2022. augusztus 9., kedd English version
Archívum  --  2009  --  13. szám - 2009. december 7.  --  Irodalom
Koncertnovella - 2009/331.
A pszichedelia ös­vé­nyén
Címkék: IrodalomKoncertnovella

„Szá­gul­dunk to­vább a pszichedelia ös­vé­nyén” – ezt Vécsi Ti­bor mond­ta a JATE Klub szín­pa­dán Wayne Gret­zky örök­re vis­­sza­vo­nul­ta­tott me­zé­ben. 1966-ban Gret­zky már ép­pen öt­éves volt, ami­kor ez az „ös­vény” meg­nyílt a 13th Floor Ele­va­tors ne­vű ze­ne­kar The Psy­che­delic Sounds of the 13th Floor Ele­va­tors cí­mű al­bu­má­val. Tölt­sé­tek le, jó kis ba­ke­lit, bár két­ség­te­len, hogy ma már egé­szen más ez a ze­ne, mint aho­gyan egy „élő” Beat­les is egé­szen más­ként szól­na. Min­den a '60-as évek­ből kez­dő­dött?
Vécsi Gret­zky Ti­bor hos­­szú uta­zás­ra hív­ta ra­jon­gó­it, és a szép las­san be­szi­vár­gó, ép­pen csak tán­col­ni vá­gyó éj­sza­kai lé­nye­ket. Ez a ze­ne min­den­re jó. Be­jössz, kör­be­né­zel, fel­ve­szed a leg­na­gyobb arc­ra is fel­tol­ha­tó ál­ar­cot, ka­ro­dat misz­ti­kus görcs­be ráng­va ma­gas­ba eme­led, és nyomsz egy-két goa-bu­lik­ból el­le­sett moz­du­la­tot. Már he­lye­den is vagy. Vagy csak állsz a te­rem sar­ká­ban, és en­ge­ded, hogy a ze­ne ve­zes­se gon­do­la­ta­id. Így is a he­lye­den vagy. Ma­gad is meg­le­pődsz as­­szo­ci­á­ci­ó­id gaz­dag­sá­gán, hogy gon­do­la­ta­id mi­lyen szer­te­len sok­szí­nű­ség­ben kap­cso­lód­hat­nak a ze­né­hez. A dol­gok he­lyük­re ke­rül­nek, és min­den, ami hét köz­ben szét­csesz­te agya­dat, át­te­kint­he­tő­vé vá­lik. A rossz nyel­vek­kel el­len­tét­ben még ar­ra sincs szük­sé­ged, hogy az uta­zást bár­mi­lyen tu­dat­mó­do­sí­tó se­gít­sé­gé­vel pör­gesd fel.
Én még nem lá­tom az ös­vény vé­gét. Ta­lán min­den a '60-as évek­ben kez­dő­dött.

Ko­rai Öröm – JATE Klub – 150 né­ző

Petró Já­nos

DVETT_20060504004_230x154.png

Címkék

Irodalom  Koncertnovella 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Pataki Tibor- SAJÁT KÖNYVTÁR című kiállítása
  július 14. - augusztus 21.
 • Pót záróvizsgára jelentkezés időpontja
  július 22. - augusztus 19.
 • Kloáka-kanális-klozet- Szeged csatornázásának kultúrtörténete
  július 27. - március 30.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése
  augusztus 01. - augusztus 20.
 • A személyes ügyintézés szünetel a GYTK Tanulmányi Osztályán!
  augusztus 04. - augusztus 18.

Gyorslinkek

Bezár