2020. augusztus 4., kedd English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Sport
Érem­re hajt a Szedeák
Név­adó szpon­zor­ral bő­vült az SZTE-Szedeák tá­mo­ga­tói kö­re, a sze­ge­di fér­fi ko­sa­ra­sok így új né­ven sze­re­pel­nek majd az NB I/B kö­vet­ke­ző sze­zon­já­ban. Akad­nak tá­vo­zó já­té­ko­sok, ám ös­­szes­sé­gé­ben si­ke­rült meg­erő­sí­te­ni a ke­re­tet, ezért a gár­da cél­ja a do­bo­gó­ra ke­rü­lés.
Címkék: Sport

A 2009/2010-es sze­zon­tól Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák né­ven in­dul majd az NB I/B-ben a sze­ge­di fér­fi ko­sár­lab­da­csa­pat, mi­u­tán a klub 3 év­re szó­ló meg­ál­la­po­dást írt alá a Dél-Konsrukt Kft.-v­el. „2006 óta épít­ke­zünk lé­pés­ről lé­pés­re. A ta­va­lyi évünk volt a leg­si­ke­re­sebb, hi­szen a fel­nőt­tek ki­len­ce­di­kek let­tek az NB I/B-ben, s kor­osz­tá­lyos együt­te­se­ink is vil­log­tak az or­szá­gos baj­nok­sá­go­kon. A fi­nan­ci­á­lis hát­te­rünk is egy­re biz­to­sabb, hi­szen a sze­ge­di köz­gyű­lés meg­sza­vaz­ta a vá­ros­sal kö­ten­dő 3 éves tá­mo­ga­tá­si szer­ző­dé­sün­ket (évi 6,5 mil­li­ót ad az ön­kor­mány­zat – a szerk.). Meg­újí­tot­tuk az SZTE-vel kö­tött kont­rak­tust, és si­ke­rült emel­lett meg­nyer­ni név­adó szpon­zor­nak a Dél-Konstrukt Kft.-t, re­mé­lem, az együtt­mű­kö­dés mind­két fél szá­má­ra gyü­möl­csö­ző lesz” – mond­ta el Kar­dos Pé­ter el­nök.

szedeak
Rajtra készen: eligazítás a Topolya soron augusztus 3-án. Fo­tó: Gémes Sándor


A ta­va­lyi ke­ret­ből hár­man tá­voz­tak: Ko­vács At­ti­la Jász­be­rény­be, Kukla Zsolt pe­dig Hód­me­ző­vá­sár­hely­re iga­zolt, s Pusz­ta Dá­vid sem Sze­ge­den kép­ze­li el a jö­vőt. He­lyük­re azon­ban nagy­sze­rű, A cso­por­tos ta­pasz­tat­tal ren­del­ke­ző ko­sa­ra­so­kat si­ke­rült ide­csá­bí­ta­ni­uk a ve­ze­tők­nek. Ami a pa­lánk alat­ti posz­to­kat il­le­ti, a kö­vet­ke­ző sze­zon­ban a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeákban pat­tog­tat a 4-sze­res ma­gyar baj­nok, 3-szo­ros ku­pa­győz­tes, 36-szo­ros ma­gyar vá­lo­ga­tott, 36 éves cen­ter, Gé­mes Le­ven­te. Tár­sa egy rop­pant te­het­sé­ges fi­a­tal­em­ber lesz, az 1987-es szü­le­té­sű, 2 mé­ter ma­gas Ko­vács Dá­vid, aki Szol­nok­ról ér­ke­zett. Ta­valy a Szol­no­ki Fő­is­ko­la szí­ne­i­ben fi­gye­lem­re­mél­tó 16.6-es pon­t-, il­let­ve 8.7-es lep­at­tanóát­lagot pro­du­kált az alap­sza­kasz­ban, de az A cso­por­tos szol­no­ki ala­ku­lat­ban is több­ször pá­lyá­ra lé­pett. A kül­ső posz­to­kon ha­tal­mas erő­sí­tést je­lent a sa­ját ne­ve­lé­sű Mol­nár Mik­lós vis­­sza­iga­zo­lá­sa: a 24 esz­ten­dős, 193 cen­ti­mé­ter ma­gas já­té­kos a Szedeák 2003-as ös­­sze­rop­pa­ná­sa után tá­vo­zott a csong­rá­di me­gye­szék­hely­ről. Az új fi­ú­kon kí­vül a Rezák, Simándi, Szél­l, Nyi­las, Sza­bad, Var­ga M. és Var­ga D. ál­tal al­ko­tott ten­gely­re épül­het az idei gár­da.
A Dél-Konstukt SZTE-Szedeák au­gusz­tus 3-án az egye­tem To­po­lya so­ri sport­csar­no­ká­ban kezd­te meg a fel­ké­szü­lést, mely­nek so­rán több edző­mec­­cset ját­szott, tor­ná­kon vett részt: Bony­há­don az el­ső, Hód­me­ző­vá­sár­he­lyen a má­so­dik he­lyen vég­zett az ala­ku­lat. A baj­nok­ság­ban elő­ször szep­tem­ber 20-án Kecs­ke­mé­ten lép­nek pá­lyá­ra Bonifert Do­mon­kos ve­ze­tő­edző ta­nít­vá­nyai. A cé­lok vi­lá­go­sak és ha­tá­ro­zot­tak: harc­ban len­ni a do­bo­gós he­lye­kért, sze­ren­csés eset­ben a fel­ju­tá­sért.
A Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák ha­zai baj­no­ki mér­kő­zé­se­i­nek idő­pont­jai (di­á­kok szá­má­ra in­gye­nes a be­lé­pés!): szep­tem­ber 26. (szom­bat) 17.00: Szedeák – Deb­re­ce­ni Egye­tem, ok­tó­ber 18. (va­sár­nap) 17.00: Szedeák – Óbu­dai Ka­szá­sok, ok­tó­ber 23. (pén­tek) 19.00: Szedeák – Ba­ja, no­vem­ber 13. (pén­tek) 19.00: Szedeák – Jász­be­rény, de­cem­ber 4. (pén­tek) 19.00: Szedeák – Nagykál­ló; 2009. ja­nu­ár 16. (szom­bat) 17.00: Szedeák – Kecs­ke­mé­ti Fő­is­ko­la, ja­nu­ár 31. (va­sár­nap) 18.00: Szedeák – Tisza­újváros, feb­ru­ár 20. (szom­bat) 17.00: Szedeák – Eger, már­ci­us 4. (csü­tör­tök) 19.00: Szedeák – Vá­sár­hely, már­ci­us 21. (va­sár­nap) 17.00: Szedeák – Újbu­da, már­ci­us 27. (szom­bat) 18.00: Szedeák – Szol­no­ki Fő­is­ko­la.

Pin­tér M. La­jos

Bezár