2020. augusztus 4., kedd English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Sport
Ötö­di­kek lettek az Ülő Bi­kák a Ver­ba-­tornán
A Bosz­ni­ai Szerb Köz­tár­sa­sá­gé a di­a­dal
Címkék: Sport

Im­már har­ma­dik al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem To­po­lya so­ri sport­csar­no­ká­ban a Verba Lász­ló Nem­zet­kö­zi Ülőrö­plab­da Em­lék­tor­nát. A szep­tem­ber el­ső hét­vé­gé­jén an­gol, szerb és bosz­ni­ai szerb csa­pa­tok ven­dég­sze­rep­lé­sé­vel ren­de­zett ese­mény az ülőrö­plab­dázás egyik leg­ran­go­sabb nem­zet­kö­zi vi­dé­ki tor­ná­já­vá nőt­te ki ma­gát. A ku­pán a Sze­ge­den edző­tá­bo­ro­zó, az Eb-re ké­szü­lő ma­gyar vá­lo­ga­tott is részt vett.
A csa­pa­tok egy iga­zi spor­tos-pik­ni­kes hét­vé­gén ve­het­tek részt, hi­szen an­nak el­le­né­re, hogy a fősz­ervező Csakazért SE Ülő Bi­kák­nak a szpon­zo­rok – köz­tük az SZTE – pénz­ügyi tá­mo­ga­tá­sá­nak min­den fil­lér­jét be kel­lett osz­ta­ni, si­ke­rült a tor­na részt­ve­vő­it meg­ven­dé­gel­ni­ük a halás­zléfőző fesz­ti­vá­lon is. A szak­mai kér­dé­sek­ről Csí­kos Gá­bor, az Ülő Bi­kák tré­ne­re és a vá­lo­ga­tott másod­edző­je be­szélt.
„A sze­ge­di csa­pat ne­héz el­len­fe­le­ket ka­pott, de a har­ma­dik meccs­re, a Kikin­da el­len – ahol már a pá­lyán is pró­bál­tam se­gí­te­ni a csa­pa­to­mat – si­ke­rült győz­ni. Va­sár­nap pe­dig jó já­ték­kal, ke­ve­sebb hi­bá­val si­ke­rült 3-0-ra felül ke­re­ked­nünk a Banja Lukán. Ah­hoz ké­pest, hogy nyá­ron alig tud­tunk edze­ni, meg­fe­le­lő­nek tar­tom ezt az ered­ményt, s jó kez­de­te ez a baj­no­ki fel­ké­szü­lés­nek. A vá­lo­ga­tott­nak jól jött, hogy az Eb előtt ta­lál­ko­zott a bosz­ni­ai szerb vá­lo­ga­tot­tal egy tor­nán, így a ve­re­ség to­váb­bi gon­dol­ko­dás­ra kész­tet min­ket. Jó len­ne Len­gyel­or­szág­ban el­ér­ni az olim­pi­ai kva­li­fi­ká­ci­ót jelen­tő el­ső két hely egyi­két, de ha a négy­be ke­rü­lünk, én már elé­ge­dett le­szek” – így Csí­kos Gá­bor.

A III. Verba Lász­ló Em­lék­tor­na szom­ba­ti ered­mé­nyei:

„A” pá­lya: Csakazért SE – Bosz­ni­ai szerb vá­lo­ga­tott 0-2, Feniks Kikin­da – Sprint SC 0-2, Csakazért SE – Sprint SC 0-2, Bosz­ni­ai szerb vá­lo­ga­tott – Feniks Kikin­da 2-0, Csakazért SE – Feniks Kikin­da 2-0, Bosz­ni­ai szerb vá­lo­ga­tott – Sprint SC 2-0.
„B” pá­lya: Ma­gyar vá­lo­ga­tott – Kent Pil­grims 2-0, Banja Luka – Vác 0-2, Ma­gyar vá­lo­ga­tott – Vác 2-1, Banja Luka – Kent Pil­grims 2-0, Kent Pil­grims – Vác 0-2, Ma­gyar vá­lo­ga­tott – Banja Luka 2-0.
A va­sár­na­pi já­ték­nap ered­mé­nyei: Ma­gyar vá­lo­ga­tott – Sprint SC 2-0, Csakazért SE – Kent Pil­grims 2-0, Vác – Bosz­ni­ai szerb vá­lo­ga­tott 0-2, Banja Luka – Feniks Kikin­da 2-1.
A 7. he­lyért: Feniks Kikin­da – Kent Pil­grims 3-0 (7, 12, 12)., az 5. he­lyért: Csakazért SE – Banja Luka 3-0 (19, 24, 20), a 3. he­lyért: Vác – Sprint SC 2-3 (23, -26, 11, -25, -15), a dön­tőben: Bosz­ni­ai szerb vá­lo­ga­tott – Ma­gyar vá­lo­ga­tott 3-0 (24, 23, 15).
A tor­na vég­ered­mé­nye: 1. Bosz­ni­ai Szerb Köz­tár­sa­ság, 2. Ma­gyar­or­szág, 3. Sprint SC Szom­bat­hely, 4. Moz­dulj SE Vác, 5. Csakazért SE Sze­ged, 6. Kra­jis­nik Banja Luka, 7. Fenix Kikin­da, 8. Kent Pil­grim­s.

A tor­na leg­jobb tá­ma­dó­ja: Ste­van Crnabrn­ja (Bosz­ni­ai Szerb Köz­tár­sa­ság), a tor­na leg­jobb já­té­ko­sa: Oroszi Kár­oly (Ma­gyar­or­szág).

P. M. L.

Bezár