­tá­sá­hoz já­rul hoz­zá az új szívkatéteres la­bo­ra­tó­ri­um fel­épí­té­se.

szivkateterlabor

Eu­ró­pai szín­vo­na­lon is ver­seny­ké­pes di­ag­nosz­ti­kai és te­rá­pi­ás szol­gál­ta­tások.
Fo­tó: szegy

Pál At­ti­la, a kli­ni­kai köz­pont el­nö­ke a rész­leg át­adá­sán el­mond­ta, az ös­­sze­sen 600 mil­lió fo­rin­tos be­ru­há­zás­sal el­ké­szült egy­ség­nek kö­szön­he­tő­en a vá­ró­lis­ta az ed­di­gi hat hó­nap­ról hat hét­re csök­ken, ez­zel ér­tel­met­len ha­lál­ese­te­ket le­het meg­előz­ni. A pro­fes­­szor hang­sú­lyoz­ta, az el­múlt egy esz­ten­dő so­rán vég­re­haj­tott mint­egy egy­mil­li­árd fo­rin­tos fej­lesz­tés­nek – töb­bek kö­zött egy kor­sze­rű elek­trofiziológiás la­bor ki­ala­kí­tá­sá­nak – kö­szön­he­tő­en az egye­tem e te­rü­le­ten eu­ró­pai szín­vo­na­lon is ver­seny­ké­pes di­ag­nosz­ti­kai és te­rá­pi­ás szol­gál­ta­tást tud nyúj­ta­ni a dél-al­föl­di ré­gió 1,3 mil­lió la­ko­sá­nak.

A fej­lesz­tés révén egy ti­zen­két éves mű­szert cse­rél­het­tek le. A szívkatéteres be­ren­de­zés mel­lett vá­sá­rol­tak szá­mos ki­egé­szí­tő esz­közt, egye­bek mel­lett egy sok ezer be­teg fel­vé­te­le­it tá­rol­ni, va­la­mint gyor­san vis­­sza­ját­sza­ni ké­pes kép­tá­ro­ló szer­vert, s ki­ala­kí­tot­tak új or­vo­si dol­go­zó­szo­bákat, le­le­te­ző és kon­zul­tá­ci­ós, va­la­mint to­vább­kép­zés­re szol­gá­ló he­lyi­sé­ge­ket is.

F. J.

Bezár