2021. január 23., szombat English version
Archívum  --  2009  --  11. szám - 2009. november 9.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged no­vem­ber 4-i elő­adá­sát Gal­bács Zol­tán, az SZTE Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Kar Szer­vet­len és Ana­li­ti­kai Ké­mi­ai Tan­szék­ének do­cen­se tar­tot­ta Ve­szé­lyes anya­gok kör­nye­ze­tünk­ben cím­mel.
Címkék: Szabadegyetem
Ok­tó­ber 21-én a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged ka­ted­rá­ján Pif­fkó Jó­zsef, az SZTE Arc-, Áll­csont- és Száj­se­bé­sze­ti Kli­ni­ká­já­nak tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi ta­ná­ra adott elő Mo­dern te­rá­pi­ás le­he­tő­sé­gek az arc-, áll­csont­se­bé­szet­ben cím­mel.
Címkék: Szabadegyetem
A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged ok­tó­ber 14-i elő­adá­sát Bá­lint Gá­bor Sán­dor, az SZTE Ál­ta­lá­nos Or­vos­tu­do­má­nyi Kar Pszi­chi­át­ri­ai Tan­szék­ének nyu­gal­ma­zott egye­te­mi ta­ná­ra tar­tot­ta Tró­pu­si me­di­ci­na – ma­gya­rok­nak cím­mel.
Címkék: Szabadegyetem
Bezár