2020. december 6., vasárnap English version
Archívum  --  2009  --  13. szám - 2009. december 7.  --  Sport
Le­győz­te a Nagykál­lót a Szedeák
Címkék: Sport

Győ­ze­lem­mel foly­tat­ta sze­rep­lé­sét a fér­fi ko­sár­lab­da NB I/B Ke­le­ti cso­port­já­ban a lis­ta­ve­ze­tő Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák. A sze­ge­di­ek fél­gőz­zel is ma­ga­biz­to­san ver­ték a kö­zép­me­zőny­höz tar­to­zó Nagykál­lói KE-t, így to­vább­ra is a ta­bel­la élén áll­nak. A si­ker ér­té­két nö­ve­li, hogy tar­ta­lé­ko­san har­col­ták ki a Ti­sza-par­ti­ak: Rezák, Mol­nár és Var­ga M. sé­rü­lés vagy be­teg­ség mi­att hi­ány­zott, Bonifert Do­mon­kos ve­ze­tő­edző pe­dig mun­ka­he­lyi el­fog­lalt­ság mi­att nem ül­he­tett a kis­pa­don – őt Mol­nár Csa­ba he­lyet­te­sí­tet­te.
A fér­fi ko­sár­lab­da NB I/B Ke­le­ti cso­port 9. for­du­ló­já­ban: Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák – Nagykál­lói KE 99-75 (23-20, 29-16, 22-20, 25-19). Sze­ged: Vida 11/3, Simán­di 11/3, Nyi­las 19/3, Ko­vács D. 16, Gé­mes 23/3. Cse­re: Sza­bad 7/3, Mé­szá­ros 2, Szél­l, Holt 4, Var­ga D. 4, Hor­váth J. 2, Szablic­s. Edző: Mol­nár Csa­ba.

P. M. L.

Bezár