2023. december 2., szombat English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Egyetemi élet
Vissza az aktív Élethez
Éven­te mint­egy négy­száz, va­la­mi­lyen ne­u­ro­ló­gi­ai be­teg­ség­ben szen­ve­dő pá­ci­ens tár­sa­da­lom­ba va­ló vis­­sza­il­lesz­ke­dé­sét se­gí­tik az SZTE új hely­re költözőtt neu­rore­ha­bil­itá­ciós osz­tá­lyán, me­lyet hi­va­ta­lo­san áp­ri­lis 25-én ad­tak át.
Címkék: Egyetemi életNeurorehabilitáció
Ma­gyar­or­szá­gon az agyiér-katasztró­fa nép­be­teg­ség­nek szá­mít, éven­te mint­egy 40-50 ezer pá­ci­ens szen­ved agyi in­fark­tust vagy agy­vér­zést. Ese­tük­ben, ahogy más ne­u­ro­ló­gi­ai be­teg­sé­gek­nél is, na­gyon fon­tos a ko­rai re­ha­bi­li­tá­ció. Az SZTE Ne­u­ro­ló­gi­ai Kli­ni­ká­já­nak neu­rore­ha­bil­itá­ciós osz­tá­lyán le­he­tő­ség nyí­lik er­re, mi­vel az új hely­re – új kli­ni­ka épü­le­té­nek ne­gye­dik eme­le­té­re – köl­tö­zött rész­leg egy he­lyen van­nak a sür­gős­sé­gi és akut neu­roló­gai el­lá­tást és fi­zi­ko­te­rá­pi­át vég­ző egy­sé­gek.
 
neurorehab
A gyógytornászok az osztály saját tornatermében is foglalkozhatnak a páciensekkel. Fo­tó: szegy

Ja­kab Ka­ta­lin osz­tály­ve­ze­tő fő­or­vos el­mond­ta, éven­te mint­egy négy­száz pá­ci­enst ke­zel­nek, az át­la­gos ápo­lá­si idő egy hó­nap. A be­te­gek nyolc­van szá­za­lé­ka agyi-érkatasztrófán esett át, ki­sebb ré­szük Parkin­son-kór­ban szen­ved, van­nak akik – pél­dá­ul cu­kor­be­teg­ség kö­vet­kez­té­ben kialakuló – pe­ri­fé­ri­á­lis ideg­bán­tal­mak mi­att ke­rül­nek az osz­tály­ra, s agy­mű­té­ten át­esett pá­ci­en­sek ma­rad­vány­tü­ne­te­it is ke­ze­lik itt.
Az 52 mil­lió fo­rin­tos költ­ség­gel ki­ala­kí­tott negy­ven­ágyas osz­tá­lyon az eu­ró­pai nor­mák­nak meg­fe­le­lő­en négy szak­or­vos se­gí­ti a be­te­gek­et. Az ös­­sze­sen har­minc mun­ka­társ kö­zött a ti­zen­nyolc szak­ápo­ló mel­lett van­nak gyógy­tor­nász­ok, dietetikus, szo­ci­á­lis mun­kás, s ter­ve­zik neu­rop­szi­choló­gus és lo­go­pé­dus al­kal­ma­zá­sát is. A Sze­ged­ről és von­zás­kör­ze­té­ből ér­ke­ző pá­ci­en­sek az osz­tá­lyon komp­lex el­lá­tást kap­nak. A rész­leg­nek sa­ját tor­na­ter­me van, így a gyógy­tor­nász­ok a fi­zi­ko­te­rá­pi­ás osz­tá­lyon kí­vül is foglalkozhat­na­k a be­te­gek­kel. Ki­ala­kí­tot­tak egy ergoterápiás la­bo­ra­tó­ri­u­mot is, ahol a be­te­gek a fi­nom kéz­moz­gá­so­kat ta­nul­hat­ják meg új­ra, így le­he­tő­vé vál­hat szá­muk­ra az önál­ló, füg­gte­len élet­vi­tel.
Ja­kab Ka­ta­lin hang­sú­lyoz­ta, Ma­gyar­or­szá­gon az el­múlt évek­ben ör­ven­de­tes szem­lé­let­vál­tás kö­vet­ke­zett be. Míg ko­ráb­ban el­ső­sor­ban az akut egyészségü­gyi el­lá­tá­son volt a hang­súly, ma már egy­re na­gyobb sze­rep jut a meg­elő­zés­nek és a re­ha­bi­li­tá­ci­ó­nak is. A tár­sa­da­lom szá­má­ra sok­kal előnyősebb, ha a pá­ci­ens meg­fe­le­lő re­ha­bi­li­tá­ci­ón esik át, a be­teg­ség­ből fel­épül­ve új­ra ak­tív éle­tet él­het, akár dol­goz­hat is, mint­ha ott­hon­ápo­lás­ra szo­rul­na. A min­den­na­pi élet­hez tör­té­nő vissza­té­rés komp­lex fo­lya­mat: az or­vo­si se­gít­ség mel­lett a be­te­ge­ket in­for­mál­ni kell a tá­mo­ga­tá­sok, se­gé­lyek kö­ré­ről, a fog­lal­ko­zá­si re­ha­bi­li­tá­ció ke­re­té­ben a meg­vál­to­zott mun­ka­ké­pes­ség­hez ke­res­nek meg­fe­le­lő te­vé­keny­sé­get, s eh­hez szo­ro­san kap­cso­ló­dik a pe­da­gó­gi­ai re­ha­bi­li­tá­ció, amely a szük­sé­ges át­kép­zést biz­to­síthatja.
A fő­or­vos el­mond­ta, ter­vei kö­zött sze­re­pel egy nap­pa­li kór­ház lét­re­ho­zá­sa, ahol az osz­tály­ról ki­ke­rü­lő pá­ci­en­sek két-há­rom hó­na­pon át a ko­ráb­bi­ak­hoz ha­son­ló komp­lex el­lá­tást kaphatnának.
Franck János
Bezár