2020. augusztus 4., kedd English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Sport
Sport
2009. szeptember 15.
Név­adó szpon­zor­ral bő­vült az SZTE-Szedeák tá­mo­ga­tói kö­re, a sze­ge­di fér­fi ko­sa­ra­sok így új né­ven sze­re­pel­nek majd az NB I/B kö­vet­ke­ző sze­zon­já­ban. Akad­nak tá­vo­zó já­té­ko­sok, ám ös­­szes­sé­gé­ben si­ke­rült meg­erő­sí­te­ni a ke­re­tet, ezért a gár­da cél­ja a do­bo­gó­ra ke­rü­lés.
Címkék: Sport
Meg­le­pe­tés­re a má­so­dik he­lyen vég­zett az SZTE floor­ball (ré­geb­bi ne­vén: pa­lánk­lab­da) csa­pa­ta a má­jus 9-én és 10-én Veszp­rém­ben meg­ren­de­zett főisko­lai-­e­gyete­mi or­szá­gos baj­nok­sá­gon, az­az a MEFOB-on. A dá­tum­ból ki­de­rül, hogy ez az írás nem az ak­tu­a­li­tás lá­zá­ban író­dott, ám ment­sé­günk­re szól­jon, hogy a SZEGY szer­kesz­tő­sé­get is nagy­mér­ték­ben érin­ti a vizs­gaidősza­k, így áp­ri­lis vé­gén fel­ha­gyunk toll­no­ki mun­kás­sá­gunk­kal. Ami ké­sik, azon­ban nem mú­lik!
Címkék: Sport
2009. szeptember 15.
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
Címkék: Sport
A Bosz­ni­ai Szerb Köz­tár­sa­sá­gé a di­a­dal
Címkék: Sport
Bezár