2020. augusztus 4., kedd English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Sport
In­gye­nes SZTE-s je­gyek a Pick Sze­ged mec­­cse­i­re
Címkék: Sport

Az SZTE Hall­ga­tói és Köz­kap­cso­la­ti Rek­torhe­lyette­si Hi­va­ta­la a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem és a Sante Ké­zi­lab­da Sport- és Rek­lám­sz­ervező Kft. kö­zöt­ti meg­ál­la­po­dás alap­ján az egye­tem hall­ga­tói, dol­go­zói és kor­lá­to­zott lét­szám­ban SZTE Al­ma Ma­ter tag­jai ré­szé­re a Pick Sze­ged Sze­ge­den megren­dezendő ma­gyarku­pa- és baj­no­ki mérkőzé­seire in­gye­nes rész­vé­te­li le­he­tő­sé­get biz­to­sít.
A bér­le­te­ket a mér­kő­zé­se­ket meg­elő­ző­en a hall­ga­tói, il­let­ve a főál­lású köz­al­kal­ma­zot­ti jog­vi­szony – pél­dá­ul di­ák­iga­zol­ván­­nyal, dol­go­zói kár­tyá­val tör­té­nő – iga­zo­lá­sát kö­ve­tő­en a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont in­for­má­ci­ós pult­já­nál le­het át­ven­ni ügy­fél­fo­ga­dá­si idő­ben. A bér­le­te­ket az igé­nyek be­ér­ke­zé­si sor­rend­jé­ben oszt­ják ki, s a mér­kő­zést kö­ve­tő há­rom mun­ka­na­pon be­lül kell vis­­sza­szol­gál­tat­ni őket. A mér­kő­zé­sek időpon­t­jai el­ér­he­tő­ek a Pick Sze­ged hi­va­ta­los hon­lap­já­ról: www.pick-­szeged.s­port.hu. Jó szur­ko­lást kí­ván az SZTE Hall­ga­tói és Köz­kap­cso­la­ti Rek­torhe­lyette­si Hi­va­ta­la!

Bezár