2020. november 25., szerda English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Sport
A cso­port­ban az Uni­ver­si­tas Sze­ged
Címkék: Sport
Vál­lal­ja az OB I/A cso­por­tos in­du­lást az Uni­ver­si­tas Sze­ged női ví­zi­lab­da­csa­pa­ta, mely ta­vas­­szal a zsi­nór­ban má­so­dik al­ka­lom­mal nyer­te meg a B cso­por­tos pont­va­dá­sza­tot. A név­adó Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem mel­lett új tá­mo­ga­tót is ta­lált a csa­pat.
Bük Jó­zsef klub­el­nök jú­ni­us 16-án ar­ról tá­jé­koz­ta­tott: a 2009/2010-es sze­zon­ban az OB I/A-ban in­dul az Uni­ver­si­tas Sze­ged gár­dá­ja. Mint is­me­re­tes, a Ti­sza-par­ti lá­nyok ta­valy is arany­ér­me­sek let­tek az OB I/B-ben, ám ak­kor nem vál­lal­ták az osz­tály­vál­tást. A szak­ve­ze­tés, a név­adó Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem és a bő­vü­lő tá­mo­ga­tói kör most már egyet­ért ben­ne: a gár­da meg­érett rá, hogy az elit­ben is meg­mu­tat­has­sa tu­dá­sát. Badó At­ti­la, az SZTE hall­ga­tói és köz­kap­cso­la­ti rek­torhe­lyettese is örö­mét fe­jez­te ki ami­att, hogy ősz­től im­már va­ló­ban a leg­job­bak el­len lát­hat­juk majd a Sze­ge­det. A gár­dá­ról bő­veb­ben a Sze­ge­di Egye­tem szep­tem­ber 28-i szá­má­ban ol­vas­hat­nak.
Bezár