2021. május 7., péntek English version
Archívum  --  2009  --  11. szám - 2009. november 9.  --  Szabadegyetem
Ve­szé­lyes anya­gok kör­nye­ze­tünk­ben
A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged no­vem­ber 4-i elő­adá­sát Gal­bács Zol­tán, az SZTE Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Kar Szer­vet­len és Ana­li­ti­kai Ké­mi­ai Tan­szék­ének do­cen­se tar­tot­ta Ve­szé­lyes anya­gok kör­nye­ze­tünk­ben cím­mel.
Címkék: Szabadegyetem

Igen sok ve­szély le­sel­ke­dik ránk kör­nye­ze­tünk­ben, s az el­ső lé­pés, hogy el­ke­rül­jük őket, az, ha meg­is­mer­ke­dünk ve­lük.

szabadegyetem3
Galbács Zoltán
Bár nap mint nap ta­lál­ko­zunk ve­le, mér­ge­ző ha­tá­sá­ról ke­ve­set tu­dunk, hi­szen a gyó­gyí­tás­ban is hasz­nál­ják. Ez az anyag a víz­ezüst, más né­ven a hi­gany. Rég­óta és szé­les kör­ben al­kal­maz­zák, pél­dá­ul arany és ezüst ki­ol­dá­sá­ra, fes­ték­ként, gom­ba- és nö­vény­ölő szer­ként. Ugyan­ak­kor túl­zott mennyi­ség­ben akut és kró­ni­kus mér­ge­zést is okoz­hat. Kez­det­ben száj­nyál­ka­hár­tya-gyul­la­dást vált ki, majd in­ger­lé­keny­sé­get, a ke­zek re­me­gé­sét, a fo­gak el­vesz­té­sét, a szö­ve­tek ká­ro­so­dá­sa mi­att em­lé­ke­zet­ki­ha­gyást, kre­tén­iz­must, ami ha­lál­lal vég­ződ­het. Ép­pen ezért ahogy csak le­het, el kell ke­rül­ni. A láz- és hő­mé­rő­ket más­sal kell töl­te­ni, a föld­gázt hi­gany men­te­sí­te­ni, a ki­szó­ró­dott hi­gany­ra (ha ne­ta­lán el­tör­ne a láz­mé­rő) pe­dig kén­port kell szór­ni. Az sem is­mert, hogy a ci­ga­ret­ta is tar­tal­maz hi­ganyt, amit a füst­szű­rők egy­ál­ta­lán nem, vagy csak mi­ni­má­lis mér­ték­ben köt­nek meg, így do­hány­zás­kor a ni­ko­tin mel­lett hi­gany is ke­rül szer­ve­zet­be.

A ve­szé­lyek kö­rét és tar­tal­mát ki­ter­jeszt­ve a mú­ló di­vat is ve­szé­lyes le­het, gon­dol­junk csak a te­to­vá­lá­sok­ra, il­let­ve a kü­lön­bö­ző ka­ri­kák­ra és test­ék­sze­rek­re. De a ve­szé­lyek je­len­tős ré­sze az élel­me­zés­sel kap­cso­la­tos. Jó pél­da er­re a sós­ka, amit nem sza­bad tej nél­kül főz­ni, mert olyan anya­gok van­nak ben­ne, me­lyek egész­ség­re ká­ro­sak. Ezen­kí­vül lé­tez­nek ter­mé­sze­tes to­xi­kus ve­gyü­le­tek, mint a a mák­ban lé­vő mor­fin, mely kis men­­nyi­ség­ben el­fo­ga­dott, de nagy mennyi­ség­ben to­xi­kus; il­let­ve a ma­ra­dan­dó szer­ves szen­­nye­ző anya­gok (POP-k). Sőt a kom­pu­ter­hul­la­dék is ve­szé­lyes le­het, még­is az egyik leg­na­gyobb prob­lé­ma a túl­fo­gyasz­tó em­be­ri­ség kör­nye­zet­szen­­nye­zé­se, amely öko­ló­gi­ai vál­ság­hoz vezet(het). Ezért kell is­mer­nünk a ké­mi­ai vo­nat­ko­zá­so­kat, hogy meg­véd­hes­sük éle­tün­ket és kör­nye­ze­tün­ket a ká­ros ha­tá­sok­tól – zár­ta elő­adá­sát Gal­bács Zol­tán.

T. B.

Bezár